Тестові завдання до теми  2 (24 тести)

ТЕСТ 1. Які органи здійснюють управління в податковій сфері?

а) органи законодавчої та виконавчої влади;

б) органи оперативного управління в податковій сфері;

в)  умовно податкові органи;

г)  правильні відповіді а, б;

д) правильні відповіді б, в.

 

ТЕСТ 2. Податкові органи контролюють, забезпечують надходження до бюджетів податків та зборів і містять:

а)             Державну податкову адміністрацію України і податкову міліцію;

б) Антимонопольний комітет;

в) митні органи й органи казначейства;

г) Міністерство фінансів України.

 

ТЕСТ 3. Особливим суб'єктом податкових відносин є:

а)  платник;

б)  податкові органи;

в) держава в особі органів влади, що встановлюють і регулюють оподатковування.

ТЕСТ 4. Сукупність державних органів, що організовують і контролюють надходження податків і податкових платежів, становить…

а)  Державну податкову адміністрацію;

б)  податкову міліцію;

в)  державні податкові інспекції;

г)             податкову службу.

ТЕСТ 5. Функціями ДПА України є:

а)             розроблення нормативно-методичного забезпечення механізмів функціонування законів про окремі податки;

б)            здійснення перевірок і повторних оглядів діяльності окремих платників;

в)            координування діяльності всієї податкової служби і кадрова політика;

г)             прогноз і аналіз надходження податків, розроблення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

д) залучення до адміністративної відповідальності порушників податкового законодавства.

ТЕСТ 6. Основним призначенням ДПА в областях є:

а)  правовий зв'язок між базовою ланкою і ДПА України;

б) розроблення напрямків, форм і методів ведення перевірок щодо дотримання податкового і валютного законодавства;

в)            зв'язок між платниками податків і органами податкової служби;

г)  забезпечення взаємозв'язку між суб'єктами податкової роботи.

 

ТЕСТ 7. Основними функціями Державної податкової ін­спекції є:

а) облік платників податків, податкових платежів, їх реєстрація;

б)            ведення Державного реєстру платників податків ─ фізичних осіб;

в)            проведення перевірки фактів приховування і заниження сум по­датків, інших платежів і притягнення до адміністративної відповідальності порушників податкового законодавства;

г)  роз'яснювальна робота серед платників податків;

д)            аналіз надходжень податків, розроблення шляхів оптимізації.

ТЕСТ 8. До основних завдань органів Державної податкової служби відносять:

а) здійснення контролю за дотриманням податкового законо­давства;

б)            вилучення документів, що підтверджують порушення податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності і гро­мадянами;

в)            формування і ведення Державного реєстру платників податків ─ фізичних осіб і Єдиного банку даних про платників податків ─ юридичних осіб;

г)             роз'яснення законодавства з питань оподатковування серед платників;

д)            правильні відповіді а; в; г.

 

ТЕСТ 9. У процесі виконання своїх обов'язків посадові особи органів Державної податкової служби зобов'язані:

а)             вимагати від посадових осіб суб'єктів господарювання усунен­ня виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання;

б)            дотримуватися законів України, забезпечувати виконання покладених на органи Державної податкової служби функцій і повною мірою використовувати надані їм права;

в)            у разі виявлення зловживань під час здійснення контр­олю за надходженням валютного виторгу, проведенням розрахунків зі споживачами з використанням товарно-касових книг, недотриманням лімітів готівки в касах і її використанні для розрахунків за товари, роботи і послуги, давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій.

 

ТЕСТ 10. Податкова міліція містить спеціальні підрозді­ли щодо боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів Державної податкової служби і виконують такі функції:

а) контрольну;

б) охоронну;

в) оперативно-розшукову;

г)  фіскальну;

д) регулююче-стимулюючу;

е)  кримінально-процесуальну.

