14.4. Особливості податкового контролю за спрощеної системи оподаткування

Закон України № 2063-Ш від 19.10.2000 р. «Про державну підтримку малого підприємництва» став базою для розроблення норма­тивних документів ДПА України про порядок ведення Книги об­ліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва ─ юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподатковування, і про порядок видачі свідоцтва на право сплати єдиного податку. З цієї процедури починається робота податкових органів у сфері спроще­ної системи оподаткування.

Щоб отримати свідоцтво, суб'єкти підприємницької діяльності ─ юридичні та фізичні особи мають подати в податкову інспекцію за місцем реєстрації письмову заяву. Податковий інспектор перевіряє дані, наведені у заяві, на предмет їх відповідності умовам переходу на спрощену систему оподаткування (чисельність працюючих, від­повідний обсяг виручки від реалізації продукції, частки учасників та засновників у статутному фонді тощо).

Під час перевірки слід звернути увагу на те, що якщо суб’єктом підприємницької діяльності ─ фізичною особою здійснюється де­кілька видів підприємницької діяльності, використовується одна більша ставка за цими видами діяльності.

Крім того, податковий інспектор має упевнитись, що особа, яка подає заяву для переходу на спрощену систему оподаткування, не має заборгованості перед бюджетом з податків та обов’язкових платежів, термін сплати яких настав на момент подання заяви. За відсутності зауважень орган Державної податкової служби протя­гом 10 днів з дня подання заяви зобов’язаний видати свідоцтво за встановленою формою, у протилежному разі ─ мотивовану відмову. Термін дії свідоцтва становить один рік.

При зміні системи оподаткування необхідно пам’ятати, що право пе­реходу на спрощену систему оподаткування підприємство може ре­алізувати не більше одного разу за календарний рік.

Разом з видачею свідоцтва проводиться реєстрація Книги облі­ку доходів і витрат, яка є обов'язковим документом, що має вестися платником єдиного податку протягом року та підлягає ретельній перевірці посадовими особами органів податкової служби.

Необхідно зазначити, що на спрощену систему оподаткування не поширюються норми Закону № 2181 в частині строків подання звітності і строків сплати єдиного податку. При перевірці зверта­ється увага на своєчасність сплати єдиного податку (щомісяця, не пізніше 20 числа).

При документальній перевірці встановлюється достовірність об'єкта нарахування єдиного податку, які надає Книга обліку дохо­дів і витрат, а також первинні документи. Податковому інспектору необ­хідно впевнитися, що усі записи здійснюються в Книзі у хроноло­гічній послідовності й підтверджені первинними документами.

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вва­жається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької ді­яльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

У разі виявлення у платників єдиного податку фактів проведен­ня бартерних угод необхідно перевести таких платників на загальну систему оподаткування з наступного звітного періоду (кварталу). Платник єдиного податку, який отримав суму авансу від укладеної угоди і сплатив відповідну суму єдиного податку, при переході на загальну систему оподаткування повинен включити вказану суму авансу до валового доходу та подати заяву до органу Державної по­даткової служби про зменшення загальної суми єдиного податку на суму податку, нарахованого на суму авансу.

                               З метою перевірки правильності нарахування єдиного податку за Книгою обліку доходів і витрат необхідно:

                               ─ для платників ПДВ підсумок графи «Доходи від здійснення господарських операцій» помножити на 0,06;

                               ─ для неплатників ПДВ ─ підсумок цієї самої графи помножити на 0,10.

                               При виплаті дивідендів сума єдиного податку не зменшується на суму внеску з податку на прибуток.