11. 2. Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток

                               Одним з основних питань податкового контролю є перевірка правильності обчислення і повноти сплати податку на прибуток.                                                                                                                             При перевірці інспектор у першу чергу визначає, хто є плат­ником податку на прибуток відповідно до законодавства України. Особлива увага приділяється резидентству платників, правильнос­ті їх реєстрації в податкових органах.

Під час проведення перевірки перевіряється декларація про прибуток підприємства, ─ правильність її оформлення. Форми і по­рядок складання декларацій з податку на прибуток підприємства встановлені наказом ДПА України від 29.03.2003 р. .№ 143 зі зміна­ми та доповненнями від 12.10.2005 р. № 448.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватися первин­ними документами, даними бухгалтерського обліку і відповідати податковому обліку і звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівників підприємства і головного бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби ─ фахівця, що веде облік, і завіряється печаткою. Необхідно враховувати, що по­даткова декларація надається платником незалежно від того, ви­никло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податків.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається плат­ником до податкового органу за місцезнаходженням платника   (до­даток К). Декларація та додатки до неї не підлягають обов’язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

Декларація заповнюється друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі. Заповне­ння олівцем не дозволяється.

Декларація складається із головної та двох основних частин і оди­надцяти додатків, з яких сім (К1 ─ К7) подаються щоквартально, у тому числі за рік, а чотири (Р1 ─ 4) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин  ─  К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюєть­ся платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин.

У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають по­датковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

У головній частині декларації потрібно зробити позначку про вид декларації:

1. Звітна ─ стандартна форма поточної звітності для звичайних підприємств (без філій з консолідованою сплатою).

                2. Звітна консолідована ─ форма поточної звітності для під­приємств, що сплачують податок на прибуток консолідовано зі свої­ми філіями.                                                                                                                                            

3. Звітна нова ─ використовується після письмової пропозиціїподаткового органу, якщо раніше подану декларацію він не визнає.

Податковий орган може запропонувати подати нову деклара­цію лише у таких випадках:

                ─ не заповнені обов'язкові реквізити (заголовна частина декла­рації);

                ─ декларація не підписана посадовими особами (директором, го­ловним бухгалтером або особами, які виконують їх функції);

                ─ декларація не завірена печаткою.

                Порядок формування показників декларації з податку на при­буток наведений у табл. 11.1.

 

Таблиця 11.1 - Порядок формування показників декларації з податку на прибуток

 

Продовження табл. 11.1

Продовження табл. 11.1

Продовження табл.11.1

 

Продовження табл. 11.1

 

Продовження табл. 11.1

Продовження табл. 11.1

 

Продовження табл. 11.1

 

Продовження табл. 11.1

 

Продовження табл. 11.1

 

Продовження табл. 11.1

 

Продовження табл. 11.1

 

 

Продовження табл. 11.1

 

Продовження табл. 11.1

 

Продовження табл. 11.1

 

 

Продовження табл. 11.1

 

 

Продовження табл.11.1

 

 

Продовження табл. 11.1

                При попередній перевірці декларації контролю підлягають:          ─ своєчасність подання податкових декларацій з податку на прибуток;                                                                                                                                             ─ дотримання вимог щодо порядку заповнення залежно від того, в якій формі подається декларація ─ у повній або спро­щеній;

                ─ наявність необхідних додатків і узгодженість звітних даних;

                ─ правильність арифметичних підрахунків та визначення сум оподатковуваного прибутку або збитку за звітний період.

                При визначенні фінансових результатів від здійснення товаро­обмінних операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльніс­тю, посадовою особою податкової служби враховується додатна чи від’ємна різниця результатів перерахування дебіторської і кре­диторської заборгованості в іноземній валюті.

Під час проведення перевірки виявляється правомірність відо­браження прибутку чи збитку від продажу цінних паперів. Інспектор перевіряє повноту відображення операцій у бухгалтерському облі­ку, уточнює повноту відбитої інформації в обліку. Далі перевіряють­ся правомірність і повнота перерахунку дебіторської заборгованос­ті, причому контролюється перерахунок за кожною дебіторською заборгованістю, а також контролюються повнота і правильність ві­дображення сум перерахунку на рахунках бухобліку.

                Перевіряючий аналізує пооб’єктне перевищення виторгу від продажу основних фондів, а також відображення цих сум у бухгалтерському обліку.

У ході перевірки здійснюється контроль за правильністю про­ведення індексації (балансової вартості груп основних фондів і не­матеріальних активів) і її відображення в бухгалтерському обліку. Далі увага звертається на кожен випадок безоплатного одержання товарів. При цьому важливо встановити причину передачі, а також повне і своєчасне відображення в бухгалтерському обліку.

                Під час перевірки встановлюється правильність оформлення вартості робіт і послуг, наданих без компенсації їхньої вартості. Пе­ревіряється вартість матеріальних цінностей, переданих платником податку утримувачу відповідно до договорів зберігання і викорис­таних ним у власному виробництві чи господарському обороті і ви­робництві.                                                                                                                              Крім цього, під час перевірки увага звертається на правильність формування бухгалтерських записів сум від перерахунку доходу із завершених довгострокових договорів у разі завищення суми податкових зобов'язань. Окремо перевіряється облік балансової вартості матеріалів, сировини.

                Далі в ході перевірки аналізуються операції, з яких проведені суми отриманих штрафів і неустойок.

                Платник податків несе відповідальність, якщо:

                ─ на момент перевірки податковим органом не має бухгалтер­ських звітів і балансів, декларацій і розрахунків, пов'язаних знарахуванням і сплатою податку за відповідні періоди;

                ─ не подали чи несвоєчасно подали до податкового ор­гану податкову декларацію про прибутки, розрахунок податкуна прибуток, платіжне доручення на перерахування податкув бюджет;

                ─ за результатами перевірки платника податку виявлений ви­падок арифметичних помилок чи описок, що призвели до заниження суми податку, але не більш як на 5% суми загальнихзобов’язань за період, що перевіряється;

                ─ виявлені випадки заниження суми податку, приховання доходів чи об'єктів оподатковування.