СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Активи ─  ресурси, контрольовані підприємством унаслідок минулих подій. Використання А., як очікується, приведе до отри­мання економічних вигод у майбутньому.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Акцизний збір  ─ не непрямий податок на окремі товари (про­дукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» вів 26 грудня 1992 р. №18-92 із змінами та доповненнями, стаття 1.

Акція ─ цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товари­ства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденда, а також на участь у роз­поділі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.

«Про цінні  папери і фондову біржу», стаття 4.

Алкогольні напої  ─ продукти, одержані внаслідок спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчо­вих спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2% об’ємних оди­ниць, які належать до товарних груп Гармонізованої системи опи­су та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06Є 22 08.

«Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», стаття 1.

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів ─ посту­пове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшен­ня, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 8.

Антидемпінгове мито (попереднє або остаточне) ─ особливий вид мита, що справляється в разі ввезення на митну територію Ук­раїни товару, який є обє’ктом застосування антидемпінгових за­ходів (попередніх або остаточних).

«Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», стаття 1.

Апеляційна палата ─ орган для досудового вирішення спорів щодо набуття та охорони прав на об'єкти промислової власності, в тому числі на зазначення походження товарів.

«Про охорону прав на зазначення походження товарів», стаття 1.

Асоціація ─ договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності. А. не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Аудит ─ перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-госпо­дарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чин­ному законодавству та встановленим нормативам.

«Про аудиторську діяльність», стаття 4

Аудиторська діяльність ─ містить у собі організаційне і мето­дичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських пе­ревірок (аудит) і надання інших аудиторських послуг.

«Про аудиторську діяльність», стаття 3.

Аудиторський висновок ─ офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який скла­дається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормати­вам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

«Про аудиторську діяльність», стаття 7.

Банкрутство ─ пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи ─ суб'єкта підприємниць­кої діяльності ─ задовольнити в установлений

для цього строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'я­зання перед бюджетом.

«Про банкрутство», стаття 1.

Бартер (товарний обмін) ─ господарська операція, яка передба­чає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, внаслідок яких не передба­чається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Безнадійна заборгованість ─ заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

─ заборгованість із зобов'язань, за якою минув строк позовної давності;

─ заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкру­том у встановленому законодавством порядку, або юридичної осо­би, що ліквідується;

─ заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юри­дичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;

─ заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

─ прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

 

 

Безоплатно надані товари (роботи, послуги)  ─ це:

─ товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нема­теріальних активів чи їх повернення, чи без укладення таких угод;

─ роботи й послуги, що надаються платником податку без вимоги про компенсацію їх вартості;

─ товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею в її виробничому або господарсь­кому обороті.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Безповоротна фінансова допомога ─  це:

─ сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), чи без укладення таких угод;

─ сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору по­зичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

─ сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною  чи  фізичною  особою, що  залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;

─ кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Біржова операція ─ угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов:

─ якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі;

─ якщо її учасниками є члени біржі;

─ якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

«Про товарну біржу», стаття 15.

Благодійна діяльність ─ безкорислива діяльність благодійних ор­ганізацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.

«Про благодійництво та благодійні організації», стаття 1.

Бухгалтерський облік ─ процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Бюджет ─ план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими радами народних депутатів.

«Про бюджетну систему України», стаття 1.

Бюджетна система. Складається з Державного бюджету Ук­раїни, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

«Про бюджетну систему України», стаття 1.

Бюджетне відшкодування ─ сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою подат­ку у випадках, визначених цим Законом.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Бюджетний устрій ─ організація і принципи побудови бюджет­ної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бю­джетної системи, Б. у. України визначається з урахуванням держав­ного устрою і адміністративно-територіального поділу України.

«Про бюджетну систему України», стаття 1.

Валові витрати виробництва та обігу ─ сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, по­слуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

 «Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 5.

Валовий дохід ─ загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітно­го періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі,  виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 4.

