5.2.5. Облік відстрочення, розстрочення податкових зобов'язань та штрафних санкцій

Відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань надається платникам у порядку, визначеному чинним законодавством.

Облік відстрочених або розстрочених податкових зобов'язань в особистих рахунках платників ведеться на підставі таких доку­ментів:

─ заяви (скарги) платника податків про перегляд рішення контр­олюючого органу;

─ рішення контролюючого органу про повне (часткове) задово­лення скарги платника;

─ рішення контролюючого органу, що не підлягає подальшому адміністративному оскарженню;

─ повідомлення платника податків про судове оскарження рішень контролюючого органу.

Облік надходження відстрочених або розстрочених податкових зобов'язань за платежами до бюджету та процентів за користуван­ня відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань відо­бражається в особистих рахунках платників у загальному порядку погашення податкових зобов'язань, який встановлюється окремо для кожної форми особових рахунків платників. Зарахування цих сум проводиться за тими кодами бюджетної класифікації, що й пла­тежі, за якими надано відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань.

Сума податкового кредиту, проценти за користування відстро­ченням або розстроченням податкових зобов'язань та терміни їх сплати відображаються в особистому рахунку платника згідно з по­рядком, встановленим для обліку відстрочених або розстрочених податкових зобов'язань.

Проценти за користування відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань відображаються на зворотному боці картки в розділі «Проценти за користування відстроченням або розстро­ченням податкових зобов'язань».

При переведенні платника на облік до іншого податкового органу, у тому числі до державних податкових інспекцій з функціями безпосереднього обслуговування та контролю за великими платниками податків, за платником зберігається право на відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань (боргу), надане за попереднім місцезнаходженням.

Інформація щодо розстрочених (відстрочених) сум передається та приймається в автоматичному режимі. В оперативній звітності дані про відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань ві­дображаються:

─ за попереднім місцем обліку платника ─ від дати надання від­строчення або розстрочення податкових зобов'язань до датизняття з обліку платника податків відображаються як «використані»;

─ за новим місцем обліку платника ─ від дати взяття на облікплатника податків до дати закінчення терміну дії відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань відображаютьсяяк «діючі» на звітну дату.

Облік сум штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих та спла­чених платником самостійно до початку перевірки органу Держав­ної податкової служби, провадиться в особистому рахунку платника на підставі даних електронних реєстрів, складених за даними нової податкової декларації (розрахунку), у якій штрафні санкції визна­чаються окремим рядком.

Облік сум штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих орга­ном Державної податкової служби, провадиться в автоматичному режимі на підставі даних електронного реєстру податкових повідо­млень, складених за рішенням керівника (заступника керівника) органу Державної податкової служби про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, за кожним платежем окремо, датою останнього дня граничного терміну сплати.

Облік штрафних санкцій в особистих рахунках платників, які подали до установи банку платіжне доручення на перерахування суми податкового боргу (часткового податкового боргу) до бюд-же­ту, призупиняється датою його реєстрації у цих установах на суми сплати податкового боргу (часткового податкового боргу).

Суми фінансових санкцій обліковуються в особистих рахун­ках платників за окремими кодами операцій у розділі «Розрахунки основного платежу та штрафних санкцій».