2.5.  Умовно-податкові органи та їх компетенція  

 

Основними завданнями Міністерства фінансів є розроб-лення і реа­лізація стратегічних напрямків єдиної державної фінансової полі­тики, а також складання проекту і виконання бюджету.

Відповідно до покладених на нього завдань Міністерство фінансів здійснює такі функції в податковій сфері:                                      ─ розроблення заходів щодо фінансового і податкового стимулю­вання підприємницької і господарської діяльності в країні;                    

─ розроблення проектів нормативів відрахувань від загальнодер­жавних податків, зборів у місцеві бюджети;                     ─ забезпечення виконання державного бюджету, фінансового поповнення державних позабюджетних фондів;

─ розроблення пропозицій щодо вдосконалення податкової політи­ки і податкової системи;

─ участь у розробленні інструкцій і методичних вказівок з питань оподатковування;

─             проведення переговорів з уповноваженими органами інших держав, пов'язаних із запобіганням (усуненням) подвійного оподатковування доходів і майна;

─ участь у формуванні митної політики країни, у розробленні мето­дології, ставок і порядку стягнення митних зборів;                     ─ методичне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю підприємств, форм бухгалтерського обліку і звітності, ін­струкцій з їх застосування і порядку складання звітності;                            

─ узагальнення практики застосування законодавства з питань оподатковування.

Визначену групу органів, пов'язаних з оподатковуванням, скла­дають митні органи. Умовою, що робить їх податковими, є переміщення товарів через митний кордон і виникаючий при цьому обов'язок зі сплати податків.

Повноваження митних органів щодо оподатковування можна розподілити на фіскальні і правоохоронні, що деталізуються як подат­ковим, так і митним законодавством.     Своєрідне місце займають у системі податкових органів органи Державного казначейства. Органи казначейства створені з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бю­джету України, підвищення оперативності у фінансуванні витрат. Через казначейство проходить перерозподіл сум податків, що на­дійшли в бюджет. Державне казначейство діє при Мінфіні на основі Положення про Державне казначейство, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 31.07.1995 р. Державне каз­начейство в податковій сфері виконує такі функції:

─ організовує виконання Державного бюджету України і контроль за ним;                                                                                                                             ─ здійснює управління бюджетними коштами і коштами державних позабюджетних фондів;

─ здійснює фінансування витрат Державного бюджету;                

─ веде облік касового виконання Державного бюджету;              

─ здійснює управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом;                                                                                                                         

─ розподіляє між бюджетами відрахування загально- державних податків, зборів і обов'язкових платежів;

─ здійснює контроль за надходженням і використанням державних позабюджетних коштів;

─ розробляє і затверджує нормативно-методичні документи.