Тестові завдання до теми 1 (17 тестів)

 

ТЕСТ 1. Податковий менеджмент ─ це...

а)             сукупність прийомів та методів цілеспрямованого впливу на об'єкт для досягнення конкретного результату;

б)            сукупність податків, зборів та обов'язкових платежів, що спла­чуються до бюджетів, та форм і методів їх розрахунку й сплати;

в)            сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджету й виливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфери.

 

ТЕСТ 2. Вкажіть елементи податкового менеджменту:

а)             законодавча діяльність;

б)            планування податків;

в)            здійснення контролю за правильністю розрахунку і своєчасністю сплати податків та обов'язкових платежів;

г)    усі відповіді правильні.

ТЕСТ 3. Прогресивне оподаткування ─ це...

а)             метод оподаткування, при якому сума податку встановлюєть­ся в однаковому обсязі для кожного платника податку;

б) метод оподаткування, при якому ставка податку зростає в міру зростання розміру об'єкта оподаткування;

в)            метод оподаткування, який встановлює стабільні ставки незалежно від об'єкта оподаткування.

ТЕСТ 4. За економічним змістом податки — це...

а)             фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів;

б)            фінансові відносини між бюджетом і платниками податків;

в)            фінансові відносини між державою і юридичними особами з метою наповнення доходів бюджету.

ТЕСТ 5. Регулювання податкових відносин здійснюється насамперед на основі:

а)             права державного органу влади встановлювати податки і ви­лучати їх у ході бюджетного процесу;

б)            відносин між органами влади при розподілі компетенції у сфері податкової ініціативи:

в)            свій варіант.

ТЕСТ 6. Які форми сплати податків вам відомі?

а)             кадастрова;

б)            грошова;

в)            авансова;

г)             натуральна форма;

д) комплексна;

е) б, г, д.

ТЕСТ 7. Які основні способи сплати податків вам відомі?

а)             кадастровий;

б)            грошовий;

в)            деклараційний;

г)             попередній;

д)            комплексний;

е)     б, г, д.

є)     а, в, г.

 

ТЕСТ 8. Фіскальна політика ─ це...

а)             діяльність держави, пов'язана з поповненням дохідної части­ни державного бюджету;

б)            сукупність методів, способів та інструментів державного ре­гулювання підприємницької діяльності;

в)            механізм маніпулювання державним бюджетом з метою ви­конання державою своїх функцій;

г)             сукупність механізмів формування дохідної частини бюджету і способів маніпулювання державним бюджетом з метою виконання державою своїх функцій.

 

ТЕСТ 9. Податкова політика ─ це...

а)             діяльність держави у сфері організації і проведення податко­вого контролю;

б)            сукупність дій державних органів влади у сфері регулювання і стягування податків, що базуються на принципах фіскальної, соці­альної й економічної справедливості;

в)            діяльність держави у сфері встановлення, правового регулю­вання й організації стягування податків і податкових платежів до централізованих фондів коштів держави.

ТЕСТ 10. Який із цих Законів визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори до бюдже­тів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників?

а)             Конституція України;

б) Закон України про Державний бюджет;

в) Закон України «Про систему оподаткування».

 

ТЕСТ 11. Податкова система ─ це...

а)             сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджетів;

б)            сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджетів і дер­жавних цільових фондів;

в)            сукупність податків і податкових платежів, встановлених державою;

г)             сукупність принципів, форм і методів установлення й сплати податків і податкових платежів, що забезпечують контроль та від­повідальність за порушення податкового законодавства;

д)            сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджетів й державних цільових фондів, а також принципів, форм і методів їх встановлення, що забезпечують контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства.

ТЕСТ 12. Податкова робота ─ це...

а)             діяльність податкової служби, спрямована на формування загальнодержавного фонду коштів, повноту і своєчасність зарахування податків, зборів, обов’язкових платежів до бюджетів;

б)            діяльність держави та її органів, а також платників у процесі правового регламентування, нарахування, сплати і зарахування податків та податкових платежів, а також контролю за своєчасністю і повнотою їх надходження до бюджетів;

в) сукупність заходів органів Державної податкової служби, Державного  казначейства  і  контрольно-ревізійного управління, спрямованих на своєчасність розрахунків платників податків з бюджетами і державними позабюджетними фондами.

ТЕСТ 13. Суб’єктами податкової роботи в Україні є:

а)             Міністерство фінансів, органи податкової служби, Держказначейство;

б)            Верховна Рада України, виконавчі органи влади, платники податків;

в)            органи виконавчої влади, судові органи, органи податкової служби, платники податків;

г)             Верховна Рада України, органи виконавчої влади, органи по­даткової служби, платники податків.

 

ТЕСТ 14. Податкова робота передбачає такі основні елементи:

а) визначення джерела сплати податків;

б) встановлення правової бази;

в) визначення платників податків;

г)             визначення способів утримання, стягнення податків;

д) визначення форм і способів розрахунків з бюджетом;

е) облік податкових надходжень;

є) правильні відповіді б; г; д; є.

 

ТЕСТ 15. Об’єктом регулювання в податкових відносинах є:

а)             грошові кошти платників, що надходять у доходи бюджетів;

б)            державні бюджети і позабюджетні фонди;

в)            здатність відповідати за податкові порушення.

 

ТЕСТ 16. Відповідно до законодавства України який орган організовує виконання Державного бюджету України і контроль за ним, здійснює управління бюджетними коштами, фінансу­вання витрат Державного бюджету, управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом, контроль за надходженням і використанням державних позабюджетних коштів, розподіляє між бюджетами відрахування загальнодержавних податків:

а) контрольно-ревізійне управління;

б) Міністерство фінансів;

в) Державне казначейство;

г)   Кабінет Міністрів.

 

ТЕСТ 17. Яка з методик визначення ставок оподаткування більш позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства?

а)  в абсолютних сумах з одиниці продукції, що реалізується;

б) у відсотках до об’єкта оподаткування ─ універсальні ставки;

в) у відсотках до об’єкта оподаткування ─ диференційовані ставки;

г) у відсотках до об’єкта оподаткування ─ прогресивні ставки;

д) у відсотках до об’єкта оподаткування ─ регресивні ставки.