ВИСНОВКИ

Податок з доходів фізичних осіб ─  плата фізичної особи за послуги, що надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або знаходиться особа, що виплачує оподатковувані доходи.

При розрахунку податку на доходи фізичних осіб база опо­датковування визначається як місячний оподатковуваний дохід, зменшений на суму збору (утримань) до Пенсійного фонду України і внесків (утримань) у фонди загальнообов'язкового соціального страхування, а також, зменшений на розмір податкової соціальної пільги (за її наявності).

Податкова соціальна пільга застосовується до заробітної плати, отриманої протягом звітного податкового місяця, якщо її розмір не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на   1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 і округленої до найближчого десятка.                                                             

Податковий кредит ─ це суми, на які щорічно дозволяється зменшити оподатковуваний дохід.

Правильність визначення сукупного оподатковуваного доходу та нарахування податку здійснюється окремо за кожним працівни­ком.

Оподатковуваним доходом громадян від підприємницької діяль­ності вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосеред­ньо пов'язаними з одержанням доходу.