Валовий дохід від страхової діяльності ─ сума страхових внесків, страхових платежів або страхових, премій, за винятком су­ми валових внесків, переданих у перестрахування, отриманих (на­рахованих) страховиками протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України або за її межами.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Валовий дохід страховика. Визначається як сума доходу від страхової діяльності, прибутку від проведення страхування життя, прибутку від позареалізаційних операцій та іншої реалізації, змен­шених на виплати страхових, сум та страхового відшкодування, відрахування у централізовані страхові   резервні фонди та у технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій.

 «Про страхування», стаття 31.

Валютний дериватив ─ стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити валютну цінність на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу В. д. установлю­ються Національним банком України.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Валютні кошти (валютні цінності) ─ іноземна валюта готівкою, платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви і т. ін.) в іноземній валюті, цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті, золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин і монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

 Ввізна вантажна митна декларація ─ заява, що містить відо­мості про товари та інші предмети і транспортні засоби, які вво­зяться на митну територію України, мету їх ввезення з-за меж митного кордону України або про зміну мит-ного режиму для таких то­варів та інших предметів і транспорт-них засобів, а також інфор­мацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

«Про гербовий збір», стаття 1.

Вексель ─ цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зо­бов'язання: векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику В. (векселедержателю). Випускаються два види В.; простий і переказний.

«Про цінні папери і фондову біржу», стаття 21.

Види іноземних інвестицій. Іноземні інвестиції можуть здійсню­ватись у вигляді:

─ іноземної валюти. що визнається конвертованою Національ­ним банком України;

─ валюти України ─ у разі реінвестицій в об’єкт первинного інве­стування чи в будь-які інші об’єкти інвестування відповідно до зако­нодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);

─ будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;

─ акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юри­дичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;

─ грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зо­бов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

─ будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у кон­вертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а та­кож підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи ле­галізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг,ноу-хау тощо;

─ прав на здійснення господарської діяльності, включаючи пра­ва на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

─ інших цінностей відповідно до законодавства України.

«Про режим іноземного інвестування», стаття 2.

Види обов'язкового страхування. В Україні здійснюються такі В. о. с:

а) медичне страхування;

б) державне особисте страхування  військовослужбовців   і військовозобов’язаних, призваних на збори;

в) державне особисте страхування осіб рядового, начальницько­го та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ;

г) державне обов’язкове особисте страхування медичних і фар­мацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імуно­дефіциту людини під час виконання ними службових обов’язків;

д) державне обов’язкове особисте страхування працівників митних органів;

е) державне обов’язкове особисте страхування працівників прокуратури;

є) державне страхування життя і здоров’я народних депутатів;

ж) державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні;

з) державне особисте страхування службових осіб державних податкових інспекцій;

і) державне обов’язкове страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів;

к) особисте страхування працівників відомчої та сільської по­жежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

л) державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю:

м) державне страхування спортсменів вищих категорій;

н) державне страхування працівників державної лісової охорони;

о) страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної ме­дицини;

п) страхування життя і здоров’я суддів;

р) державне страхування донорів крові та/або її компонентів;

с) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

т) страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу;

у) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;

ф) страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;

х) страхування відповідальності повітряного перевізника і ви­конавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу;

ц) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним під час виконання авіаційних робіт;

ч) страхування цивільної відповідальності власників транспор­тних засобів;

ш) страхування авіаційних суден;

щ) обов’язкове страхування врожаю сільсько-господарських культур і багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах.

«Про страхування», стаття 6.

Види цінних паперів ─ акції, облігації внутрішніх республікан­ських і місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зо­бов'язання республіки, ощадні сертифікати, векселі.

«Про цінні папери і фондову біржу», Стаття 3.

Виключне право ─ право, коли жодна особа, крім тієї, якій на­лежить авторське право або суміжні права, не може використову­вати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії).

«Про авторське право і суміжні права», стаття 4.

Виконавче провадження ─ сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених законодавством.

«Про виконавче провадження», стаття 1.

