Тестові завдання до теми  3 (18 тестів)

 

ТЕСТ 1. В Україні за порушення податкового законодавства передбачені такі види відповідальності:

а) економічна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) цивільна;

д) фінансова.

ТЕСТ 2. Фінансова відповідальність передбачає сплату під­приємствами і фізичними особами ─ суб'єктами підприємниць­кої діяльності штрафів за такі види порушень:

а)             заниження сум податків, приховання доходів та об'єктів опо­даткування;

б)            несвоєчасне подання органам податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків;

в)            відсутність на момент перевірки податкової та бухгалтерської звітності;

г) відсутність у громадян, що займаються підприємництвом, державної реєстрації або ліцензії.

ТЕСТ 3. Контролюючий орган зобов'язаний самостійно ви­значити суми податкового зобов'язання платника податків у таких випадках:

а)             платник податків не подає у встановлений термін податкову декларацію;

б)            платник податків несвоєчасно подав податкову декларацію;

в) дані документальних перевірок результатів діяльності плат­ника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях;

г)             контролюючий орган виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, що призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання;

д)            правильні відповіді а, в, г.

 

ТЕСТ 4. В основу класифікації податкових порушень покладено:

а)  кількісні і формальні критерії;

б)  якісні і регулюючі критерії;

в)  кількісні і якісні критерії.

 

ТЕСТ 5. Який вид відповідальності за порушення податко­вого законодавства припускає покарання уповноваженим орга­ном у порядку, встановленому фінансово-правовими нормами з метою реалізації загальнодержавних інтересів:

а)             фінансова;

б)            адміністративна;

в)            кримінальна.

 

ТЕСТ 6. Чи має право контролюючий орган самостійно визначати суму податкового зобов'язання?

а)             ні, не має такого права. Платники самостійно зобов’язані нараховувати податкові зобов'язання;

б) має право в окремих випадках;

в) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 7. Право податкової застави виникло в той самий день, в який виникло право іншої застави на майно платника податків. Чи має пріоритет податкова застава?

а) ні, не має податкова застава пріоритету;

б) може мати в окремих випадках;

в) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 8. У платника податків активи перебувають у по­датковій заставі. Чи має право такий платник вільно розпо­ряджатися ними?

а)              так, має право вільно ними розпоряджатися;

б)            ні, не має права такий платник вільно розпоряджатись акти­вами, які перебувають у податковій заставі;

в) може, але, крім окремих операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом.

 

ТЕСТ 9.  До директора підприємства за порушення податкового законодавства може бути застосовано:

а)             фінансову санкцію;

б)            адміністративний штраф;

в)            пеню.

 

ТЕСТ 10.                Зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у визначені законодавством строки ─ це:

а)  податковий борг;

б)            податкове зобов'язання;

в)            податкова застава;

г)  фінансова санкція;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 11.                Мінімальний розмір фінансової санкції, що застосовується до платників податків за результатами документальних перевірок:

а)             не менше 10 НМДГ сукупно за весь строк недоплати;

б) не більше 10 НМДГ сукупно за весь строк недоплати;

в) не менше 50% від донарахованої суми;

г) не більше 50% від донарахованої суми;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 12.  Максимальний розмір фінансової санкції, що застосо­вується до платників податків за результатами документальних перевірок:

а)             не менше 10 НМДГ сукупно за весь строк недоплати;

б)            не більше 10 НМДГ сукупно за весь строк недоплати;

в)            не менше 50% від донарахованої суми;

г)              не більше 50% від донарахованої суми;д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 13. Рішення про застосування фінансових санкцій до платника податків за порушення податкового законодавст­ва застосовує:

а)             директор підприємства;

б)            голова правління Національного банку України;

в)            начальник ДПІ;

г)              податковий інспектор;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 14. Плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання, ─ це:

а)             фінансова санкція;

б)            податкова застава;

в)            адміністративний штраф;

г)              пеня;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 15.                За відсутність податкового обліку на підприємстві директор підприємства притягується до відповідальності з на­кладанням адміністративного штрафу в розмірі:

а)             від 5 до 10 НМДГ;

б)            від 2 до 5 НМДГ;

в)            від 10 до 20 НМДГ;

г)             4 НМДГ;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 16.                Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового місяця, подається декла­рація:

а)              податку з доходів фізичних осіб;

б)  податку на додану вартість;

в)  податку на прибуток;

г)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 17.                Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріч­чя), подається декларація:

а)               податку з доходів фізичних осіб;

б)  ринкового збору;

в)            податку на додану вартість;

г)               податку на прибуток;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 18.                Узгоджене податкове зобов'язання повинне бути сплачене:

а)             протягом 10 календарних днів;

б)            на наступний день після вручення податкового повідомлення;

в)  протягом 5 календарних днів;

г)              до 20 числа звітного місяця;

д)  правильної відповіді немає.