5.2.2 Особисті рахунки платників податків та порядок їх ведення

З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до бюд­жету органами Державної податкової служби на кожний поточний рік відкриваються особисті рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими плат­никами.

Особисті рахунки платників відкриваються органом Державної податкової служби щорічно за платниками, які;

─  перебувають на податковому обліку з початку року;

─ взяті на податковий облік протягом поточного року з моменту взяття на облік;

─ своєчасно не взяті на податковий облік ─ з моменту нараху-вання або сплати платежу (залежно від того, яка з цих подійнастала раніше);

─ реорганізуються ─ з дати зміни організаційно-правового ста-тусу або місця реєстрації платника податків.

Картки особистих рахунків відкриваються структурним підроз­ділом органу Державної податкової служби (який, у межах своїх функціональних обов'язків, повинен відкрити особисті рахунки) не пізніше першого робочого дня, наступного за днем одержання від структурних підрозділів органу Державної податкової служби з об­ліку платників списків платників.

Номерами карток особистих рахунків є:

─ номери особистих рахунків юридичних осіб ─ суб'єктів під­приємницької діяльності, які відповідають ідентифікаційнимкодам і які присвоюються платникам згідно з Положеннямпро Єдиний державний реєстр підприємств та організаційУкраїни, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 118;

─ номери особистих рахунків фізичних осіб ─ суб'єктів підпри-ємницької діяльності, які відповідають ідентифікаційним но­мерам і присвоюються платникам згідно із Законом України«Про Державний реєстр фізичних осіб ─ платників податківта інших обов'язкових платежів»;

─ номери особистих рахунків підприємств, що проводять спіль­ну підприємницьку діяльність і яким відкривають особистірахунки за додатковою ознакою, що відповідає реєстраційним(обліковим) номерам Тимчасового реєстру ДПА України.

Кожна картка особистого рахунку має безпосередній вихід на Єдиний банк даних про платників податків ─ юридичних осіб, який є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про платників податків та містить дані інших реєстрів, а саме: реє­стру платників ПДВ, реєстру неприбуткових організацій і установ, реєстру платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні, реєстру договорів про спільну діяльність, реєстру вели­ких платників податків. Зазначене дозволяє групувати облікові по­казники за всіма наведеними ознаками.

Форми карток особистих рахунків мають лицьову та зворотну сторони.

На лицьовому боці картки відображаються умови справляння    

платежу та дані про платника податків (у тому числі терміни по­дання розрахунків та терміни сплати, вид бюджету, код бюджетної класифікації), а також інформація про податкові зобов'язання, на­раховані за результатами документальних перевірок.

Зворотний бік картки відображає етап розрахунків платників з бюджетом (суми нарахованого та сплаченого платежу, пені, штраф­них (фінансових) санкцій, плати за кредит, суми податкового боргу та надміру сплачені) та інше.

Усі вартісні операції в особистих рахунках платників здійсню­ються у гривнях та копійках відповідно до норм розрахунків, що ді­ють в установах банків України.

В особистих рахунках платників підсумки за місяць та під­сумок, який наростає з початку року, підбиваються щомісяця, крім підсумкових рядків, що відображають сальдо розрахунків (над­міру сплачені та суми податкового боргу) та повторюють ті самі суми, що були розраховані під час проведення останньої облікової операції.

В особистих рахунках від реалізації конфіскованого майна саль­до розрахунків (надміру сплачені та суми податкового боргу) ви­значається після проведення кожної облікової операції, а підсумки підводяться після закриття особистих рахунків.

Працівником підрозділу обліку і звітності після підбиття що­місячних підсумків вибірково перевіряється правильність їх роз­рахунку. Вибіркова перевірка правильності проведених облікових операцій в особистих рахунках платників здійснюється не менше ніж раз на квартал.

Перевіряючи особисті рахунки, необхідно звернути увагу на такі мо­менти:

─ чи за всіма термінами сплати відображено внесені суми нара­хованих платежів до бюджету, а також суми, донараховані зарезультатами документальних перевірок;

─ чи правильно обчислене сальдо розрахунків платників з бюджетом (надміру сплачені та суми податкового боргу);

─ чи правильно нарахована пеня.

Сальдо розрахунків на звітну дату розраховується наступним чином (див. рисунок 5.2):

За наявності податкового боргу на початок року сальдо роз­рахунків на звітну дату має дорівнювати податковому боргу на початок року, плюс нарахована сума за звітний період, мінус сплаче­на сума за звітний період, мінус сума розрахунків без наявної спла­ти, мінус сума зменшення (списання) податкового зобов'язання, плюс повернена сума за звітний період.

Суми, що надійшли до бюджетів та до державних цільових фон­дів з початку року, відображаються у реєстрах надходжень та по­вернень і постійно звіряються з даними реєстру розрахункових до­кументів на відповідну дату.

На вимогу платника органи Державної податкової служби звіряють розрахунки за всіма платежами, які сплачуються платником до бюджету за звітний період. За платежами, з яких виникли роз­біжності, за бажанням платника друкується картка особистого ра­хунку.