 

TECT 11.  Разом зі спеціально податковими органами, до яких належать ДПА і податкова міліція, в Україні виділяють гру­пу умовно податкових органів, до якої відносять:

а)             органи Держказначейства;

б) Національний банк України;

в) Антимонопольний комітет;

г)  митні органи;

д) Міністерство фінансів;

е)  правильні відповіді а; г; д.

ТЕСТ 12. Митні органи України в податковій сфері реалізу­ють такі завдання:

а)             захист економічних інтересів України;

б)            митне оформлення й оподатковування товарів, що переміщу­ються через митний кордон України;

в)            контроль за дотриманням митного законодавства;

г)             використання засобів митно-тарифного і нетарифного регу­лювання при переміщенні товарів через митний кордон України.

 

ТЕСТ 13. До якої ланки Державної податкової служби Ви віднесете  Державну податкову інспекцію у м. Сумах?

а)             середньої;

б)            базової;

в)            вищої.

ТЕСТ 14. На яку ланку Державної податкової служби покла­дено обов'язок здійснення контролю за дотриманням податко­вого законодавства?

а)             вищу;

б)            середню;

в)            низову.

 

ТЕСТ 15. На яку ланку Державної податкової служби покладено обов'язок здійснення контролю законності валютних операцій?

а) базову;

б) середню;

г)  вищу.

 

ТЕСТ 16.                Суб'єктом податкової роботи в Україні не є:

а)             Державна податкова служба;

б)            Пенсійний фонд;

в)            платники податків;

г)             Верховна Рада України.

 

ТЕСТ 17.                Державні податкові адміністрації в областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються:

а)             Міністерству економіки України;

б)            Міністерству фінансів України;

в)            Державній податковій адміністрації України;

г)             головному прокурору України.

 

 

ТЕСТ 18.                Державну податкову службу України очолює:

а)             Президент України;

б)            міністр фінансів України;

в)            Прем’єр-міністр України;

г)             голова Державної податкової адміністрації України.

 

ТЕСТ 19.                Голову Державної податкової адміністрації України призначає на посаду та звільняє з посади:

а)             Президент України за поданням Прем’єр-міністра України;

б)            міністр фінансів України за поданням Президента України;

в)            Прем’єр-міністр України;

г)             Кабінет Міністрів України.

 

ТЕСТ 20.                Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

а)             видає нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

б)            здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень та витрат Державного бюджету України;

в)            затверджує форми податкових розрахунків, звітів, дек­ларацій;

г)             розробляє основні напрями, форми і методи проведенняперевірок;

д) неправильна відповідь б).

 

ТЕСТ 21.                Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах використовують такі функції:

а)             здійснюють контроль за додержанням законодавствапро податки, інші платежі;

б)            контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків;

в)            проводять перевірки фактів приховування і заниженнясум податків, інших платежів;

г)             подають відповідним фінансовим органам та органамДержавного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

д) усі відповіді правильні.

 

ТЕСТ 22.                Платники податків і зборів зобов'язані:

а)             ревізувати і перевіряти у міністерствах бухгалтерськідокументи;

б)            накладати на керівників та інших службових осібпідприємств адміністративні стягнення;

в)            подавати до державних податкових органів декларації,бухгалтерську звітність;

г)             забезпечувати захист державного суверенітету.

 

ТЕСТ 23. Платники податків і зборів мають право:

а)             ревізувати і перевіряти у міністерствах бухгалтерськідокументи;

б)            подавати державним податковим органам документи,що підтверджують право на пільги щодо оподаткування;

в)            подавати до державних податкових органів декларації,бухгалтерську звітність;

г)             забезпечувати захист державного суверенітету.

 

ТЕСТ 24.                Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

а)             роз'яснення окремих норм законодавчих актів про податки, інші платежі;

б)            контроль за діяльністю низових рівнів податковоїслужби;

в)            прогнозування, аналіз надходження податків, іншихплатежів, джерел податкових надходжень, розробленняпропозицій щодо їх збільшення та зменшення втратбюджету;

г)             усі відповіді правильні.