Тестові завдання до теми 5 (7 тестів)

 

ТЕСТ 1. Зміна строку сплати податку здійснюється шля­хом перенесення строку сплати податку або його частини на більш пізній строк. Зміна строку сплати податку здійснюється шляхом...

а) відстрочки;

б) списання;

в)  розстрочки;

г)  податкового кредиту;

д) бюджетного кредитування;

е)  а, в, г;

є)  а, б, д.

 

ТЕСТ 2. Характерною рисою податкових відносин є:

а) економічний зміст;

б)  грошовий характер;

в)  зв'язок із владою, публічність;

г)             безсистемність.

 

ТЕСТ 3. Пріоритетною формою звітності податкових служб є:

а) журнал обліку платників податків і зборів за ф. № 7- ОПП;

б) Державний реєстр фізичних осіб;

в) звітність про надходження коштів до бюджету ─ за формою№ 1-П «Звіт про суми фактичних надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів»;

г) особисті рахунки платників податків і зборів, обов'язкових платежів.

ТЕСТ 4. Податкове зобов'язання платника податків визна­чається:

а)             податковим агентом;

б)            платником податків самостійно;

в)            податковим органом;

г)             правильні всі відповіді.

ТЕСТ 5. Який вид звітності є сукупністю дій платника податків і податкового органу зі складання, ведення і здачі документів встановленої форми, що містять відомості про результати діяльності платника податку, його майновий стан і фіксує процес вирахування податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету?

а)             бухгалтерська;

б)            податкова;

в)            фінансова.

 

ТЕСТ 6. Який документ податкової звітності, наданий платником податків у формі заяви, з визначенням у ньому відо­мостей про отримані доходи, понесені витрати, майно, що зна­ходиться в його власності?

а) баланс;

б) декларація;

в) податкове повідомлення.

ТЕСТ 7. У податковому повідомленні зазначаються:

а)  підстава для нарахування податкового зобов’язання;

б) належні до сплати суми податків, штрафних санкцій;

в)  граничні терміни погашення і попередження про наслідки несплати податків у встановлений термін;

г)             факт узгодження податкового зобов'язання платника по­датків, нарахованого податковим органом;

д)            активи платника податків, що знаходяться в податковійзаставі;

е) правильні відповіді а, б, в.