5.2.3 Облік нарахованих сум платежів

Нарахуванню в особистих рахунках платників підлягають:

─ податкові зобов'язання, самостійно визначені платником;

─ податкові зобов'язання, нараховані (зменшені, списані) орга­ном Державної податкової служби;

─ штрафні (фінансові) санкції;

─ пеня;

─ проценти за користування податковим кредитом.

Податкові зобов'язання, самостійно визначені платником, нара­ховуються в особистих рахунках за даними електронних реєстрів нарахованих сум податкової звітності та електронних реєстрів по­даткових повідомлень, сформованих на підставі даних податкової звітності. Спеціалісти підрозділів обліку і звітності в автоматично­му режимі формують реєстри рознесених сум та проводять звірку з реєстрами нарахованих сум. Після звірки та виправлення розбіж­ностей, якщо такі є, реєстр нарахованих сум податкової звітності передається підрозділу, що його сформував, з відміткою про повноту обліку сум в особистих рахунках платників.

Податкові зобов'язання, нараховані (зменшені, списані) органом Державної податкової служби, проводяться у картках особистих ра­хунків за даними електронного реєстру податкових повідомлень у частині сум узгоджених податкових зобов'язань.

Нарахування сум штрафних санкцій здійснюється у тому само­му порядку, що й нарахування податкових зобов'язань, визначених платником та нарахованих (зменшених, списаних) органом Держав­ної податкової служби, за даними електронних реєстрів та електро­нних реєстрів податкових повідомлень у частині штрафних санкцій, які вибираються з реєстру за ознакою та розносяться до особистих рахунків платників до розділу «Розрахунки основного платежу та штрафних санкцій».

Нарахування процентів за користування відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань проводиться в особистих рахунках платників у розділі «Проценти за користування відстро­ченням або розстроченням сплати податкових зобов'язань» шляхом перенесення цих сум в автоматичному режимі з журналу реєстрації відстрочених або розстрочених сум податкових зобов'язань.

Проведення операцій в особистих рахунках платників здій­снюється в хронологічному порядку.

Для забезпечення контролю за правильністю рознесення до особистих рахунків платників даних податкової звітності підрозді­ли обліку і звітності виконують такі контрольні функції:

─ щомісяця проводять в автоматичному режимі звірки даних щодо сум податкових зобов'язань, визначених у реєстрах, з даними реєстрів інших структурних підрозділів, що здійсню­ють супроводження цих питань. Звірка проводиться в розрізі платників, платежів, бюджетів, сум та інших реквізитів;

─ у разі виникнення розбіжностей формують в автоматичному режимі протокол розбіжностей та подають його службовій особі відповідного структурного підрозділу для виявлення та усунення причин розбіжностей.