13.1.1. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів ─ юридичних осіб

Перевірки з питань дотримання платниками податкового за­конодавства щодо податку з власників транспортних засобів прово­дяться працівниками підрозділів Державної податкової служби Украї­ни відповідно до Указу Президента України від 23.11.98    № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» зі змінами та доповненнями.

У процесі цих перевірок з'ясовується повнота внесення до роз­рахунків усіх транспортних засобів, що підлягають оподаткуван-ню, об'єм їх циліндрів, потужність електродвигуна, довжина корпусу та інші питання. Для цього перевіряється:

─ облік основних засобів підприємства;

─ рішення про введення в експлуатацію (допуск до експлу-атації) транспортних засобів, що не проходять техогляд;

─ платіжні доручення про внесення податку до бюджету (цяінформація зіставляється з даними розрахунку з податку з власників транспортних засобів, поданому підприємством до податкової адміністрації);

─ накази по підприємству;

─ реєстраційні картки транспортних засобів, що видаютьсяорганами ДАІ.

Первинний облік ведеться відповідно до типових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку»:

─  типової форми № 03-1 «Акт прийому-передачі (внутріш-нього переміщення) основних засобів»;

─ типової форми №03-2 «Акт прийому-передачі відремонто-­ваних, реконструйованих та модернізованих об'єктів»;

─  типової форми № 03-3 «Акт на списання основних засобів» і № 03-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;

─  типової форми № 03-5 «Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини»;

─ типової форми № 03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів», що застосовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних фондів на підприємстві. Форма містить дані про технічні особливості об’єкта, норми амортизаційних відрахувань та ін;

─ типової форми № 03-7 «Опис інвентарних карток з облікуосновних засобів» застосовується для реєстрації інвентарних карток;

─ типової форми № 03-8, що застосовується при ручній обробці облікової інформації для обліку руху основних засобів за класифіка­ційними групами;

 ─ типової форми № 03-9 «Інвентарний список основних засобів».

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» (національний стандарт бухгалтерського обліку № 7), код 105 «Транспортні засоби» (див. таблицю 13.1).

 

Таблиця 13.1 - Бухгалтерський облік поширених операцій з обліку основних засобів (транспортні засоби)

 

Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів (див. таблицю 13.2) містить перевірку рахунків:

─ рахунок 83   - "Амортизація";

─ рахунок 641 - "Розрахунки з податків";

─ рахунок 92   - "Адміністративні витрати";

─ рахунок 311  - "Поточні рахунки в національній валюті".

Далі звертається увага на:

─ розрахунок амортизації з автотранспорту;

─ статистичний звіт ф. № 1-тр (авто) ТР, додаток № 1 до цієїформи;  

─ акт проведення Державного технічного огляду.

 

Таблиця 13.2-Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів

*Аналітичній рахунок „Податок з власників транспортних засобів". 

 

У зв'язку з тим, що підприємства автомобільного транспорту загального користування звільняються від сплати податку з власни­ків транспортних засобів щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах неза­лежно від форм власності, під час проведення перевірок в цих під­приємствах слід розглядати документи, а саме: накази, розпорядження, гра­фіки маршрутів та ін., транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, і пере­вірити правильність виключення із оподаткування такого транспорту.

Згідно з наказом Держкомстату України від 26 грудня 1997 року № 112 „Про методологічні пояснення" кожен суб'єкт підпри­ємницької діяльності повинен мати звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), який складається на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності, а саме: інвентарних карток або книг обліку основних фондів, актів на спи­сання основних фондів, таблиць розрахунку амортизаційних відра­хувань та інших первинних документів обліку основних фондів.

Підприємства та організації всіх галузей економіки незалежно від підпорядкування та форми власності (крім малих підприємств та кооперативів), які знаходяться на самостійному балансі і мають статус юридичної особи, житлові та житлово-будівельні кооперативи, структурні одиниці (з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків), що знаходяться на території регіону, а також спільні підприємства складають статистичний звіт за формою № 11-оф.

На підставі даних цього звіту особа, яка перевіряє, зможе ви­значити всі основні фонди, що враховуються на балансі підприємства, організації, включаючи основні фонди, здані в оперативну оренду, безкоштовно надані та недіючі (що знаходяться на консервації, у резерві тощо).

Крім того, відповідно до наказу Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19 серпня 1997 року № 507 було введено в дію з 1 січня 1998 року Державний класифікатор України „Класифікація основних фондів".