Тестові завдання до теми 11 (45 тестів)

ТЕСТ 1. Які податки є прямими?

а)             ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника;

б)            ті, які спочатку встановлюються в загальній сумі відпо-відно до потреб держави в доходах, а потім цю суму розподі-ляють між те­риторіальними одиницями та платниками;

в) ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх роз­мір залежить від масштабів об’єкта оподаткування.

ТЕСТ 2. Платниками податку на прибуток є:

а)  підприємства й організації ─ юридичні особи;

б) державне казначейство;

в) НБУ, нерезиденти, що здійснюють підприємницьку діяль-ність;

г ) відособлені підрозділи, що становлять окремий баланс.

 

ТЕСТ 3. Об'єктом оподатковування прибутку підприємств  є:

а) прибуток;

б) собівартість;

в) валовий дохід;

г) чистий прибуток.

ТЕСТ 4. Від податку на прибуток звільняються:

а) виграші в державні речові лотереї;

б) доходи неприбуткових організацій;

в) прибуток підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів;

г) прибуток державних підприємств.

 

ТЕСТ 5. Суми податку на прибуток зараховуються:

а)             до державного бюджету;

б)            пропорційно: до місцевого і державного бюджетів;

в)            до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податків;

г) до спеціальних фондів.

ТЕСТ 6. Валові доходи платника податку на прибуток ─ це ...

а)             загальна сума доходу платника податку, одержана від реаліза­ції продукції основного виробництва;

б)            виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та доходи від позареалізаційних операцій;

в)            загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 7. Чи входять до складу валових доходів плат­ника податку доходи від бартерних операцій?

а)             ні;

б)            в окремих випадках;

в)            так;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 8. Чи слід відносити до складу валових доходів плат­ника суми безповоротної фінансової допомоги, а також вартість товарів, одержаних без оплати їх вартості?

а)             ні;

б)            в окремих випадках;в) так;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 9. Підприємство одержало інвестицію в сумі    200.0 тис. грн, а також міжнародну технічну допомогу в сумі 1200 тис. грн. Чи входять вказані суми до складу доходів плат­ника з метою оподаткування?

а)             ні;

б)            в окремих випадках;в)  так ;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 10. Що таке скоригований валовий дохід?

а)             це валовий дохід, зменшений на суму нарахованого податку на додану вартість та акцизного збору;

б) це валовий дохід, зменшений на суму валових витрат за звітний період;

в) це валовий дохід, зменшений на суми, які підлягають виключенню з валового доходу з метою оподаткування;

г)             це валовий дохід, зменшений на суму витрат, пов’язаних із випуском та реалізацією продукції.

ТЕСТ 11. Що таке валові витрати виробництва та обігу?

а)             це витрати, пов'язані з випуском та реалізацією продукції;

б)            це витрати, пов'язані з випуском, реалізацією продукції тапозавиробничі витрати;

в) це сума будь-яких витрат платника, здійснюваних як компен­сація вартості товарів, які придбані платником для їх використання у господарчій діяльності;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 12. Чи входять до складу валових витрат плат­ника податку на прибуток суми коштів, добровільно перерахованих неприбутковим організаціям?

а)             ні;

б)            так, але не більше 10 % оподатковуваного прибутку;

в)            так, але не більше 4 % оподатковуваного прибутку;

г) так, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку.

ТЕСТ 13. Платник податку на прибуток не зареєстрований як платник податку на додану вартість. Куди необхідно відносити суми ПДВ, сплачені постачальникам за сировину, мате­ріали, вартість яких входить до складу валових витрат плат­ника?

а) на зменшення податкового зобов'язання з податку на прибу­ток;

б) на розрахунки з бюджетом, тобто такі суми ПДВ підлягають відшкодуванню з державного бюджету;

в) до складу валових витрат платника звітного періоду;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 14. Як визначається прибуток, який підлягає оподат­куванню?

