1.2. Суть і завдання податкового контролю в Україні

 

                Основною функцією державного управління є створення необхідних умов для розвитку економіки, забезпечення її динамічності та стабільності, збалансованості. Неабияку роль у цьому відіграє створення ефективної податкової системи та, відповідно, адекватної системи податкового контролю. Ефек­тивний податковий контроль ─ необхідна умова успішного функціонування самої податкової системи в цілому, оскільки він охоплює всю систему оподаткування, а також здійснюється в розрізі кожного окремого податку, податкових груп, груп платників податків і територій.

У вітчизняній економічній літературі податковий контроль розглядається або як державний фінансовий контроль, або ж його функції звужуються до функцій податкової служби ─ "контроль за дотриманням податкового законодавства".

У проекті Податкового кодексу України подане визначення податкового контролю як єдиної системи обліку платників податків, а також контролю за правильністю нарахування, повнотою, своєчасністю сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, порядком проведення розра­хунків, обліком товарів і коштів.

Якщо узагальнити ці визначення, то можна зробити висновок, що податковий контроль ─ це окрема складова системи управління податкової системи, що забезпечує дотри­мання чинного податкового законодавства з метою забезпечення грошовими ресурсами бюджету і державних цільових фондів.

Форми податкового контролю визначаються вимогами державної податкової політики, що залежно від стану еконо­мічної кон'юнктури можуть бути або стимулюючими, або стримуючими.

Контроль за дотриманням податкового законодавства покладено, згідно із Законом України "Про систему опо­даткування" (у редакції Закону України від 18.02.97 р. №77/ 97-ВР із змінами і доповненнями), на податкові органи України. Згідно з Положенням про Державну податкову адміністрацію України, затвердженим Указом Президента України від 13 липня 2000 р. №886/2000, податкові органи є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Згідно зі статтею 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (у редакції Закону України від 05.02.98 р. із змінами і доповненнями), основною функцією ДПА України є розроблення основних напрямків, форм і методів проведення перевірок, дотримання податкового та валютного законодавства, видання нормативно-правових актів та методичних рекомендацій з питань оподаткування. Необхідно зазначити, що починаючи з 2001 року здійснюється модернізація Державної податкової служби України. Однією з умов модернізації є приведення процесів діяльності служби у відповідність із вимогами Європейського Союзу. Так, стратегічним планом розвитку Державної подат­кової служби України на період до 2013 року основну роль (місію) податкових органів визначено як "забезпечення повного і своєчасного надходження до бюджетів і державних цільових фондів законодавчо встановлених в Україні податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів". Крім того, в результаті вивчення світового досвіду роботи податкових служб розробляються методи контрольної роботи.

Податковий контроль як категорія, набуваючи правової форми, виявляється у взаємовідносинах юридичних і фізичних осіб з одного боку, та державою, в особі відповідних контролюю­чих орга-нів, ─ з іншого. Ці правовідносини визначені нормами податкового законодавства. Податковий контроль є однією з форм державного фінансового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямованого на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову ви­значеність.

Таким чином, у питаннях визначення предмета, методу, системності характеру відносин суб'єктів податкового кон­тролю відповідь необхідно шукати насамперед у відповідних сферах дослідження фінансового контролю. Державний фінансовий контроль становить діяльність державних органів, спрямовану на перевірку обґрунтованості процесів формування і раціонального використання коштів, з метою встановлення достовірності, законності і доцільності операцій.

