ВСТУП

 

Конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» охоплює питання ведення обліку платників податків, порядку нарахування податків та облік фактич­но внесених сум, методики проведення камеральних і документаль­них перевірок, правильності нарахування й своєчасності сплати до бюджету податків та обов'язкових платежів.

Мета викладання дисципліни ─ надання знань студентам з пи­тань податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування.

Для досягнення цієї мети студентам необхідно:                                              ─ опанувати теоретичні та організаційні основи податкового­менеджменту;                                                                                                                     ─ поглиблено вивчити податкове законодавство;                                           ─ оволодіти законодавчими актами, діючими інструктивними та нормативними  матеріалами;                                                                                             ─ з'ясувати функції контролюючих органів з адміністрування податкових зобов'язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами:                                                                                     ─ з'ясувати форми і сутність контрольної роботи податкових ­органів, особливості проведення податкового аудиту з окремих видів податків;                                                                                                                     ─ ознайомитися з інформаційними системами і технологіями, що застосовуються у діяльності податкових органів;                                          ─ набути навиків контрольної роботи працівників податкових органів;                                                                                                                                    ─ набути вміння роз'яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення.

Вказані вище позиції формують завдання під час вивчення дисципліни.

Предметом вивчення дисципліни «Податковий менеджмент»  є економічні, організаційні, правові питання, що виникають під час управління податковими від­носинами.

Зазначені мета і завдання свідчать, що «Податковий ме­неджмент» ─ це спецкурс прикладного характеру, який дуже тісно пов'язаний з дисциплінами «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Оподаткування підприємств», «Аудит», «Місцеві фінанси» та ін.

Методичними матеріалами, що складають повний обсяг матеріалів навчальної дисципліни, якими необхідно користуватися під час вивчення, є:

─ навчальні програми дисципліни «Податковий менеджмент»;     ─ конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» (у двох частинах*);

─ методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять;

─ методичні вказівки до виконання самостійної роботи,;

─ методичні вказівки до підготовки та виконання контрольної роботи;

─ методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок;

─ методичні матеріали до перевірки знань (підготовка до іспитів, тести і завдання для самостійного вирішення, ситуаційні вправи та ін.).

У результаті вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» сту­денти мають отримати ґрунтовні знання з управління у сфері опо­даткування, навички самостійного творчого мислення, вміння при­ймати рішення в умовах податкового законодавства, що постійно трансформується.