а)             з валового доходу потрібно відняти ПДВ, акцизний збір і валові витрати платника за звітний період;

б)            це різниця між валовими доходами і валовими витратами платника за звітний період;

в)            це різниця між скоригованим валовим доходом і валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 15. Чи входять до складу валових витрат під­приємства при обчисленні оподатковуваного прибутку суми виплаченої матеріальної допомоги?

а)             ні, не входять;

б)            можуть входити в окремих випадках;

в)            так, входять;

г)             немає правильної відповіді,

ТЕСТ 16. Назвіть надходження коштів, які не входять до складу валового доходу платника податку на прибуток.

а)             дохід пвд реалізації придбаних цінних паперів;

б)            дохід від надання фінансових послуг;

в)            сума невикористаної частини коштів, що повертаються зі страхового резерву;

г)             дохід від лізингових (орендних) операцій;

д) кошти, що надійшли у вигляді міжнародної технічної допомоги.

ТЕСТ 17. Назвіть витрати, що не входять до складу валових витрат платників податку на прибуток для обчислен­ня оподатковуваного прибутку:

а)             кошти, добровільно переказані до державного бюджету;

б)            сума безнадійної дебіторської заборгованості, стосовно якої минув термін позовної давності;

в)            сума штрафів, сплачених за порушення господарських дого­ворів;

г)             витрати на утримання приміщень житлового фонду підприємства;

д) відрахування до Державного пенсійного фонду;

є) сплата податку на рекламу.

ТЕСТ 18. Назвіть джерело сплати податку на прибуток:

а)             собівартість продукції;

б)            сума отриманого прибутку;

в)            чистий прибуток;

г)             виручка від реалізації продукції;

д)            податковий кредит;

е) кошти резервного фонду підприємства.

ТЕСТ 19. Назвіть витрати платника податку, які зменшу­ють суму обчисленого податку на прибуток, що буде переказа­ний до бюджету.

а)             сплачений податок на землю, ─ витрата, яка використовується для сіль­ськогосподарського виробництва;

б)            витрати на придбання торгових патентів;

в) сплачений податок на дивіденди;

г)             сплачений комунальний податок;

д)            сплачені штрафи;

е) сплачені проценти за кредит.

ТЕСТ 20. Назвіть показники, яких достатньо для обчислен­ня суми податку па прибуток:

а)             прибуток підприємства;

б)            чистий прибуток;

в) сума валових витрат;

г)             сума нарахованих амортизаційних відрахувань;

д)            скоригований валовий дохід;

е) визначена ставка податку на прибуток.

ТЕСТ 21. Підприємство в поточному році одержало прибу­ток від реалізації інноваційного продукту (державна реєстра­ція продукції як інноваційна проведена в липні 2010 року). За якою ставкою треба нарахувати податок?

а)             не оподатковується такий прибуток протягом трьох років піс­ля державної реєстрації продукції як інноваційної;

б)            необхідно нарахувати податок за ставкою 25 %;

в)            необхідно нарахувати податок за ставкою 15 %;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 22. Який термін подачі податкової звітності у подат­кові органи платниками податку на прибуток?

а)             щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним квар­талом;

б)            щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

в)            щоквартально не пізніше 25 числа місяця, наступного за звіт­ним кварталом;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 23. Документальною перевіркою податкової деклара­ції збільшено прибуток, який підлягає оподатку-ванню. Які дії перевіряючого ?

а) необхідно донарахувати податок на прибуток за ставкою 25 % і пеню в розмірі 0,3 % на суму донарахованого податку за несвоєчас­ну сплату в бюджет;

б) необхідно донарахувати податок на прибуток за ставкою 25 % і пеню в розмірі 120 % облікової ставки НБУ на суму донарахованого податку за несвоєчасну сплату в бюджет;

в) необхідно вилучити до бюджету всю суму прибутку, яку плат­ник не включив до суми оподатковуваного прибутку;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 24. Чи в усіх випадках накладається фінансова санк­ція на платника при встановленні неправильного обчислення податку на прибуток?

