1.1. Податковий менеджмент як система управління фінансами

Управління податковою системою (податковий менеджмент) є складовою части­ною загальної системи управління фінансами країни. Зазвичай сутність управління розкривається у функціях, тобто певних видах ді­яльності в управлінні, що відокремлюються в процесі спеціалізації управлінської праці. Основні функції управління містять:

Планування ─ це передбачення розвитку і визначення шляхів здійснення розширеного відтворення. Податкове планування є час­тиною планування фінансів не лише на макро-, а й на мікрорівні. Воно забезпечує узгоджену взаємодію всіх елементів оподаткуван­ня. Роль податкового планування визначає аналіз надходження по­датків, тенденцій і факторів зростання бази оподаткування і визначення обсягів податкових надходжень до бюджету.                                                                                                             Організація як функція управління податковою системою вира­жається у виборі і формуванні системи органів управління, поряд­ку їх підпорядкованості, встановленні прав і обов'язків учасників податкових відносин. Результатом виконання функції організації є створення структури органів управління, закріпленої у відповідних положеннях, посадових інструкціях та інших нормативних доку­ментах.

Стимулювання ─ це активізація органами управління в подат­ковій сфері сплати податків та обов’язкових платежів. Розглядаючи цю функцію управління в податковій сфері, необхідно зазначити, що, не­зважаючи на те, що сплата податків є обов’язковою і держава за­безпечує стягнення податків примушуванням, потрібно враховувати не лише фіскальну функцію податків, а й соціальну. Сплата податків до бюджету пов’язана з необхідністю задоволення потреб платників податків у правовому захисті, фінансуванні частини витрат на освіту, охорону здоров’я, науку і культуру за рахунок державних коштів. Суспільні інтереси задовольняються за допомогою сплати підприємствами, організаціями і населенням податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету. Враховуючи зазначене, можна стверджувати, що стимулювання включає і певну матеріальну від­повідальність за своєчасну і повну сплату податків.

Координація у сфері управління податковою системою є дуже важливою, оскільки передбачає забезпечення єдності дій податко­вих органів щодо усунення диспропорцій у передбачених бюдже­том планових завданнях з Податків і зборів, які виникають внаслі­док зміни соціально-економічних і фінансових умов.

Контроль як функція управління в податковій сфері ґрунтується на загальних принципах системи державного контролю. Податковий контроль може розглядатися як функція або як елемент державно­го управління економікою та як особлива діяльність із виконання податкового законодавства. Ці підходи до податкового контролю перебувають у нерозривній єдності, безперервному розвитку й удо­сконаленні. Необхідно зазначити, що форми податкового контролю визна­чаються згідно з вимогами податкової політики держави. Крім того, контролюються правильність і своєчасність реєстрації платників, розрахунку і сплати податків підприємствами та населенням.

В економічній літературі загальна категорія «менеджмент» визначається як сукупність прийомів і методів цілеспрямова-ного впливу на об’єкт для досягнення конкретного результату.

Виходячи з вищезазначено­го, об’єктом впливу в податковій сфері є відносини, що виникають між державою і платником з приводу сплати до бюджетів податків, зборів і обов’язкових платежів.

Результатом такого впливу є, з одного боку, формування централізованого фонду грошових коштів держави (бюд-жет), а з іншого ─ створення сприятливих умов для розвитку господарської діяльності, а також, регулювання соціально-економічного життя суспільства.                                                                                                                      

Такий підхід дає підстави сформувати визначення «податковий менеджмент»  як:                                                                                   ─ сукупність прийомів і методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджетів і впливу податків на розвиток виробництва й соціальної сфери;                                                                                                                      ─ процес управління шляхом використання методів впливу податкового механізму на податкову систему з метою реалізації податкової політики. (Податковий механізм ─ система форм і методів управління податковою системою з метою реалізації податкової політики).

Складовими елементами податкового менеджменту є:                   ─ законодавча діяльність. Саме в процесі цієї діяльності визна­чаються принципи оподатковування, встановлюються види податків, обов’язкових платежів і їхні елементи (платни-ки, об’єкти, ставки, пільги), розробляється порядок розрахунків з бюджетом;

─ планування податків. Цей вид діяльності має на увазі визначення сум податків і обов’язкових платежів, що повинні надійти до бюджету для фінансування витрат;                                                          ─ контроль податків. Для забезпечення надходжень запланованих сум платежів до бюджету необхідно здійснення контролю за правильністю нарахування і своєчасністю сплати податків та обов’язкових платежів. Цей вид діяльності перед-бачає ведення податкового обліку і здійснення контролю за виконанням податкового законодавства. Податковий облік, у свою чергу, передбачає облік платників і облік нарахованих тафактично сплачених сум до бюджету.                                                                            Контроль за виконанням податкового законодавства здійсню­ється шляхом проведення камеральних, документаль-них і тематич­них перевірок.                                                                   Законодавча діяльність і планування податків належить до стратегічного управління у сфері податкової діяльності, а податко­вий контроль ─ до оперативного.                                                            На мікрорівні управління у сфері оподатковування перед-бачає податковий контроль, що поєднує в собі: податковий облік, нарахування сум податків, зборів і обов’язкових платежів, забезпечення їх своєчасної сплати до бюджету.