4.2 Облік платників податків ─ юридичних осіб

                Платниками податків і зборів ─ юридичними особами є:                              ─ українські підприємства й організації, місцем діяльності яких є Україна чи органи управління яких знаходяться в Україні;        ─ іноземні підприємства й організації. В основу виникнення по­даткових обов'язків у цих платників покладена диференціація юри­дичних осіб на резидентів і нерезидентів. Ці положення регулю­ються ст. 1 Закону України під 22.05.1997 р. «Про оподаткування прибутку підприємств».

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій» як єдиний державний реєстр підприємств і організацій в Україні закріплюється єдина автоматизована система обліку, нагромадження й обробки даних про підпри­ємства, організації усіх форм власності і їх підрозділи.

Метою створення державного реєстру стало забезпечення єди­них принципів ідентифікації й обліку суб'єктів господарської ді­яльності, здійснення нагляду за структурними змінами в економіці, забезпеченням інформацією.

До реєстру вміщуються дані про юридичні особи, що розміщені і здійснюють свою діяльність на території України і за її межами (за участю юридичних осіб України). Реєстр створений як комплекс зведень, до якого увійшли ідентифікаційні, класифікаційні, довід­кові й економічні дані. Створення і ведення державного реєстру ре­алізуються Міністерством статистики.

Інформація до облікового реєстру вноситься згідно з групу­ванням підприємств різних форм власності. У кожній групі від­окремлюються галузі народного господарства. Щодо кожного підприємства обов'язково вказується стан розрахунків з бюджетом ( централізовано, тобто головним підприємством, чи децентралізовано, тобто кожною структурною одиницею окремо.)

Юридичні особи в 20-денпий термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію зобов'язані звернутися до органів дер­жавної податкової служби за місцем перебування, щоб стати на податковий облік.

Для реєстрації підприємства в податкових органах йому необ­хідно надати в ДПС за місцем перебування документи згідно зі вста­новленим переліком, а саме:                                                                                               ─  заяву за формою № 1-ОПП;

─ копію статуту, установчих документів, що завірені нотарі­ально;                                                                                                                                            ─  копію свідоцтва про державну реєстрацію;                                                 ─ копію довідки про зарахування до ЄДРПОУ з присвоєним ідентифікаційним кодом.

Відділ обліку податкової інспекції перевіряє зазначені в заяві відомості, і за відсутності зауважень протягом двох днів під­приємство реєструють і вносять його в єдиний банк даних.

Після взяття платника податків на облік орган ДПС ста-новить на примірнику його статуту відмітку про взяття на облік і видає йому відповідну довідку для пред'явлення до органів держав­ної влади та установ банків, у яких він вирішив відкрити поточні рахунки.

Після взяття платника податків на облік формують його облікову справу, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі ДПС і прийняття на облік в іншому органі.

Облікова справа платника податків складається з:                          а) реєстраційної частини ─ переліку документів, поданих платником податків до органів Державної податкової служби під час взятті його на податковий облік; може доповнюватися документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств, центральних органів вико­навчої влади та від установ банків до органів Державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв'язку з йoгo ліквідацією;                                                                 б) звітної частини — звітних документів, що надаються платни­ком податків у період його діяльності.

Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступ­ного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за подан­ням ними податкової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують звітну частину облікової справи на кожного платника.

Надалі підприємства повинні надавати в ДПІ інформацію про зміни в діяльності, пов'язані з інформацією, зазначеною в заяві. Ін­формація про зміни надається в десятиденний термін. При зміні місцезнаходження підприємства в податкову інспекцію за новим місцем знаходження передаються: заява, справа підприємства з доповненням-копією особистого рахунка чи довідки про положен­ня розрахунків з бюджетом.

Облікову справу платника податків підрозділ обліку платників податків зберігає до ліквідації платника податку чи до зміни його місцезнаходження.

