2.3. Функції та завдання органів Державної податкової служби

Функції державних податкових органів затверджені Законом України від 5 лютого 1998 р. «Про Державну податкову службу». Вони диференціюються залежно від рівня податкових органів.              Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) здійснює такі функції:

а) виконує безпосередньо, а також організовує роботу держав­них податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:                                                                                                                                              1) здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повно­тою нарахування та сплати податків та зборів (обов’язко-вих платежів), контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій на провад-ження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензу-ванню відповідно до закону, торгових патентів;

2) здійсненням контролю за додержанням виконавчими комі­тетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

3) обліком платників податків, інших платежів;

4) виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;                                                                                                                  5) проведенням роботи з боротьби з незаконним обігом алко­гольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрівімпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців,місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямівдержавної політики і проектів державних програм у сферіборотьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавствау межах своїх повноважень, здійсненням систематичногоконтролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, перед­-бачених законодавством, фінансових санкцій до суб’єктівпідприємницької діяльності за порушення законодавствапро виробництво та обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищення тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

б) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які підляга­ють обов’язковому опублікуванню;

                в) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою подат-ків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи ─ платника податків та інших обов’язкових плате­жів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами ─ суб’єктами підприєм-ницької діяль­ності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, про­ведену органами Державної податкової служби;

                г) у порядку, встановленому законом, надає податкові роз’яс­нення, організовує виконання цієї роботи органами державної по­даткової служби;

                д) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної під­готовки та перепідготовки кадрів для органів Державної податковоїслужби;

                е) надає органам Державної податкової служби методичну іпрактичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження таперевірки її стану;                                                                                                                   є) організовує роботу щодо створення інформаційної системиавтоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації такомп'ютеризації робіт органів Державної податкової служби;                         ж) розробляє проекти законів України та інших нормативно -правових актів щодо форм та методів проведення планових і по­запланових виїзних перевірок у рамках контролю за дотриманнямзаконодавства;                                                                                                                      з) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочиннудіяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;                                                і) передає відповідним правоохоронним органам матеріали зафактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відпові­дальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції по­даткової міліції;                                                                                                                   к) подає Міністерству фінансів України та Головному управ-лінню Державного казначейства України звіт про надходження по-­датків, інших платежів;                                                                                                 л) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних до-­говорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні угоди з питань оподаткування;                       м) надає фізичним особам ─ платникам податків та іншихобов’язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до Дер­жавної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаход-женням об’єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків ─  юридичних осіб;

н)  прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів,джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічнихпоказників і податкового законодавства на надходження податків,інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та змен­шення втрат бюджету;                                                                                                               о) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх збері­гання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням конт­ролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольнихнапоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх тран­спортування, зберігання і реалізації; організовує роботу, пов'язану ізздійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницькоїдіяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виро-бами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлю-ваних виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;                               п)  вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;                                                       р) організовує роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податко­вої служби.                                                       Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севасто­поля) виконують такі функції:                                             а) виконують безпосередньо, а також організовують роботу дер­жавних податкових адміністрацій та державних податкових інспек­цій, пов’язану із:                                                                                                                             1) здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повно­тою нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій на прова­дження видів господарської діяльності, що підлягають ліцен­зуванню відповідно до закону, торгових патентів;                                                                 2) здійсненням контролю за дотриманням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і облікуподатків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;                                                            3) обліком платників податків, інших платежів;                                  4) виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;                                                                                                                  5) проведенням роботи з боротьби з незаконним обігом алко­гольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місцьзберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участюу розробленні пропозицій щодо напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагаль-ненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюно­вих виробів, здійсненням заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищення тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

б) у порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яс-нення, організовує виконання цієї роботи органами Державної податкової служби;                                                                                                                              в) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів Державної податкової служби;                                                                                                                             г) надає органам Державної податкової служби методичну іпрактичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження таперевірки її стану;                                                                                                                   д) організовує роботу щодо створення інформаційної системиавтоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації йкомп'ютеризації робіт органів Державної податкової служби;                      е) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочиннудіяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;                                             є) передає відповідним правоохоронним органам матеріали зафактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;                                                                                              ж) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів,джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічнихпоказників і податкового законодавства на надходження податків,інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;                                                                                                  з) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах Державної податкової служби.                                                                                                                          Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні по­даткові інспекції виконують такі функції:

а) здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотоюнарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);              б) забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність нарахування і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб ─  платників податків та інших обов'язкових платежів;                                               в) контролюють своєчасність подання  платниками   податківбухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з нарахуванням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і нарахування податків, інших платежів;                                           г) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за закон­ністю валютних операцій, дотриманням порядку проведення готів­кових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів гос­подарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з подальшою передачею матеріалів про виявлені пору­шення органам, що видають ці документи, за наявністю торгових патентів;                                                                                              д) ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприєм­ницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця пода­ють інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;               е) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового за­конодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;                                    є) аналізують причини та оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;                                                                                                            ж) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків та зборів (обов'язкових платежів);                                                        з) за дорученням спеціальних підрозділів з боротьби із органі-зованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання тадостовірності документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою по­датків, інших платежів у порядку, встановленому законом;                       і) передають відповідним правоохоронним органам матеріализа фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відпо­відальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;                                                                                                                   к) подають до судів позови до підприємств, установ, організа-цій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в дохіддержави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках ─ коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;                                                л) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцін­кою та реалізацією у встановленому законом порядку, майна, що не має господаря і перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;                                                                                  м) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету;                                                                н) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій у порядку, встановле-ному за­коном, здійснюють апеляційні процедури узгодження податкових зобов’язань;

о) подають відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, ін­ших платежів;

п) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації; здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими вироба­ми, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлені виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

р) надають відповіді на запити платника податків із дотриман­ням вимог законодавства.                                                                                        Завдання органів Державної податкової служби:                             ─ здійснення контролю за дотриманням податкового законо­давства, правильністю нарахування, повнотою і своєчасністюсплати до бюджетів, державних цільових фондів податків ізборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових дохо­дів, встановлених законодавством;                                                                                      ─ внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;                                                       ─ прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподат­кування;                                                                                                                                   ─ формування й ведення Державного реєстру фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків ─ юридичних осіб;                                 ─ роз'яснення законодавства з питань оподаткування середплатників податків;                                                                                                                   ─ запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесе­ним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття,припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.                                                                                Завдання податкової міліції:                                                                              ─ запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сферіоподаткування, їх розкриття, розслідування та провадженняу справах про адміністративні правопорушення;

                ─ запобігання корупції в органах Державної податкової служби та виявлення її фактів;                                                                                         ─ забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.