13.5 Збір на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства

Платниками збору  на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності неза­лежно від форм власності та підпорядкування, які реалізу­ють у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво.

Платником збору є суб'єкт, який отримав вказані товари від товаровиробника та має виручку від їх реалізації.

Об'єктом оподаткування є виручка, що отримана від ре­алізації в оптово-роздрібній торговельній мережі алкоголь­них напоїв та пива.

До обсягу реалізації сума відрахувань від виручки не вноситься.

Нарахована сума збору належить до складу валових витрат платника.

Ставка збору становить 1% від об'єкта оподаткування.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярст­ва сплачують на спеціальний рахунок Державного казначей­ства України щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду (подача звітності ─ до 20 числа місяця, наступного за звітним, сплата ─ протягом 10 днів після подачі звітності).

Кошти від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства розподіляються у такий спосіб:

30% нарахованих сум збору залишається на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та в областях і використовуються на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства;

70%  нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства.

Суми збору, які надходять на спеціальний рахунок Дер­жавного казначейства України, розподіляються та викорис­товуються таким чином: 70% ─ на розвиток виноградарства, 30% ─ на розвиток садівництва та хмелярства. Нецільове використання зазначених коштів заборонене.