Тестові завдання до теми 8 (28 тестів)

 

ТЕСТ 1. Платниками податку з доходів фізичних осіб в Україні є:

а) юридичні та фізичні особи, які протягом звітного періоду одержали дохід;

б) резиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України та іноземні доходи, а також нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України;

в) громадяни України, іноземні громадяни та особи без грома­дянства, які протягом звітного періоду проживали в Україні не менше 183 календарних днів;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 2. Об'єктом оподаткування податком з доходів фі­зичних осіб у резидента в Україні є:

а)             дохід, одержаний протягом звітного періоду на території України;

б)            доходи, одержані в натуральній і грошовій формах;

в)            загальний місячний оподатковуваний дохід; чистий річнийоподатковуваний дохід; доходи з джерелом їх походження з Украї­ни, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті; іноземні доходи;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 3. Особі, що є Героєм України, загальний місячний оподатковуваний дохід зменшується на:

а)             суму в розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі;

б)            суму в розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від половини мінімальної заробітної плати;

в)            суму в розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від половини мінімальної заробітної плати;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 4. Аспіранту загальний місячний оподатковува-ний дохід зменшується на:

а)             суму в розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітнійплаті;

б)            суму в розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від половини мінімальної заробітної плати;

в)            суму в розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від половини мінімальної заробітної плати;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 5. Які із цих витрат платник податку з доходів фі­зичних осіб може включити до податкового кредиту?

а) на косметичне лікування;

б) на придбання ліків, пов'язаних з лікуванням цукрового діабету платника;

в) на протезування зубів з використанням дорогоцінних металів;

г) на лікування від алкогольної залежності.

 

ТЕСТ 6. Податковим агентом з податку щодо доходів фізичних осіб є:

а)             резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;

б)            фізична особа, яка безпосередньо виконує трудовуфункцію за дорученням або наказом роботодавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору;

в)            юридична особа або фізична особа, яка зобов’язана нарахо­вувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковийоблік та подавати податкову звітність податковим органам;

г) юридична особа (її філія, відділення, інший відокрем­лений підрозділ чи її представництво) або фізична осо­ба ─ суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), яка укладає трудові договори (кон­тракти) з найманими особами;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 7. Об'єкт оподаткування при нарахуванні доходів у негрошових формах визначається таким чином:

а) вартість такого нарахування визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховуєть­ся за такою формулою: К = 100/100 ─ Сп;

б) вартість такого нарахування визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховуєть­ся за такою формулою: К = 100/100 + Сп;

в)            не розраховується, оскільки податок із доходів фізич­них осіб у зазначеному випадку не стягується;

г)             вартість такого нарахування визначена за звичайнимицінами;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 8. Об'єкт оподаткування при нарахуванні доходу у вигля­ді заробітної плати визначається так:

а)             нарахована сума такої заробітної плати зменшена виключно на суму збору до Пенсійного фонду України;

б)            нарахована сума такої заробітної плати зменшена насуму збору до Пенсійного фонду України та внесків дофондів загальнообов'язкового державного соціальногострахування;

в)            заробітна плата не підлягає оподаткуванню податком здоходів фізичних осіб;

г)             заробітна плата цілком підлягає оподаткуванню податком із доходів фізичних осіб;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 9. До складу загального оподатковуваного доходу входять:

а)             сума державної матеріальної та соціальної допомоги увигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг;

б)            сума коштів, отриманих платником податку на відряд­ження або у підзвіт;

в)            аліменти, що виплачуються платнику податку;

г)             доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та ви­-нагороди, нараховані платнику податку відповідно доумов трудового або цивільно-правового договору;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 10.                До складу загального оподатковуваного доходу входять:

а)             вартість товарів, які надходять платнику податку як їхгарантійна заміна;

б)            сума надміру сплачених податків, зборів із бюджетів абодержавних цільових страхових фондів;

в)            сума страхових виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя;

г)             кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 11.                До складу загального оподатковуваного доходу не входять:

а)             сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту в межах, визначених законом;

б)            дохід від надання майна в оренду відповідно до нормзакону;