При збігові сальдо розрахунків за даними платника з даними органу Державної податкової служби розрахунки на 1 січня вва­жаються звіреними і про це робиться відмітка у книзі обліку зві­рення розрахунків з бюджетом, яка ведеться у підрозділі обліку і звітності. Якщо сальдо розрахунків з бюджетом на 1 січня за дани­ми платника не збігається з даними органу Державної податкової служби, то звірення розрахунків оформлюється складанням акта, який є підставою для здійснення детальної перевірки розбіжнос­тей даних особистого рахунка платника із даними платника. Звір­ка розрахунків усіх платників податків за платежами до бюджету, які ними сплачуються, проводиться до закінчення терміну подання річного звіту. Форми акта звірки розрахунків та книги обліку затверджуються Державною податковою адміністрацією України.

В особистих рахунках платників після проведення всіх облі­кових операцій на останнє число грудня, включаючи нарахування пені на суми, що вважаються не сплаченими до 31 грудня включно, працівником підрозділу обліку і звітності в автоматичному режимі підбиваються підсумки за рік нарахованих, зменшених, сплачених і повернених сум платежів, штрафних (фінансових) санкцій і пені.

Проведення розрахункових операцій в особистих рахунках платників із закриття звітного року та підбиття підсумків про­водяться виключно в автоматичному режимі засобами відповід­ного програмного забезпечення. Якщо має місце податковий борг або надміру сплачені суми, несплачена пеня тощо, то ці суми пе­реносяться в особистий рахунок поточного року. Нульове сальдо особистого рахунку попереднього року переноситься в особистий рахунок поточного року.

У разі передачі зобов'язань щодо оподаткування платника (під час зняття з обліку з одного органу Державної податкової служби і взяття на облік до іншого) підрозділи обліку і звітності проводять такі операції:

─  в особистих рахунках після проведення всіх облікових опе­рацій, включаючи нарахування пені на несплачені суми податкового боргу, в автоматичному режимі підбивають під­сумки нарахованих, зменшених, сплачених і повернутих сум платежів, штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів за користування відстроченням або розстроченням податко­вих зобов'язань;

─ проводять звірку з платником податків зі складанням у трьох примірниках (для двох податкових органів і платника подат­ків) відповідних актів, у яких визначаються суми платежів,донараховані   за   результатами  документальних   перевірок,штрафні (фінансові) санкції, що не сплачені платником на мо­мент складання акта звірки і термін сплати за якими настанепісля дати зняття з обліку;

─ формують картки особистих рахунків в електронному вигляді та довідку про податковий борг і надміру сплачені платежідо бюджету, крім платежів, сплата за якими повинна проводитися за місцем розміщення об'єкта оподаткування (наприклад, плата за землю, плата за торговий патент та інші), і заповнюють відповідні пункти повідомлення (ф. № 11-ОПП);

─ передають до підрозділів з обліку платників повідомлення, завірену довідку про податковий борг платника, надміру спла­чені платежі до бюджету, акт звірки з платником для складання акта передачі податкового боргу та надміру сплаченихплатежів;

─ на підставі акта передачі, затвердженого керівником (заступ­ником керівника) органу Державної податкової служби, про­-водять в картках особистих рахунків зменшення (збільшен­ня) податкового боргу чи надміру сплачених платежів у базахпоточного року так, щоб сальдо розрахунків на дату зняття зобліку дорівнювало нулю, і передають інформацію в електронному вигляді на магнітному носії до підрозділів облікуплатників для подальшої передачі органу Державної податко­вої служби за новим місцезнаходженням платника. З метоюзапобігання втрати інформації вона обов'язково дублюється.

Під час взяття платника податків на податковий облік підрозділи обліку і звітності одержують від підрозділів з обліку платників по­відомлення (ф. № 11-ОПП), інформацію, надану в електронному вигляді, для формування карток особистих рахунків, акти звірок та довідку про податковий борг та надміру сплачені платником суми платежів до бюджету.

В особистих рахунках платника, відкритих органом Держав­ної податкової служби за його новим місцезнаходженням, відо­бражаються підсумки нарахувань і надходжень за його попереднім місцезнаходженням, але до оперативної звітності органу Державної податкової служби за новим місцезнаходженням платника до кін­ця звітного року включаються лише нарахування та надходження платежів до бюджету з терміну відкриття ним особистих рахунків платника. Органом Державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням платника дані щодо нарахувань та надходжень платежів до бюджету в оперативній звітності відображаються до кінця звітного року і нові особисті рахунки на поточний рік не від­криваються.

При зміні протягом року форми власності, назви, організаційно-правової форми або місцезнаходження платника податків, які при­зводять до зміни виду платежу (коду бюджетної класифікації), та­кому платнику відкривається нова картка особистого рахунка за відповідним кодом бюджетної класифікації, до якої в автоматично­му режимі вноситься сальдо розрахунків з попередньої картки. При цьому дані з попередньої картки особистого рахунку враховуються у звітності до кінця поточного року.

У разі переходу платника на сплату консолідованого податку за його заявою облік зазначеного платежу ведеться в картках осо­бистих рахунків до кінця поточного року, при цьому сальдо роз­рахунків за платежами до бюджету передається до іншого органу Державної податкової служби. Закриття картки особистого рахунка здійснюється у загальному порядку.

При ліквідації платника податків в обліку проводяться такі опе­рації:

─ за платниками податків, які не мають заборгованості перед бюджетом, особисті рахунки закриваються в кінці року. Облікові показники враховуються у звітності поточного року;

─ якщо платник податків має заборгованість перед бюджетом, то на підставі документів, що підтверджують визнання податкового боргу безнадійним, у особистому рахунку платника проводиться запис суми безнадійного боргу за основним платежем і штрафними санкціями.