6.1 Сутність податкового контролю                

Податковим контролем є спеціальний державний контроль, що являє собою діяльність податкових органів і їх посадових осіб з перевірки виконання вимог податкового законодавства особами, що реалізують податкові обов'язки чи забезпечують цю реалізацію.

Завдання податкового контролю ─ забезпечення економічної без­пеки держави під час формування централізованих державних грошо­вих фондів за рахунок податкових надходжень.

                Податковий контроль передбачає:                                                    ─ спостереження за діяльністю контролюючих суб'єктів;

                ─ аналіз отриманої інформації, тенденцій, вироблення прогнозів;                                                                                                                                             ─ вживання заходів з попередження порушень законності і дис­ципліни;                                                                                                                                   ─ облік конкретних правопорушень, аналіз їх причин і обставин;                                                                                                                                              ─ припинення протиправної діяльності;                                                           ─ виявлення винних у здійсненні податкових правопорушень (як платників податків, так і працівників податкових органів) і притягнення їх до відповідальності.      Органи Державної податкової служби здійснюють:                      ─ контроль за дотриманням податкового законодавства;              ─ перевірку правильності нарахування податків, зборів і інших обов'язкових платежів;                                                                                      ─ перевірку якості поставлення і ведення податкового і бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування;                                     ─ забезпечення своєчасного і повного внесення сум податків, що сплачуються;                                                                                ─ накладення фінансових і адміністративних штрафів;                   ─ профілактику податкових порушень.

Види податкового контролю класифікуються за декількома підставами ( рисунок 6.1).

а) за суб'єктом, що здійснює контрольні функції:

1) державний ─  податковий контроль, здійснюваний державни­ми органами. У цьому разі органи, що здійснюють податковий контроль, поділяються на:

─ органи загальної компетенції, що здійснюють податко-вий конт­роль поряд зі своєю основною діяльністю;

─ органи спеціальної компетенції ─ створені спеціально для здійснення податкового контролю ─ податкові адміністрації, інспекції, податкова міліція;

                                          

2) незалежний ─ податковий контроль, що здійснюється  ауди­торськими чи громадськими організаціями;

                б) за терміном здійснення контролю:                                                1) оперативний ─ податковий контроль, здійснюваний у межах звітного періоду на підставі кількісних і якісних показ-ників контрольованої операції;                                                                                          2) періодичний ─ податковий контроль, що здійснюється після закінчення звітного періоду на підставі аналізу доку-ментів звітності й інших джерел;

в) за джерелом контролю:

1) документальний ─  податковий контроль, що здійснюється на підставі аналізу документів, які відбивають показники контрольо­ваного об'єкта чи діяльності суб'єктів;             2) фактичний ─  податковий контроль, що здійснюється на під­ставі фактичного аналізу контрольованого об'єкта чи діяльності контрольованих суб'єктів.

                Податковий контроль припускає кілька методів:                            ─ здійснення обліку платників податків;                                                          ─ здійснення податкової перевірки;                                                  ─ обстеження території і приміщень, де можуть знаходитися об'єкти, що підлягають оподатковуванню чи використовуються для одержання об'єктів оподатковування.

Проведення податкового контролю доцільно здійснювати за та­кими етапами:

Передперевірний аналіз.

Планування контролю.

Контакт з об'єктом контролю.

Документальна перевірка.

     5. Завершальний етап контролю.

     6. Реалізація і контроль за виконанням матеріалів перевір-ки.                                                                                                               Передперевірний аналіз передбачає:                                                                ─ вивчення обліку платника в податковому органі;                        ─ вивчення податкових декларацій та інших звітних документів;                                                                                                                                        ─ порівняння динаміки даних про нарахування і сплату податків;                                                                                                                                       ─ аналіз розвитку підприємства;                                                                       ─ аналіз основних показників підприємства.

Під час аналізу податковий інспектор одержує необхідні відомості про підприємство і визначає основні напрями перевірки.

                На етапі планування контролю здійснюється добір необхідних даних про платників податку, добір об'єктів для проведення доку­ментальної перевірки, підготовка планів і графіків документальних перевірок, уточнення параметрів контролю, часу й обсягу контр­ольних процедур, визначення джерел інформації, методичних при­йомів контролю, відповідальних осіб.

                Схему проведення податкового контролю наведено на рисунку 6.2.

Основним методом податкового контролю є податкова перевірка. Серед основних прав державної податкової служби виділено та відокремлено право податкових органів на здійснення перевірки  грошових  документів,  бухгалтерських

 

книг, звітів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податкових платежів.