ВИСНОВКИ

Податок на прибуток підприємств є прямим податком.

Відповідно до законодавства платниками податку на прибуток є суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські й інші підприємства, установи й організації, що здійснюють діяльність, спрямовану на одержання прибутку як на території України, так і за її межами.

Об'єктом оподатковування є прибуток підприємств, що визна­чається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних від­рахувань.

Валовий дохід становить загальну суму доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриману протягом звітного періоду, в грошовій, матеріальній формах.

Валові витрати виробництва ─ сума будь-яких витрат платни­ка податку в грошовій, матеріальній або нематеріаль-ній формі, що здійснюється як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що одержуються платником податку для їхнього подальшого викорис­тання у власній господарській діяльності.

Амортизаційні відрахування ─ це поступове відне­сення витрат на придбання, виготовлення чи поліпшення основних засобів, на зменшення скорегованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Види декларації про прибуток підприємств.

1. Звітна ─ стандартна форма поточної звітності для звичайних підприємств (без філій з консолідованою сплатою).

                2. Звітна консолідована ─ форма поточної звітності для під­приємств, що сплачують податок на прибуток консолідовано зі свої­ми філіями.                                                                                                                                             3. Звітна нова ─ використовується після письмової пропозиціїподаткового органу, якщо раніше подану декларацію він не визнає.