Виробник реклами ─ особа, яка повністю або частково здійс­нює виробництво реклами.

«Про рекламу», Стаття 1

Відкрите акціонерне товариство ─ акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої передплати й купівлі-продажу на біржах.

«Про господарські товариства», стаття 25.

Відповідальне зберігання ─ господарська операція платника податку, що передбачає передання згідно з договорами схову ма­теріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх викори­стання у господарському обороті такої фізичної чи юридичної осо­би, з подальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їхніх якісних або кількісних характеристик.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву ─ зберігання закладених до державного резерву матеріаль­них цінностей у постачальника (виробника) або одержувача (спо­живача) без надання йому права користуватися цими матеріальни­ми цінностями до прийняття у встановленому порядку рішення про відпуск їх з державного резерву.

«Про державний матеріальний резерв», стаття 2.

Відходи ─ будь-які речовини, матеріали і предмети, що утво­рюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого ви­користання за місцем утворення чи виявлення, та яких їхній власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

 «Про відходи», стаття 1.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік ─ система об­робки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Господарська діяльність ─ будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріаль­них і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Господарська операція ─ дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Гральний бізнес ─ діяльність, пов'язана із влаштуванням кази­но, інших гральних місць (домів), гральних автоматів за грошовим або майновим виграшем, проведенням ─ лотерей (крім держав­них) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій формі ─ позабанківськими установами або у майновій формі на місці. Казино, інші гральні місця (доми) повинні займати окремі приміщення або будівлі та мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів та більярдних столів).

«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», стаття 5.

Гудвіл ─ нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових техно­логій тощо. Вартість Г. не підлягає амортизації та не враховується у визначенні валових витрат платника податку.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Давальницька сировина ─ сировина, матеріали, напівфабрика­ти, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовни­ком за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з подальшим поверненням усієї продукції або її частини до країни влас­ника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його до­рученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. Готова про­дукція може бути реалізована в Україні, якщо Д. с, з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану Д. с. та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

«Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах», стаття 1.

Демпінг ─ продаж товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних товарних ринках, за умови, що низький рівень ціни не зумовлюється відповідним рівнем витрат виробництва цьо­го товару.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Депозит (вклад) ─ кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк та під процент.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Депозитарій цінних паперів ─ юридична особа, яка провадить виключно депозитарну діяльність і може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

«Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні», стаття 1.

Депозитарна діяльність ─ надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включа­ючи кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуго­вування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

«Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні», стаття 1.

Депонент ─ юридична чи фізична особа, яка користується по­слугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунка в цінних паперах.

«Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні», стаття 1.

Державна служба в Україні ─ професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практич­ного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними служ­бовцями і мають відповідні службові повноваження.

«Про державну службу», стаття 1.

Державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів ─ автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зо­бов’язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних, цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

«Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів», стаття 1.

Державні послуги ─ будь-які платні послуги, обов'язковість от­римання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, орга­нами місцевого самоврядування і створеними ними установами та організаціями, що утримуються коштом відповідних бюджетів. До Д. п. не входять податки, збори (обов’язкові платежі), виз­начені Законом України «Про систему оподаткування».

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Дериватив ─ стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма Д. та порядок їх випу­ску та обігу встановлюються законодавством. До Д. належать: форвардний контракт, ф'ючерсний контракт та опціон. Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на: фондовий Д.. ва­лютний Д. і товарний Д..

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Дивіденди ─ платіж, що провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв’язку з розподілом час­тини її прибутку. До Д. не входять виплати юридичної особи, пов'язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше еміто­ваних такою юридичною особою.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Довгостроковий договір (контракт) ─ будь-який договір на ви­готовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів, а також на створен­ня нематеріальних активів, пов'язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу «інжині­ринг», науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, що такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Додаткова заробітна плата ─ винагорода за працю понад уста­новлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та ком­пенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

«Про оплату праці», стаття 2.