а)             так, у всіх випадках, оскільки встановлено порушення чинно­го податкового законодавства;

б)            в окремих випадках фінансова санкція може не накладатися;

в) це вирішує сам перевіряючий, який виявив порушення об­числення податку на прибуток;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 25. В яких напрямах ведеться податкова перевірка по­датку на прибуток?

а) правильність оформлення декларації про податок на прибуток;

б) своєчасність нарахування авансів;

в) правильність індексації;

г)             облік вартості матеріалів, комплектуючих;

д) правомірність використання пільг;

е) правильність визначення валового доходу та валових витрат;

є) правильні відповіді б, г, е;

ж) правильні відповіді а ─ е.

 

ТЕСТ 26. Платниками податку на прибуток підприємств є:

а)             фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання доходу як на території Ук­раїни, так і за її межами;

б)            суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, якіздійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

в)            особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів якої за останні 12 календарних місяців перевищує 300 000 грн;

г)             фізичні чи юридичні особи, які є платниками єдиного податку;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 27. Об'єктом обкладання податком на прибуток є:

а)             сума балансового прибутку платника податку;

б)            сума скоригованого балансового прибутку з урахуванням приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей;

в)            прибуток, який визначається шляхом зменшення сумискоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань;

г)             прибуток, який визначається шляхом розрахункурізниці між валовим доходом та валовими витратамизвітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 28. До складу валового доходу включають:

а)             загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), атакож доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску та операцій з їх кінцевого погашення);

б)            суму отриманої міжнародної технічної допомоги;

в)            суми податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів;

г)             суми коштів у частині надмірно сплачених податків,зборів (обов'язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 29. До складу валового доходу включають:

а)             кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародноїтехнічної допомоги, яка надається іншими державами відповід-но до міжнародних угод;

б)            суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

в)            доходи, не враховані в обчисленні валового доходуперіодів, що передують звітному та виявлені у звітному періоді;

г)             кошти або майно, що надаються у вигляді безповорот­ної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям;

д) правильної відповіді немає.

 

 

 

ТЕСТ 30.  До складу валового доходу не включають:

а)             доходи, не враховані в обчисленні валового доходуперіодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді;

б)            доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів,отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу;

в)            суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді;

г)             суми штрафів, неустойки чи пені, фактично одержанихза рішенням сторін договору або за рішенням суду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 31. До складу валового доходу не включають:

а)             доходи від здійснення банківських, страхових та іншихоперацій з надання фінансових послуг;

б)            суми одержаного платником податку емісійного доходу;

в)            доходи від торгівлі валютними цінностями, ціннимипаперами;

г)             суму приросту балансової вартості товарів і запасів наскладах, в незавершеному виробництві та у залишкахготової продукції;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 32. До складу валових витрат включають:

а)             суму амортизаційних відрахувань, нарахованих платником податку протягом звітного періоду;

б)            суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітногоперіоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці;

в)            придбання та будівництво основних фондів;

г)             витрати на сплату штрафів, неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

д) правильної відповіді немає.

 

 

ТЕСТ 33. До складу валових витрат включають:

а)             витрати на сплату вартості торгових патентів;

б)            витрати на виплату дивідендів;

в)            витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами;

г)             витрати на організацію прийомів, презентацій з рекламними цілями в сумі, що не перевищує двохвідсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 34. До складу валових витрат не включають:

а)             витрати, пов'язані з професійною підготовкою директора підприємства в українському закладі освіти за профілем підприємства у межах 2% фонду оплати праці минулого року;

б)            суму нарахованого податку з власників транспортнихзасобів;

в)            суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

г)             витрати на відрядження фізичних осіб, що перебуваютьу трудових відносинах з платником податку;

д)            правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 35. Витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення основних фондів входять до складу валових витрат у розмірі:

а)             у повному обсязі;

