5.2.1. Організація обліку податків, зборів та обов'язкових платежів

Облік платежів, що надходять до бюджету, ведеться працівни­ком підрозділу обліку і звітності органу Державної податкової служби відповідно до порядку, встановленого для справляння платежів до бюджету.

Обробка документів щодо обліку платежів, що надходять до бю­джету, ведеться в локальній мережі, яка забезпечує єдиний технологічний процес введення, контролю інформації та високу швидкість обробки документів.

Для забезпечення повноти надходження платежів до бюджету,  згідно з бюджетною класифікацією, органи Державної податкової служби відповідно до порядку, встановленого чинним законодав­ством з касового виконання Державного бюджету України за дохо­дами, до 1 грудня кожного року подають органам Державного каз­начейства та фінансовим органам в електронному вигляді списки складу платників податків, які знаходяться на податковому обліку у кожному районі (місті), щодо юридичних осіб та їх філій, а також фізичних осіб ─ суб'єктів підприємницької діяльності.

Списки складу платників містять: назву (або прізвище, ім'я та по батькові ─ для фізичної особи) платника; його ідентифікаційний код (номер); коди платежів відповідно до бюджетної класифікації із зазначенням: символів звітності, номерів рахунків, відкритих у територіальних органах Державного казначейства або відкритих на ім'я фінансових органів, виду бюджету.

Облік, контроль і складання звітності щодо платежів, що над­ходять до бюджету, проводяться органами Державної податкової служби з використанням автоматизованої інформаційної системи (АІС). Засобами АІС забезпечується автоматизоване виконання всіх операцій на робочому місці працівників підрозділу обліку і звітності, у тому числі ведення особистих рахунків платників, фор­мування довідкової інформації та складання звітності.

Обов'язковою вимогою до проектів АІС обліку і звітності в ор­ганах Державної податкової служби є захист, архівування та збе­реження даних, забезпечення можливості доступу до баз даних, у тому числі минулих звітних періодів (тільки в режимі перегляду), виведення карток особистих рахунків на друк та екран комп'ютера, забезпечення кодування кожної операції, відстеження по кожному податковому зобов'язанню та податковому боргу історій їх виник­нення. АІС забезпечує наявність в особових рахунках платників усіх реквізитів, необхідних для автоматизованої звірки даних з да­ними інших структурних підрозділів податкового органу.

                Органи Державної податкової служби для ведення оперативного обліку платежів, що надходять до бюджету, одержують відповідні документи від органів Державного казначейства, фінансових орга­нів, контролюючих та інших органів і платників відповідно до чин­них порядків передачі інформації та внутрішнього документообігу. Документами, на підставі яких здійснюється зарахування пла­тежів шляхом занесення інформації про податкові зобов'язання платника до бази даних, є:

                а)             за податковими зобов'язаннями, які самостійно визначаються платником:

─ податкові декларації (розрахунки), у тому числі нові, довідки про суми платежу на збільшення або зменшення податкових зобов'язань звітного періоду, розрахунки авансових платежів та інші документи, які подаються платниками податків до по­даткового органу в порядку та терміни, встановлені податко­вим законодавством, на підставі якого здійснюється нараху­вання платежів;                                                          ─ реєстр відповідного органу Державного казначейства (фінан­сового органу), що підтверджує надходження коштів на бюд­жетні рахунки, ─ у випадках, коли чинними нормативно-правовими   актами   передбачено   визначення   податкового зобов'язання за фактом зарахування коштів на бюджетні рахунки;

б)            за податковими зобов'язаннями, розрахованими органом Дер­жавної податкової служби:

─ податкове повідомлення (рішення) органу Державної подат­кової служби, складене за актом документальної перевірки або за іншими документами, передбаченими чинним законодавством;

─ податкове повідомлення (рішення) органу Державної податкової служби про застосування та стягнення сум штрафних санкцій за порушення граничних термінів сплати узгоджено­го податкового зобов'язання;