Для зняття з обліку юридичної особи платник повинен надати в органи Держав­ної податкової служби необхідні документи. Зняття платників з по­даткового обліку здійснюється у випадках:                                                                                                                                   ─  прийняття власником рішення про ліквідацію;

─ прийняття судом рішення про скасування державної реєстра­ції платника податків;                                                                                                             ─ банкрутства.

Для зняття з обліку в триденний термін з дати ухвалення рішен­ня підприємства про ліквідацію платник надає в органи податкової служби встановлені документи, а саме:                                          ─ заяву про зняття платника податків з обліку за формою    № 8-ОПП (у редакції наказу ДПА України від 14.05.01 № 195);    ─ заяву про зняття з обліку платника ПДВ, а також оригінал сві­доцтва платника ПДВ і завірені в ДПІ копії цього свідоцтва;                   ─ оригінал довідки про реєстрацію платника податків за  ф. № 4-ОПП (у редакції наказу ДПА України від 03.04.02         № 149);                                                                                                                                ─ копію розпорядчого документа рішення власника про лікві­дацію підприємства;                                                                                                           ─ копію розпорядчого документа про створення ліквідаційноїкомісії;                                                                                                                                          ─  ліквідаційну карту органів державної статистики.

У 10-денний термін із дня подачі заяви платник повинен склас-ти ліквідаційний баланс у формі річного звіту і надати для перевір­-ки в податкові органи.

Зняття з обліку фізичної особи — суб'єкта підприємницької ді­яльності як платника податків здійснюється в порядку, відповідно­му для платників податків — юридичних осіб. Особливістю є лише те, що після прийняття рішення про ліквідацію суб'єкт підприєм­ницької діяльності подає до органу Державної податкової служби такі документи:                                                                                  ─ заяву про зняття з обліку платника податків за формою     № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП (Додаток 6 до Інструкції про порядок обліку платників податків);               ─ оригінали документів, що видаються органами державної по­даткової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, до­відки за формою № 4-ОПП, інші довідки тощо).

Керівник органу Державної податкової служби приймає рішення про звернення до суду із заявою про скасування державної реєстра­ції суб'єкта підприємницької діяльності, якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у випадках:

─ неподання протягом одного року в органи Державної податкової служби податкової звітності;                                                                        ─ якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;                                                                                                                           ─ провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству.

Після прийняття рішення судом такі платники знімаються з обліку органами Державної податкової служби.

Підприємства-банкрути знімаються з обліку після затверджен­ня ліквідаційного балансу ухвалою арбітражного суду, прийняття судом рішення про ліквідацію такого підприємства та визнання по­даткового боргу безнадійним.

При отриманні від платника податків заяви за ф. № 8-ОПП, а та­кож на підставі інформації про порушення справи про банкрутство, або звернення до суду з питання скасування державної реєстрації, органом Державної податкової служби у місячний термін прийма­ється рішення про проведення документальної перевірки таких платників.

Після проведення перевірки платника податків, у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом, закриття платником рахунків, орган Державної податкової служби знімає його з обліку.

Зняття з обліку платника фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП, а відмітка про зняття платника з обліку вводиться в районний рівень Єдиного банку даних про платників податків ─ юридичних осіб або Державного реєстру фізичних осіб.

Якщо після проведеної перевірки платника податків установ­лено факт заборгованості його перед бюджетами, орган Державної податкової служби не знімає його з обліку, а підрозділи обліку та звітності складають повідомлення про наявність обов'язків зі спла­ти податків і зборів за ф. № 10-ОПП (Додаток 10 до Інструкції про порядок обліку платників податків ) і надсилають його особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або по­даткового боргу, що є такою відповідно до законодавства в разі лік­відації платника податків. Особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, є:

                ─ стосовно платника податків, який ліквідується,                                          ─ ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію згідно із законодавством;                                                                               ─ стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, які ліквідуються, ─ такий платник по­датків;

─ стосовно фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяль­ності  ─  така фізична особа.

При зміні місця розташування платнику податків необхідно пе­ререєструватися за новою адресою, при цьому облікова справа плат­ника податків передається за новим місцем реєстрації платника.