Податковий контроль є невід'ємною частиною фінансового контролю, однією з найважливіших функцій управління, що складається з трьох взаємозалежних елементів: прогнозування або планування, регулювання і контролю.                                             Податкове прогнозування як частина планування фінансів країни забезпечує погоджену взаємодію всіх його елементів. На державному рівні роль податкового прогнозування (пла­нування) визначає аналіз надходжень податків, тенденцій та чинників зростання бази оподаткування, і на цій основі визначаються обсяги податкових надходжень до бюджету. Водночас у податковому плануванні контрольний елемент ─ це створення умов, за яких контроль стає реальним і змістовним, а також визначається необхідність розроблення податковими органами обґрунтованих нормативних документів.                                    При здійсненні податковими органами регулюючих заходів необхідно передбачати, що їхнє виконання вимагає постійного контролю. Не слід забувати, що важливим моментом контролю є його ефективність, що залежить від достовірності інформації про стан об'єкта контролю і можливості проведення регулю­ючих заходів.                                                                                                                           Систему податкового контролю можна визначити як взаємозалежну сукупність контролюючого суб'єкта, контроль­них процедур і контрольованого об'єкта.                                               Контролюючий суб'єкт (суб'єкт контролю) ─  юридична чи фізична особа, що спрямовує контрольні дії на власну діяльність або на діяльність іншої фізичної чи юридичної особи (осіб), що знаходяться у довколишньому господарському середовищі.                        Контрольні дії ─ операції порівняння (зіставлення) показників діяльності підконтрольного суб'єкта з визначеною нормою (нормами), здійснювані контролюючими суб'єктами з мстою виявлення і блокування відхилень від цих норм.                      Підконтрольний об'єкт (об'єкт контролю) ─ фізична чи юридична особа (особи), на певний вид діяльності яких спрямовуються контрольні дії.                                                                              Предмет контролю ─ конкретний вид діяльності (певні фінансово-господарські операції) підконтрольного суб'єкта, на який спрямовано контрольні дії.                                                                Об’єкт контролю ─ це ─ доходи суб’єктів підприємницької діяльності, громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у тій частині, в якій вони виступають платниками податків і зборів.

Схематично проведення податкового контролю можна подати, як відображено на рисунку 1.

                Первісною функцією податкових органів є облік платників і надходжень податків. Він спрямований на визначення складу платників, їх основних характеристик і є основою для здійснення контролю за дотримання ними податкового законодавства.

Суб’єкт підприємницької діяльності (далі - СПД) після реєстрації в органах виконавчої влади в обов'язковому порядку має бути зареєстрований у Державній податковій інспекції (далі - ДПІ) за місцем перебування юридичної особи або за місцем проживання, місцем отримання основного доходу чи податкової адреси фізичної особи.

Формуванням і веденням державного реєстру фізичних осіб ─ платників податків і Єдиного банку даних платників податків ─ юридичних осіб займається ДПАУ. На рівні податковихінспекцій відділами обліку і звітності відкриваються карткиособових рахунків з окремих видів платежів, за якимиздійснюється оперативний облік податкових надходжень,донарахованих сум за результатами документальних перевірок,облік розстрочок, взаємозаліків, пільг і відшкодувань податків,а також сплати і стягнення фінансових санкцій. На основіщоденної і періодичної інформації формуються оперативні тастатистичні звіти, що створюють інформаційну базу дляподальшої аналітичної роботи у податковому процесі.

                На сьогоднішній день Законом України "Про систему оподаткування" встановлено 24 види загальнодержавних податків і зборів, з яких 23, фактично, сплачуються платниками податків, оскільки закон про податок на нерухоме майно (нерухомість) не прийнято, та 16 видів місцевих податків і зборів, за якими здійснюється податковий контроль за своєчасністю, достовірністю і повнотою нарахування і сплати до бюджету та до державних цільових фондів (див. таблицю 1.1).

 

Таблиця 1.1 - Перелік податків і зборів, що діяли в Україні станом на кінець 2009 року

 

Продовження табл. 1.1

 

Продовження табл. 1.1

 

Проектом Закону України «Про податковий контроль» передбачаються нові форми податкового контролю, зокрема:                     ─ опитування фізичних осіб, у т. ч. суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб під час здій­снення контрольних функцій;                                                                                                   ─ проведення перевірок даних, відображених у податкових деклараціях (розрахунках), а також облікових і звітних показників;              ─ одержання будь-якої інформації, пов’язаної з нарахуванням податків;                                                                                                                                 ─ обстеження територій, що використовуються для здійснення господарської діяльності;

─ обстеження приміщень, які вико­ристовуються для одержання доходів чи пов'язаних з утриманням інших об'єктів оподатковування, перед­бачених чинним законодавством.