6.3. Оформлення результатів податкової перевірки

 

За результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання оформлюється акт, а в разі відсутності порушень податкового, валютного та іншого законодав­ства - довідка (див. Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок).

Акт ─ службовий документ, який стверджує факт проведен­ня невиїзної документальної або виїзної планової чи позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єкта господа­рювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання.

Довідка ─ службовий документ, який стверджує факт прове­дення невиїзної документальної або виїзної планової чи позаплано­вої перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єкта господа­рювання і є носієм доказової інформації про не- встановлення фактів порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб’єктами господарювання.

Під час проведення планової виїзної перевірки складається один зведений акт планової перевірки.

Зведений акт ─ службовий документ, який стверджує факт проведення планової виїзної перевірки з усіх питань за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб'єкта господа­рювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання.

Складовими частинами зведеного акта планової виїзної пере­вірки можуть бути довідки з окремих питань, які за необхідності складаються посадовими особами податкового органу як з окремого питання плану перевірки, так і з декількох питань плану перевірки.

Довідка з окремих питань ─ службовий документ, який складається за рішенням керівника перевірки в ході проведення планової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єкта гос­подарювання і є носієм доказової інформації про виявлені (не виявлені) порушення вимог податкового, валютного та іншого законодав­чим суб'єктами господарювання з окремих питань плану перевірки.

Довідка з окремих питань підписується посадовими особами податкового органу, які здійснили перевірку, та погоджується з посадовими особами суб’єкта господарювання.

Довідка з окремих питань складається у двох примірниках. Пер­ший примірник надається керівнику, який очолює перевірку, а дру­гий залишається в структурному підрозділі, працівник якого склав цю довідку. На вимогу посадових осіб суб'єктів господарювання їм може бути надана копія довідки з окремих питань.

За результатами документальної перевірки в акті відобража­ються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, які стосуються фактів вияв­лених порушень податкового та валютного законодавства. Акт пе­ревірки повинен складатися на паперовому носії та в електронному вигляді державною мовою, мати наскрізну нумерацію сторінок.

Титульний аркуш акта документальної перевірки друкується на номерному бланку органу Державної податкової служби для скла­дання актів документальних перевірок. Перший примірник акта в оригіналі залишається в органах Державної податкової служби, всі інші примірники ─ копії.

Усі вартісні показники вказуються в гривнях, а показники, що виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті до­кументальної перевірки з одночасним зазначенням їх еквівалента в гривнях за курсом валют НБУ на дату проведення фінансово-господарської операції.

Акт за структурою можна умовно поділити на три частини: вступну, описову і результативну.

У вступній частині акта перевірки зазначаються прізвище й ініціали, посада, спеціальне звання особи, яка здійснює перевірку; назва державного податкового органу, фахівці якого здійснювали перевірку. Вказуються повне та скорочене найменування підпри­ємства, на якому проводилася перевірка; прізвище, ініціали, посада керівника підприємства, яке перевірялося; прізвище, ініціали го­ловного бухгалтера підприємства.

В акті вказуються дата початку і закінчення перевірки, вид пе­ревірки (планова чи позапланова), а також здійснюється запис про те, які питання охоплені перевіркою: податки (збори) та інші обов'язкові платежі.

У вступній частині зазначаються прізвище, ініціали, посада ке­рівника та головного бухгалтера підприємства, відповідальних на період перевірки за правильність обчислення й своєчасність сплати податків (зборів) та інших обов'язкових платежів. Вказується дата попередньої перевірки підприємства з питань дотримання вимог про оподаткування.

Особи, що здійснюють перевірку, вказують в акті перелік доку­ментів бухгалтерської і податкової звітності, реєтрів бухгалтер­ського й податкового обліку.

В описовому розділі подаються повна назва підприємства, пов­на назва органу, що зареєстрував дане підприємство, дата реєстрації і реєстраційний номер, форма власності, за якою

зареєстроване під­приємство, назва органу, у віданні якого знаходиться підприємство, адреса, за якою фактично розміщується підприємство. У цьому розділі проводиться запис про юридичну адресу підприємства, вка­зується ідентифікаційний код, під яким підприємство внесене орга­нами статистики до Державного реєстру.

В акті зазначаються види діяльності, здійснювані підприємством протягом періоду, який перевіряється. При цьому вказуються обся­ги за видами діяльності, а за наявності діяльності, що не відповідає статутним документам, особа, яка проводить перевірку, фіксує об­сяги за цими видами робіт, в акті фіксується наявність спеціальних дозволів (ліцензій, дозволів на право здійснення діяльності) за тими видами, за якими їх отримання передбачене законодавством. Зазначаються номери рахунків, відкритих для підприємства, а також назви установ банків, у яких відкриті такі рахунки підприємства, залишки коштів на цих рахунках на дату складання акта перевірки.

В акті аналізуються факти порушень, які були встановлені по­передньою перевіркою, і повнота та своєчасність їх усунення. При цьому виявляються випадки несвоєчасної сплати донарахованої суми податків (платежів), пені, фінансових санкцій.

Основне місце в описовому розділі приділяється фактам вияв­лених перевіркою порушень, зокрема:

─ ведення бухгалтерського й податкового обліку об'єктів опо­даткування;

─ правильність, повнота і своєчасність обчислення й перераху­вання сум податків та інших обов'язкових платежів до бюд­жету;

─ правомірність здійснення грошових операцій;

─ правильність, повнота і своєчасність складання й подання до податкових органів статистичної, бухгалтерської і податковоїзвітності;

─ відповідність аналітичного, статистичного і податкового об­ліку звітності, що подається до податкових органів;

─ дотримання встановлених лімітів залишків готівки в касах,норм витрачання готівки на поточні потреби й повнота опри­буткування готівки в касі.

