5.2.4 Облік надходження платежів до бюджету

Облік надходжень платежів до бюджету в особистих рахунках платників проводиться органом Державної податкової служби на підставі документів, що підтверджують погашення платником по­даткових зобов'язань.

Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розра­хунків платників за належними до бюджету платежами органи Дер­жавної податкової служби провадять оперативний облік платежів згідно з кодами бюджетної класифікації.

Суми донарахованих платежів за результатами документальних перевірок, пені та штрафних (фінансових) санкцій обліковуються за тими самими кодами бюджетної класифікації, що й основні платежі.

Дані про надходження платежів до бюджету повинні бути відо­бражені органом Державної податкової служби в особистих рахун­ках платників і у реєстрі надходжень та повернень у день отримання від органів Державного казначейства України (фінансових органів) відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених пла­тежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів. У разі виявлення у зазначеному реєстрі сум надходжень, структура яких не відповідає вимогам автоматичного обліку платежів до бю­джету, ці дані у день отримання електронного реєстру розрахункових документів обліковуються в окремому особистому рахунку за спеці­альним кодом та у реєстрі надходжень та повернень. Зазначені суми надходжень підлягають уточненню та обліку у відповідних особистих рахунках платників не пізніше п'яти днів від дня одержання копій розрахункових документів від органу Державного казначейства (фі­нансового органу). В оперативній звітності органу Державної подат­кової служби не враховуються надміру сплачені платежі за зазначе­ними сумами надходжень за період їх уточнення.

Облік платежів, за якими не передбачено подання платником податкової звітності до органів Державної податкової служби, крім випадків донарахування таких платежів за актами документальних перевірок, ведеться у реєстрі надходжень та повернень.

Облік платежів, за якими не передбачено нарахування пені, але передбачено врахування у сумах податкового боргу, ведеться в осо­бистому рахунку платника.

За платежами, контроль за справлянням яких протягом поточ­ного року знято з органів Державної податкової служби і покладено на інші державні органи, здійснюється виведення нульового сальдо в особистому рахунку платника шляхом збільшення (зменшення) суми нарахувань без урахування у звітності коригувальних сум на­рахувань. Підставою для проведення зазначеної операції є рішен­ня керівника (заступника керівника) органу Державної податкової служби щодо зняття з обліку зазначених платежів. Операція про­водиться датою прийняття рішення.

Виведення нульового сальдо може здійснюватися двома опера­ціями:

─ коригуванням сум нарахованих податкових зобов'язань заплатежами, за якими облік в органах Державної податковоїслужби припиняється;

─ шляхом перенесення сальдо розрахунків до інших особистих рахунків платників.

Щодо платежів, за якими відповідно до законодавчих та норма­тивних документів змінюється форма обліку, тобто закриваються особисті рахунки й облік переходить на реєстр надходжень та повер­нень, проводяться такі заходи: за відповідними кодами операцій суми податкового боргу (або суми, надміру сплачені до бюджету) автома­тично балансуються записами про нарахування (зменшення нараху­вання), внаслідок чого відображається нульове сальдо розрахунків.

Картки особистих рахунків закриваються на загальних підста­вах. У звітності нараховані (зменшені) суми не враховуються.