в)            оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попе­редніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку;

г)             дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактичноодержаних платником податку як відшкодування ма­теріальної або моральної шкоди;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 12. До складу загального оподатковуваного доходу не входять:

а)             дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів),дивідендів та роялті, виграшів, призів;

б)            вартість житла, яке передається з державної або кому-нальної власності у власність платника податку безкоштовно або із знижкою;

в)            сума заборгованості платника податку, за якою минувстрок позовної давності, крім сум податкової заборгованості,за якими минув строк давності;

г) дохід у вигляді вартості успадкованого майна;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 13.                Податковий кредит з податку на доходи фізичних осіб ─ це:

а)             сума витрат, на яку дозволяється зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу платника податку;

б)            сума бюджетної заборгованості перед платником подат­ку з податку щодо доходів фізичних осіб;

в)            суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року;

г) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 14.                До складу податкового кредиту з податку щодо доходів фі­зичних осіб не входять:

а)             суму коштів, сплачених платником податку на користьзакладів освіти для компенсації вартості середньої про­фесійної або вищої форми навчання такого платника;

б)            суму власних коштів платника податку, сплачених накористь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку;

в)            придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України;

г)             оплати вартості державних послуг, включаючи сплатудержавного мита, пов'язаних з усиновленням дитини;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 15.                Податковий кредит із податку на доходи фізичних осіб:

а)             не може перевищувати суми загального оподатковува­ного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата;

б)            може бути нарахований виключно резидентом, що маєіндивідуальний ідентифікаційний номер;

в)            може бути нарахований будь-якому платнику податку,який здійснив витрати, що підлягають включенню до складу податкового кредиту;

г)             застосовується, якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 16.                Податкова соціальна пільга розраховується як:

а)             сума, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі(у розрахунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звітного податкового року;

б)            сума, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі на момент нарахування доходу платника податку;

в)            сума, яка дорівнює місячному прожитковому мініму­му, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн;

г)             сума, яка дорівнює 50% мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 17.                У разі, якщо платник податку має право на застосу­вання податкової соціальної пільги з двох і більше підстав:

а)             податкова соціальна пільга дорівнює сумі пільг, розра­хованих за кожною підставою;

б)            податкова соціальна пільга застосовується один раз ізпідстави, що передбачає її найбільший розмір;

в)            податкова соціальна пільга застосовується один раз ізпідстави, що передбачає її найменший розмір;

г)             податкова соціальна пільга не застосовується;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 18. Право на податкову соціальну пільгу:

а) 30% суми податкової соціальної пільги, визначеної від­повідно до норм закону;

б)            50% суми податкової соціальної пільги, визначеної від­повідно до норм закону;

в)            80% суми податкової соціальної пільги, визначеної від­повідно до норм закону;

г)             100% суми податкової соціальної пільги, визначеноївідповідно до норм закону;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 19.                Право на застосування 150% податкової соціальної пільги має платник податку, який:

а)             є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном), з розрахунком на кожну дитину віком до 18 років;

б)            є особою, віднесеною законом до 3 або 4 категорії осіб,постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

в)            є учасником бойових дій у республіці Афганістан;

г)             є інвалідом 3 або 4 групи, у тому числі з дитинства;

д)            правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 20. Право на застосування підвищеної (200%) соціальної пільги не має платник податку, який:

а)             є вдівцем або вдовою;

б)            є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

в)            є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, ГероємСоціалістичної Праці;

г) є самозайнятою особою;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 21.                Податкова соціальна пільга застосовується у разі отримання (нарахування) доходу, який:

а)             отриманий самозайнятою особою від підприємницькоїдіяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності;

б)            отриманий як стипендія, грошове чи майнове забезпе­чення, одержуваний учнями, студентами, аспірантами, що виплачуються з бюджету;

в)            є сумою загального місячного оподат­ковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати;

г)             є заробітною платою осіб, які відповідно до закону є державними службовцями;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 22.                Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого як заробітна плата, якщо його розмір не пере­вищує суми:

а)             що дорівнює одній мінімальній заробітній платі на момент нарахування доходу платника податку;

