ВИСНОВКИ

1. Податковим контролем є спеціальний державний контроль, що становить діяльність податкових органів і їх посадових осіб з перевірки виконання вимог податкового законодавства особами, що реалізують податкові обов'язки чи забезпечують цю реалізацію.

2. Завдання податкового контролю ─ забезпечення економічної без­пеки держави під час формування централізованих державних грошо­вих фондів за рахунок податкових надходжень.

3. Основним методом податкового контролю є податкова перевірка. Податкова перевірка ─ це діяльність податкових орга­нів (у деяких випадках аудиторських, громадських організацій) з аналізу і дослідження первинної облікової і звітної документації, пов'язаної зі сплатою податкових платежів, з метою перевірки сво­єчасної і повної сплати податків і зборів, правильного ведення по­даткового обліку, обчислення сум податкових платежів, здійснення податкової звітності.

4. Під час проведення перевірки працівники державних податкових органів у перший день зобов'язані (початок перевірки):

─ пред’явити свої службові посвід­чення керівнику;                       ─ пред’явити посвідчення на перевірку;                                                          ─ ознайомити з метою перевірки і надати програму та графік пе­ревірки;                                                                                                                                      ─ представити членів контрольної бригади;                                                    ─ пояснити причини, з яких здійснюється перевірка;                      ─ вирішити організаційні питання (розміщення в приміщенні, забезпечення технікою і т. ін.);                                                                ─ обговорити порядок надання необхідної інформації для пере­вірки;                                                                                                                                           ─  ознайомити з попередніми результатами контролю.

5. Суб’єкт підприємницької діяльності, якого переві­ряють, повинен вести журнал реєстрації перевірок.

6. За результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання оформлюється акт, а в разі відсутності порушень податкового, валютного та іншого законодав­ства ─ довідка.

7. За кожним порушенням податковий інспектор зобов’язаний чітко описати його зміст з посиланням на конкретні статті й пункти законодавчих та інших нормативних актів, порушених платником податків, причому посилання на підзаконні акти наводяться тільки тоді, коли відповідна норма законом не встановлена.

8. Оскарження дій податкових органів платником податків може здійснюватися в одному з двох напрямків:                                      ─ в адміністративному порядку ─ шляхом подання скарги до контролюючого органу;

─ у судовому порядку ─ шляхом подання позову до господар­ського суду.