ВИСНОВКИ

1. Обчислення податку ─ це сукупність дій платника по­датків (податкового агента) чи податкового органу з визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджетів чи цільових фондів. Відповідно до цього податки поділяються на:

а) окладні ─  податки, що обчислюються безпосередньо податко­вим органом;

б) неокладні ─  податки, що обчислюються самостійно платни­ком податків;

в) змішані ─ податки, що обчислюються на різних етапах і плат­ником податків, і податковим органом.

2. Обчислення податку здійснюється у декілька етапів:

2.1.Визначення об'єкта оподатковування.

2.2. Визначення бази оподатковування.

2.3. Вибір ставки податку.

2.4. Застосування податкових пільг.

2.5. Розрахунок суми податку.

3. Залежно від способів обчислення розмежовують:

3.1. Кумулятивний  ─ спосіб визначення об’єкта, при якому подат­кова база визначається наростаючим підсумком. На конкретну дату визначається оподатковувана база, зменшена на суму пільг, якими користується платник.

3.2. Некумулятивний ─ спосіб визначення податкової бази, при якому кожна частина доходу обкладається податком окремо, не залежно від інших джерел доходів. Цей спосіб більш простий, не вимагає складної системи розрахунків, але за його рахунок важ­ко забезпечити стабільне надходження коштів до бюджету.

4. Існують три основних способи сплати податку.

4.1. Кадастровий ─ спосіб сплати податків, в основу якого покла­дено перерахування суми відповідно до шкали, складеної на визначені види майна.

4.2. Деклараційний ─ спосіб   реалізації   платником   податків обов'язку зі сплати податку на підставі подання в податкові органи офіційної заяви (декларації) про отримані доходи за визначений період і про свої податкові обов'язки.

4.3.Попередній (авансовий) ─ спосіб, що застосовується в осно­вному при безготівковому утриманні. Податки утримуються у дже­релі доходу. Вони утримуються платником в момент видачі коштів одержувачу і при цьому автоматично перераховуються в бюджет до видачі доходу.

5. З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до бюд­жету органами Державної податкової служби на кожний поточний рік відкриваються особисті рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими плат­никами

6. Облік надходжень платежів до бюджету в особистих рахунках платників проводиться органом Державної податкової служби на підставі документів, що підтверджують погашення платником по­даткових зобов'язань.

7. Відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань надається платникам у порядку, визначеному чинним законодавством.

8. Облік сум штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих та спла­чених платником самостійно до початку перевірки органу Держав­ної податкової служби, провадиться в особистому рахунку платника на підставі даних електронних реєстрів, складених за даними нової податкової декларації (розрахунку), у якій штрафні санкції визна­чаються окремим рядком.

9. Облік сум штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих орга­ном Державної податкової служби, провадиться в автоматичному режимі на підставі даних електронного реєстру податкових повідо­млень, складених за рішенням керівника (заступника керівника) органу Державної податкової служби про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, за кожним платежем окремо, датою останнього дня граничного терміну сплати.