б)            що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розра-хунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звітного податкового року;

в) яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму,діючого для працездатної особи на 1 січня звітного по­даткового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень;

г)             яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму,діючого для працездатної особи на момент нарахування доходу платника податку;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 23.                Ставка податку з доходів фізичних осіб становить:

а)             15% від об'єкта оподаткування, крім випадків, визна­чених законом;

б)            20% від об'єкта оподаткування, крім випадків, визна­чених законом;

в)            25% від об'єкта оподаткування, крім випадків, визна­чених законом;

г)             податок із доходів фізичних осіб стягується за прогре­сивною шкалою ставок;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 24. Починаючи з 1 січня 2009 року та до 31 грудня 2010 року ставку податку з доходів фізичних осіб встановлено на рівні:

а)             що стягується за прогре­сивною шкалою ставок;

б)            13% від об’єкта оподаткування;

в)            15% від об’єкта оподаткування;

г)               20% від об’єкта оподаткування;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 25.                Ставка податку з доходів фізичних осіб становить 5% від об'єкта оподатку­вання, нарахованого податковим агентом як:

а)             процент на поточний або депозитний (вкладний) бан­ків-ський рахунок (у тому числі картковий рахунок) (призупинено у 2005-2009 р. р.);

б)            доходи у вигляді сум авторської винагороди;

в)            доходи у вигляді заробітної плати;

г) дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування ма­теріальної або немайнової (моральної) шкоди;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 26.                Ставка податку з доходів фізичних осіб становить подвійний розмір базової ставки від об'єкта оподаткування, нарахованого як:

а)             процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним(депозитним) сертифікатом;

б)            сума заборгованості платника податку, за якою минувстрок позовної давності;

в)            сума доходів, отриманих платником податку від вкла­дання ним коштів у цінні папери, емітовані Міністер­ством фінансів України, виграші у державній лотереї;

г)             виграш чи приз (крім у державну лотерею у грошовомувиразі) на користь резидентів або нерезидентів;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 27.                Податок із доходів фізичних осіб підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у такий термін:

а)             протягом 3 днів, наступних за днем виплати доходу;

б)            протягом 20 днів, наступних за днем виплати доходу;

в)            під час виплати оподатковуваного доходу єдиним пла­тіжним документом;

г)             у день подання звіту за формою №1-ДФ податковимагентом;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 28.                Об'єкти спадщини оподатковуються податком із доходів фізичних осіб під час отримання спадщини за нульовою ставкою до:

а)             вартості власності, що успадковується іншим членомподружжя спадкодавця;

б)            вартості власності, що успадковуються будь-яким чле­ном родини спадкодавця першого ступеня споріднення;

в)            вартості власності, що успадковуються будь-яким чле­ном родини спадкодавця першого або другого ступеня спорід­нення;

г)             вартості власності, що успадковуються будь-яким резидентом ─ членом родини спадкодавця;

д) правильної відповіді немає.

 

 

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 31.                Від сплати земельного податку звільняються:

а)             промислові підприємства, що розміщені на територіїземель історико-культурного призначення місцевого значення;

б)            військові формування;

в)            вітчизняні заклади освіти;

г)             підприємства залізничного транспорту;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 32. Не звільняються від сплати земельного податку:

а)             вітчизняні заклади фізичної культури та спорту, спор­тивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням;

б)            гірничодобувні підприємства;

в)            органи державної влади та органи місцевого самовря­дування;

г)             заповідники, у тому числі історико-культурні, націона­льні природні парки;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 33.                Податок за земельні ділянки справляється у розмірі 3% суми обчисленого земельного податку для земель:

а) що зайняті дачно-будівельними кооперативами, індиві­дуальними гаражами і дачами громадян;

б)            що надані для потреб лісового господарства;

в)            що розміщені на територіях природоохоронного при­зна-чення, зайнятих виробничими спорудами;

г)             що надані для військових формувань;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 34. Податок на земельні ділянки справляється у розмірі 25% суми земельного податку для земель:

а)             органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

б)            зайнятих житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобівгромадян;

