1.3 Визначення, права та обов’язки платників податків

Відповідно до податкового законодавства України, а саме ст. 4 і 5 Закону України «Про систему оподаткування» № 1251 – ХІІ в редакції від 18.02.1997 p., платниками податків, зборів і інших обов'язкових платежів є юридичні і фізичні особи, на яких покладено обов'язок сплачувати податки й інші обов'язкові платежі. Ґрунтуючись на цьому, платни­ки податків повинні реалізовувати комплекс податкових обов'язків, до складу яких входять три основні групи:                                                                                      а) обов'язки з ведення податкового обліку;                                                      б) обов'язки зі сплати податків і зборів;                                                           в) обов'язки складання податкової звітності.

Таким чином, платниками податку визнаються особи, які мають, утримують об'єкти оподатковування чи здійснюють діяльність, що є об'єктом оподатковування, і на яких покладено обов'язок зі спла­ти податків податковим законодавством.

Платники податку класифікуються так:

а) фізичні особи;

    1) резиденти України;

    2) нерезиденти України;

б) юридичні особи, їх філії й інші відособлені підрозділи;

     1) резиденти України;

     2) нерезиденти України;

в) інші особи.                                                                                                      Кожний із платників може бути платником одного чи декількох податків.

                Права та обов'язки платників податків обумовлені не тільки Законом № 509 «Про Державну податкову службу в Україні», а й Законом України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991р. № 1251-ХІІ із змінами й доповненнями. Відповідно до ст. 11 Закону № 1251 на платника податків покла­дається відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і дотримання за­конів про оподаткування.

                Крім того, відповідно до ст. 9 Закону № 1251 «Про систему опо­даткування» платники податків зобов'язані:                                      1)                вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання в терміни,  встановлені законодавством;                                                                             2) подавати державним податковим органам та іншим держав­ним органам відповідно до законодавства декларації, бухгалтерську звітність та інші документи й відомості, що пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів);                                                                                                   3) сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових пла­тежів) у терміни,  встановлені законом;                                                            4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, які  використовуються для отримання доходів або пов’язані з утриманням об’єктів                                                                                                   оподаткування, а та­кож для перевірок з питань нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

                Крім того, керівники і відповідні посадові особи підприємств, організацій і установ, а також фізичні особи під час перевірки, що проводиться державними податковими органами, зобов'язані да­вати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, виконувати вимоги державних податкових органів щодо усунення виявлених порушень, законів про оподаткування і підпи­сати (або відмовитися від підпису) акт про проведення перевірки.                                                                     Обов'язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) припиняється зі сплатою податку, збору (обов'язкового платежу) або його скасуванням чи списанням по­даткової заборгованості. У разі ліквідації юридичної особи заборго­ваність із податків і зборів (обов'язкових платежів) виплачується в порядку, встановленому законами України.                                    Обов'язок фізичної особи щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку, збору (обов'язкового платежу) або його скасуванням, а також у разі смер­ті платника.                                  Права платників податків закріплені в ст. 10 Закону   № 1251 «Про систему оподаткування». Відповідно до цієї статті платники податків мають право:                                               1) подавати державним податковим органам документи, які під­тверджують право на пільги щодо оподаткування в порядку, встановленому законами України                                     2) отримувати й ознайомлюватися з актами перевірок, проведе­них державними податковими органами;                       3) оскаржити у встановленому законом порядку рішен- ня дер­жавних податкових органів і дії їх посадових осіб.