Факти порушень повинні бути викладені в акті документаль­ної перевірки зрозуміло, об’єктивно, повно, з доказами, що базуються на податкових, бухгалтерських реєстрах. В актах, розрахунках, мате­ріалах і довідках не допускається виправлення цифр, дат та інших даних.

За кожним порушенням податковий інспектор зобов'язаний чітко описати його зміст із посиланням на конкретні статті й пункти законодавчих та інших нормативних актів, порушених платником податків, причому посилання на підзаконні акти наводяться тільки тоді, коли відповідна норма законом не встановлена.

Документи, що свідчать про заниження прибутку (доходу) або інших об’єктів оподаткування, підлягають вилученню у підприємств (із залишенням копій), про що в акті роблять відповідний запис.

Інспектори повинні відобразити не тільки заниження сум подат­ку, а й завищення зобов'язань, переплату. Вид і розмір фінансових санкцій за встановлені порушення не наводяться (це пов'язано з тим, що рішення про накладення штрафів приймає начальник ДПА або його заступник).

При виявленні повторних порушень особа, яка здійснює пере­вірку, фіксує їх із зазначенням сум донарахованого податку (пла­тежу) за звітними податковими періодами та конкретними видами і податків, нараховує пеню за несвоєчасну сплату податку до бюдже­ту, проводить у встановленому порядку індексацію донарахованих сум податку.

При вилученні документів у акті вказується Протокол про ви­лучення й опис оригіналів документів, які вилучені у підприємства і які додаються до акта перевірки.

В акті перевірки вказуються номери й серії складених на керів­ника і головного бухгалтера підприємства протоколів про адміні­стративні порушення.

                У результативній частині акта узагальнюються виявлені факти.

У заключному розділі відображються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених порушень і стягнення донарахованих сум. Фіксуються суми переплати або недоплати з кожного конкретного податку.

Для забезпечення правового оформлення акта перевірки всі його сторінки повинні бути завірені особою, яка здійснює перевірку.

Керівники й відповідні службові особи підприємств, установ, організацій і громадяни під час перевірки, яка проводиться органа­ми Державної податкової служби, зобов'язані давати письмові по­яснення з усіх питань, які виникають, підписати акт про проведення перевірки і виконувати вимоги органів Державної податкової служ­би стосовно усунення виявлених порушень законодавства про по­датки й інші обов'язкові платежі до бюджетів і внески до державних цільових фондів.

Акт перевірки, як правило, складається у двох примірниках, кожний з яких підписується службовою особою державного подат­кового органу, керівником і головним бухгалтером підприємства.

Посадові особи підприємства підписують акт із записом на останній сторінці про заперечення (якщо вони є) і додають пись­мові пояснення та документи (або їх копії), які підтверджують ці зауваження. Документи можна падати і пізніше ─ в узгоджений з інспектором строк, який не повинен перевищувати трьох робочих днів з моменту підписання акта, про що роблять у ньому запис.

Після підписання акта його другий примірник (з додатками) пе­редають керівнику або головбуху підприємства під підпис: «Один примірник акта з додатками (записують їх кількість) отримав» за підписом особи, яка отримала акт, із зазначенням її посади, прізви­ща, ім’я, по батькові та дати.

У разі відмови керівника або головбуха підприємства, що переві­ряється, від підписання акта перевірки, службовими особами органу Державної податкової служби складається акт довільної форми, який засвідчує факт такої відмови, та акт перевірки надсилається поштою.

При цьому в акті необхідно зробити позначку про ознайомлення керівника і головного бухгалтера підприємства (установи, організації) або громадянина ─ платника податків зі змістом акта перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю

платників податків, перед­баченими законами України про оподаткування й порядок оскар­ження дій службових осіб органів Державної податкової служби.

Рішення про застосування і стягнення фінансових санкцій за результатами розгляду матеріалів перевірки приймає керівник органу Державної податкової служби або його заступник (керівник, який розглядав матеріали перевірки) за встановленою формою у двох примірниках не пізніше десяти днів від дня складання акта пе­ревірки.

Перший примірник рішення про застосування і стягнення фі­нансових санкцій вручається під розписку керівнику або головно­му бухгалтеру перевіреного підприємства, установи, організації або громадянину ─ платнику податків (надсилається листом із повідо­мленням про вручення) або передається іншим способом, що дозво­ляє зафіксувати дату його отримання.

Другий примірник рішення передається начальнику управління (відділу) обліку і звітності для здійснення відповідних записів у картках особистих рахунків плат­ників податків і здійснення контролю за надходженням сум донара­хованих податків, інших платежів, фінансових санкцій до бюджетів і державних цільових фондів.

Акт перевірки в день його підписання реєструється в єдиному журналі реєстрації актів, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспон­денції органу Державної податкової служби.

Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплю­ється печаткою органу Державної податкової служби.

При цьому в акті на першому аркуші у верхньому лівому куті зазначаються дата реєстрації акта перевірки та номер акта перевір­ки, який складається із порядкового номера журналу реєстрації пе­ревірок, коду структурного підрозділу, що відповідає за проведення перевірки, коду за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання.

Єдиний журнал реєстрації актів має таку табличну форму, табл. 6.2 (додаток 4 до Наказу ДПА України від 15 жовтня  2004 р. № 599):

 

 

Таблиця 6.2 – Сторінка журналу реєстрації актів