в)            регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів,дендрологічних і зоологічних парків;

г)             надані для виробництва рибної продукції;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 35.  Для земель, грошова оцінка яких встановлена:

а)             ставка земельного податку визначається залежновід чисельності населення;

б)            при нарахуванні земельного податку застосовуєтьсябюджетний коефіцієнт;

в)            ставка земельного податку становить 1% від грошової оцінки землі;

г)             земельний податок не нараховується;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 36. Податок на земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку справляється з розрахунку:

а)             1% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

б)            3% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

в)            5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

г)             7% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 37. За земельну ділянку, на якій знаходиться будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується:

а)             з розрахунку 5% від грошової оцінки одиниці площіріллі в області;

б)            кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі,що знаходиться в їх користуванні;

в)            тим землекористувачем, частка володіння земельноюділянкою якого є більшою;

г)             тим землекористувачем, частка володіння земельноюділянкою якого є меншою;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 38. Підставою для нарахування земельного податку є дані:

а)             державного земельного кадастру;

б)            договору оренди такої земельної ділянки;

в)            податкової декларації за минулий рік;

г)             книги обліку доходів та витрат платника за минулий рік;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 39. Податкове зобов'язання із земельного податку за зем­лі державної та комунальної власності, визначене у подат­ковій декларації на поточний рік, сплачується:

а)             рівними частками власниками та землекористувачамиземельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий місяць;

б)            рівними частками власниками та землекористувачамиземельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки щокварталу;

в)            один раз на рік до 1 лютого року, наступного за звітним;

г)             рівними частками ─ до 1 лютого та до 1 серпня поточ­ного року;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 40. Плата за землю:

а)             стягується за рахунок прибутку платника ─ юридич­ної особи;

б)            стягується за рахунок власних коштів громадян;

в)            включається до складу податкового кредиту при розра­хунках з податку на доходи фізичних осіб;

г)             відноситься до складу вартових витрат платника ─юридичної особи;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 41. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства:

а)             загальнодержавний;

б)            місцевий;

в)  міжнародний.

 

ТЕСТ 42. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства зараховується:

а) 30% нарахованих сум збору залишаються на спеціаль­них рахунках управлінь Державного казначейства Ук­раїни в Автономній Республіці Крим та в областях; 70% нарахованих сум збору перераховуються на спеціаль­ний рахунок Державного казначейства України;

б)            70% нарахованих сум збору залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та в областях; 30%нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України;

в)  до Державного бюджету України;

г)  до Пенсійного фонду.

 

ТЕСТ 43. Звітним періодом із нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а)             календарний квартал;

б)            календарний місяць;

в)            півріччя;

г)             рік.

 

ТЕСТ 44. Нарахована сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства включається до:

а)             виручки від реалізації;

б)            балансового прибутку;

в)            валових витрат;

г)             витрат майбутніх періодів.

 

ТЕСТ 45. Об'єктом оподаткування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а)             виручка, отримана від реалізації в оптово-роздрібнійторговельній мережі алкогольних напоїв;

б)            виручка, отримана від реалізації в оптово-роздрібнійторговельній мережі алкогольних напоїв та пива;

в)            балансовий прибуток;

г)             оподатковуваний прибуток.

 

ТЕСТ 46. Ставка збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що застосовується до об'єкта оподаткування:

а) 0,5%;

б) 1,5%;

в) 0%;

г) 1%;

д) правильної відповіді немає.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

У двох частинах

Частина 1

для студентів спеціальності

8.030504 «Фінанси і кредит»

рівня підготовки «Магістр»

 

 

 

 

Відповідальний за випуск

канд. екон. наук, проф. В. М. Боронос

 

Редактор  Н.А. Гавриленко

 

Комп’ютерне верстання О. В. Галахової

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку  21.04. 2010,  поз.

Формат 60х84/16.

Ум.друк.арк. 24,41.  Обл.- вид.арк. 22,53.

Тираж  50 пр.  Собівартість  вид.       грн       к.

Зам. №

 

 

Видавець і виготовлювач  Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  ДК № 3062 від 17.12.2007.