Доходи з джерелом їх походження з України ─ будь-які доходи, отримані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їхньої діяльності на території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидента­ми України, доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включа­ючи рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташова­них в Україні, доходи від продажу нерухомого майна, розташовано­го в Україні, доходи, отримані у вигляді внесків та премій на стра­хування і перестрахування ризиків на території України, а також до­ходи страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України, інші доходи від господарської діяльності на митній території України або на територіях, що пере­бувають під контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Експорт (експорт товарів) ─ продаж товарів іноземним суб'єк­там господарської діяльності, та вивезення товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, крім передачі май­на суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземному суб'єкту  господарської діяльності за кордоном як натуральної частки участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській ді­яльності. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності та вивезення за межі України товарів, раніше імпортованих на її тери­торію.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Емісійний дохід ─ сума перевищення доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших кор­поративних прав).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Емітент цінних паперів ─ юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов’язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Єдиний митний тариф України ─ систематизований звіт ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.

«Про єдиний митний тариф», стаття 1.

Завдання на проектування ─ документ, у якому містяться вимо­ги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і техно­логічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основ­них параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до архітектурно-планувального завдання, технічних умов.

«Про архітектурну діяльність», стаття 1.

Загальний строк позовної давності ─ загальний строк для захи­сту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність). Установлюється на три роки.

Цивільний кодекс України, стаття 71.

Закрите акціонерне товариство ─ акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджу­ватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

«Про господарські товариства», стаття 25.

Заробітна плата ─ винагорода, обчислена, зазвичай, у грошо­вому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноваже­ний ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір 3. п. залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

«Про оплату праці», стаття 1.

Зведений бюджет України ─ сукупність усіх бюджетів, що вхо­дять до складу бюджетної системи України.

«Про бюджетну систему України», стаття 2.

Звичайна ціна ─ ціна реалізації товарів (робіт, послуг) продав­цем, що містить суму нарахованих (сплачених) процен-тів, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу осо­бам, які не пов’язані з продавцем при звичайних умовах ведення господарської діяльності. У разі, коли ціни внутрішньої реалізації підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встанов-лена згідно з принципами та­кого регулювання. У разі, коли продаж (відчуження) товарів (ва­лютних цінностей) здійсню-ється у примусовому порядку згідно із законодавством, 3. ц. вважається ціна, фактично отримана при та­кому продажі.

Звичайна процентна ставка за депозит ─ ставка, яка визначається за методикою, встановленою Національним банком України. Якщо податкові органи за результатами документальних перевірок мають підстави для висновків щодо правомірності виз­начення рівня 3. ц. платником податку, ці органи мають право звернутися із запитом, а платник податку зобов’язаний за таким за­питом надати обгрунтування рівня таких цін.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Звітний (податковий) період ─ період, за який платник податку зобов’язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Зворотний лізинг (оренда) ─ господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Зобов'язання підприємства ─ заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Зовнішньоекономічна діяльність ─ діяльність суб’єктів госпо­дарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Імпорт (імпорт товарів) ─ закупвля в іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності товарів та їх ввезення на тери­торію України, включаючи закупівлю товарів, призначених для влас­ного споживання установами та організаціями України, розташо­ваними за її межами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Інвестиція ─ господарська операція, що передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. І. поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Інвестиційний податковий кредит ─ це відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб’єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з подальшою компенсацією відстрочених сум у вигляді додатко-вих надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримане внаслідок реалізації інноваційних програм.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Індексація ─ встановлений актами законодавства України ме­ханізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання спожив­чих товарів і послуг. І. є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямована на підтримання купівельної спро­можності їхніх грошових доходів, особливо соціально уразливих верств населення ─ пенсіонерів, інвалідів, неповних і багатодітних сімей, а також молоді, яка навчається.

«Про індексацію грошових доходів населення», стаття 1.