б)            не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

в)            не більше 2% фонду оплати праці звітного періоду(кварталу);

г)             не більше 10% балансової вартості 1 та 2 ─ 4 груп основних фондів на початок звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 36. Добровільні перерахування для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти входять до складу валових витрат:

а)             у сумі, що перевищує 1% оподатковуваного прибуткуминулого податкового періоду;

б)            у сумі, що перевищує 2% оподатковуваного прибуткуминулого податкового періоду;

в)            у сумі, що не перевищує 10% оподатковуваного прибутку минулого податкового періоду;

г)             у сумі, що перевищує 10% оподатковуваного прибуткуминулого податкового періоду;

д) правильні відповіді: б, в;

е)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 37. Перерахування попередньої оплати за товари, вартість яких входять до складу валових витрат, на суму 30 тис. грн відображаються в податковому обліку за умови наявності податкової накладної таким чином:

а)             валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит-5 тис. грн;

б)            валові витрати-25 тис. грн, податковий кредит -5 тис. грн;

в)            валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит -6 тис. грн;

г)             валові витрати-25 тис. грн., податковий кредит-6 тис. грн;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 38. Отримання попередньої оплати за товари, що реалізуються платником податку на суму 30 тис. грн, відображається в податковому обліку таким чином:

а)             валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання -            5 тис. грн;

б)            валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання -         5 тис. грн;

в)            валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання -         6 тис. грн;

г)             валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання -         б тис. грн;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 39. Оприбуткування верстата токарного, загаль-ною вар­тістю 240 000 грн, згідно з договором купівлі-прода-жу, відбивається в податковому обліку таким чином:

а) валові витрати ─ 200000 грн, податковий кредит ─ 40 000 грн;

б) валові витрати ─ 200000 грн, податковий кредит не виникає;

в) валові витрати не виникають, податковий кредит ─     40000 грн;

г)             валові витрати ─ 240000 грн, податкові зобов'язання ─  40000 грн;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 40. Балансова вартість запасів і товарів на початок звітного періоду становить 9000 грн, на кінець звітного періоду ─ 11 000 грн у податковому обліку відображається:

а)             валовий дохід зменшується на 2000 грн;

б)            валовий дохід збільшується на 2000 грн;

в)            валові витрати зменшуються на 2000 грн;

г)             валові витрати збільшуються на 2000 грн;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 41. Придбання торгового патенту на суму 300 грн у по­датковому обліку відображається таким чином:

а)             у валові витрати входить 300 грн;

б)            оподатковуваний прибуток зменшується на 300 грн;

в)            податок на прибуток зменшується на 300 грн;

г)             у валові витрати входить 150 грн;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  42.  Амортизації підлягають витрати з:

а)             придбання товарів і запасів для забезпечення господарської діяльності підприємства;

б)            придбання основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення;

в)            нарахування заробітної плати робітникам підприємства;

г)             придбання основних фондів та нематеріальних активівневиробничого призначення;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 43. Амортизація в оподаткуванні прибутку підприємств ─ це:

а)             поступове віднесення витрат з придбання або виготов-лення основних фондів на зменшення скоригованогоприбутку платника податку;

б) поступове віднесення витрат з придбання або виготовлен-ня основних фондів на собівартість продукції;

в)            поступове збільшення доходу платника податку на су­му зносу основних засобів і нематеріальних активів;

г)             правильні відповіді: а, в;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 44. Податковими періодами з податку на прибуток підприємств є:

а)             календарні місяць, квартал;

б)            календарні квартал, рік;

в)            календарні квартал, півріччя, три квартали, рік;

г)             календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягів оподатковуваних операцій платника податку;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 45. Податок на прибуток підприємств за другий квартал звітного року підлягає перерахуванню:

а)             до 30 червня;

б)            до 30 липня;

в)            до 9 серпня;

г)             до 19 серпня;

д) правильної відповіді немає.