4.4 Облік платників податку на додану вартість

Порядок реєстрації платників ПДВ має свої особливості. Плат­ник ПДВ — особа, яка згідно із Законом «Про податок на додану вартість» зобов'язана здійснювати утримання і внесения до бюдже­ту податку, сплачуваного покупцем, або особа, що імпортує (пере­силає) товари на митну територію України.

Згідно із законом платником ПДВ є:                                                                                ─ особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (ро­біт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;                                                               ─ особа, яка імпортує (пересилає) товари на митну територіюУкраїни;                                                                                                                                     ─ особа, яка здійснює на митній території України підприєм­ницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти незалежно відобсягів продажу.

Для реєстрації платник подає до податкового органу заяву не піз­ніше двадцятого календарного дня, наступного за останнім днем дванадцятимісячного періоду, в якому обсяг оподатковуваних операцій перевищив 3600 НМДГ, а для осіб, що здійснюють на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти, — не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку здійснення такої під­приємницької діяльності. До заяви додається платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво платника ПДВ.

Орган Державної податкової служби зобов'язаний протягом 10 робочих днів надати заявнику (надіслати поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) свідоцтво про реєстрацію як платника ПДВ.

Виключення платника податку на додану вартість з Реєстру й анулювання свідоцтва здійснюється за заявою платника податків у таких випадках:

─ якщо зареєстрована протягом 24 поточних календарних мі­сяців як платник податку особа мала за останні 12 поточних календарних місяців оподатковувані обсяги продажу товарів (робіт, послуг) менші, ніж 3600 НМДГ;                                                                     ─ якщо зареєстрована як платник податків особа припиняє ді­яльність згідно з рішенням про ліквідацію такого платникаподатку;                                                                                                                                            ─ під час переходу юридичної особи ─ платника ПДВ на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності зі сплатою єдиного податку за ставкою 10% або коли фізична особа, яка до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку й звітностібула платником ПДВ, після переходу на неї прийняла рішення про те, що вона не є платником ПДВ;                                                                    ─ у разі придбання спеціальних торгових патентів платником податку, що займається виключно такими видами підприєм­ницької діяльності, для здійснення яких він придбав спеці­альний торговий патент.

Облік надходжень податків ведеться в картках особистих рахун­ків, які відкриваються в податкових інспекціях для кожного плат­ника податків. Картки особистих рахунків дозволяють контролю­вати процес розрахунків підприємств із бюджетом і за необхідності вживати заходів щодо усунення заборгованості платників перед бюджетом.

Для виключення з Реєстру платник ПДВ подає до органу Держав­ної податкової служби за місцем реєстрації заяву про виключення з Реєстру платника ІІДВ за ф. № 3-Р, свідоцтво про реєстрацію і всі його завірені копії. Opган Державної податкової служби в 10-денний термін розглядає зазначену заяву.

У разі відсутності підстав для виключення платника ГІДВ із Ре­єстру платнику видається письмове пояснення (відмова у виклю­ченні) і повертається свідоцтво разом із завіреними копіями.

За наявності підстав для виключення платника ПДВ із Реєстру орган Державної податкової служби виключає його з Реєстру на дату подання заяви або на дату закінчення терміну дії свідоцтва.