─ рішення про скасування або зміну раніше прийнятого рішення про нарахування податкового зобов'язання (пені і штрафних санкцій) внаслідок адміністративного оскарження;

─ розрахунок суми податкового зобов'язання, якщо згідно з нормативно-правовими актами з питань  оподаткування особою, відповідальною за нарахування окремого платежу, є податковий орган;

─ акт документальної перевірки з питань повноти нарахування, утримання та сплати прибуткового податку з громадян;

в)            що надходять від судових органів:

─ рішення (ухвала, постанова) суду (господарського суду) про нарахування або визнання недійсним відповідного рішен­ня органу Державної податкової служби про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахова­них сум податків, скасування раніше нарахованих сум подат­кового зобов'язання;

г) що є підставою для відстрочення або розстрочення сплати по­даткових зобов'язань перед бюджетом та скасування наданих, від­строчених або розстрочених податкових зобов'язань:

─ рішення про відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов'язань, надані органами, які згідно з чинним законо­давством мають право приймати такі рішення;

─ договір між платником та органом Державної податкової служби, якщо рішення про надання відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов'язань приймається органом Держав­ної податкової служби;

─ рішення про скасування прийнятого раніше рішення про від­строчення або розстрочення сплати податкових зобов'язань;

д) що розпочинають, підтверджують або завершують процедуру адміністративного оскарження:

─ заява (скарга) платника податків про перегляд рішення контролюючого органу;

─ рішення контролюючого органу про повне (часткове) задоволення скарги платника;

─ рішення контролюючого органу, що не підлягає подальшому адміністративному оскарженню;

─ повідомлення платника податків про судове оскарження рі­шень контролюючого органу;

е) що підтверджують податковий компроміс:

─ згода платника з рішенням про податковий компроміс;

─ рішення про відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань та податковий компроміс;

─ рішення про списання безнадійного боргу;

є) що є підставою або засвідчують введення (припинення) мора­торію, укладання мирової угоди щодо відстрочення (та/або) роз­строчення, списання безнадійної заборгованості:

─ заява про порушення справи про банкрутство;

─ ухвала господарського суду про порушення провадження справи про банкрутство платника;

─ ухвала господарського суду про припинення мораторію;

─ ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди;

─ постанова господарського суду про визнання платника бан­крутом;

─ ухвала господарського суду про поновлення провадження справи про банкрутство платника.

Документами, що підтверджують погашення платником подат­кових зобов'язань, є:

Одержані від органів Державного казначейства України:

─ відомості про зарахування та повернення коштів з аналітич­них рахунків за доходами у вигляді електронних документів ─ технологічних файлів;

─ звіти про виконання державного бюджету за доходами та ви-­датками;

─ виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахун­кових документів та їх паперові копії;

─ корінець прибуткового документа («повідомлення») про при­йняття установою банку платежів до державного бюджету го­тівкою;

─ копії квитанцій, виданих органами місцевого самоврядуван­ня платникам податків за платежами до державного бюджету,разом з описом до них.

2 .            Одержані від фінансових органів:

─ реєстр розрахункових документів про сплату платежів до міс­цевого бюджету;

─ копія відомостей про зарахування платежів до бюджету, про розподіл платежів між бюджетами, про повернення надмірусплачених або невідшкодованих сум;

─ копія розрахункових документів про сплату платежів до місце­вого бюджету за безготівковим розрахунком;

─ довідка про суми надходжень до місцевого бюджету за видами платежів;

─ корінець прибуткового документа («повідомлення») про прийняття установою банку платежів до місцевого бюджету готівкою;

─ копії квитанцій, виданих органами місцевого самоврядування платникам податків за платежами до місцевого бюджету, ра­зом з описом до них.

3. Одержані Державною податковою адміністрацією Українивід Державного казначейства України:

─ відомості про зарахування та повернення коштів з аналітич­них рахунків за доходами (центральний рівень) у виглядіелектронних документів ─ технологічного файлу;

─ звіт про виконання державного бюджету за доходами в розрізіобластей в електронному вигляді.