ВИСНОВКИ

1. Облік платників податків є однією з основних функцій органів Державної податкової служби, яка створює передумови для здій­снення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своє­часністю перерахування податків і зборів до бюджетів і державних цільових фондів.

2. Робота з обліку платників податків в органах Державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платни­ків податків.

3. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи Державної податкової служби положенням на перше число кожного місяця звіряють у рамках району Єдиний банк даних про платників податків ─ юридичних осіб, а також реєстр фізичних осіб з даними відповідних органів державної реєстрації з обов'язковим складанням акта звірки.

4. Щодо кожного суб'єкта підприємницької діяльності підрозді­ли примусового стягнення податків встановлюють із засновниками та керівниками суб'єктів підприємницької діяльності причини ухилення від взяття на облік в органах Державної податкової служ­би та вживають заходів (по телефону, поштою, виїздом за місцезна­ходженням) щодо залучення суб'єктів підприємництва до обліку і повідомляють про це підрозділ податкової міліції.               

5. Платниками податків і зборів ─ юридичними особами є:

─ українські підприємства й організації, місцем діяльності яких є Україна чи органи управління яких знаходяться в Україні;

─ іноземні підприємства й організації. В основу виникнення по­даткових обов’язків у цих платників покладена диференціація юри­дичних осіб на резидентів і нерезидентів.

6. Органами ДПС ведеться облік фізичних осіб ─ суб'єктів підприємницької діяльності.

7. Органами ДПС ведеться облік платників ПДВ. Плат­ник ПДВ ─ особа, яка згідно з Законом «Про податок на додану вартість» зобов'язана здійснювати утримання і внесення до бюдже­ту податку, сплачуваного покупцем, або особа, що імпортує (пере­силає) товари на митну територію України.