Інжиніринг ─ надання послуг (виконання робіт) зі складання технічних завдань, проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій, проведення техніко-економічних обстежень та інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторське опрацювання об'єктів техніки і технології, консультації та авторський нагляд під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також консультації економічного, фінансового або іншого характеру, пов'язані з такими послугами (роботами).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Іноземна валюта ─ валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, бі­лети державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу та є закон­ним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу; платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахунко­вих одиницях, кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжна­родних розрахункових одиницях та у діючій на території України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних установах на території України та за її межами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Іноземні інвестиції ─ всі види майнових та інтелектуаль-них цінностей, що вкладаються іноземними особами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний  сертифікат  з   фіксованою  дохідністю)  ─  особливий   вид  цінного папера, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Казначейські зобов'язання ─ боргові цінні папери, що еміту­ються державою в особі її уповноважених органів, розмі-щуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їхними власниками грошових коштів до бю­джету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску.

«Про Національний банк України», стаття 1

 Капітальна інвестиція ─ операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших основ­них фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Кліринг ─  отримання, звірка та поточні оновлення інфор-мації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визна-чення взаємних зо­бов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантуван­ня розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

«Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні», стаття 1.

Колективне сільськогосподарське підприємство ─ добровільне об’єднання громадян у самостійне підприємство для спільного ви­робництва сільськогосподарської продукції та товарів, що діє на засадах підприємництва і самоврядування. К. с. п. є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в установах банку і пе­чатку зі своїм найменуванням. К. с. п. можуть на добровільних за­садах об’єднуватися в спілки (об’єднання), бути засновниками акціонерних товариств, які діють на основі своїх статутів.

«Про колективне сільськогосподарське підприємство», ст. 1.

Командитне товариство ─ товариство, в якому разом з одним чи більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язан­нями товариства всім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

«Про господарські товариства», стаття 75.

Консолідований іпотечний борг ─ зобов’язання за договорами  про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Консорціуми ─ тимчасові статутні об’єднання промисло-вого і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Концерни ─ статутні об’єднання підприємств промисло-вості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців. Об’єднання діють на основі договору чи стату-ту, що затверд­жується їхніми засновниками або власниками. Підприємства, які вхо­дять до складу зазначених організацій-них структур, зберігають права юридичної особи.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Корпоративні права ─ право власності на частку (пай) у статут­ному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на уп­равління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чин­ного законодавства.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Корпорації ─ договірні об’єднання, створені на основі поєднан­ня виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Країна експорту ─ країна походження товару, що імпортується в Україну. К. є. може вважатися також країна-посередник (митний союз або економічне угруповання), за винятком випадків, коли за­значений товар перевозиться транзитом через цю країну, в ній не ви­робляється або в цій країні немає порівнянної ціни для цього товару.

«Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», стаття. 1.

Країна походження ─ країна (митний союз або економічне угруповання), в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці чи обробці.

«Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», стаття 1.

Кредит ─ кошти й матеріальні цінності, що надаються резиден­тами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під процент. Кредит розподіляється на фінансовий К., товарний К. і К. під цінні папери, що засвідчують відносини позики.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Кредитор ─ громадянин або юридична особа, яка має підтвер­джені належними документами майнові вимоги до боржника, крім кредиторів, майнові вимоги яких повністю забезпечені заставою.

«Про банкрутство», стаття 3.

Лізингова (орендна) операція ─ господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартера) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодав-ця), що передбачає надання основ­них фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридич­ним особам (оренда-рям) за орендну плату та на визначений строк. Опе­рації з лізингу (оренди) цілісних майнових комплексів державних підприємств регулюються відповідним законодавством. Л. (о.) о. здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансово­го лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди землі та оренди житлових приміщень.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Ліквідаційна комісія. Утворюється призначеними арбітражним судом ліквідаторами. До її складу входить також розпорядник май­на боржника. Л. к. управляє майном банкрута; здійснює інвентари­зацію та оцінку майна банкрута; визначає ліквідаційну масу і розпо­ряджається нею; вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості; реалізує майно банкрута і здійснює інші заходи, спрямо­вані на задоволення вимог кредиторів відповідно до Законів Укра­їни. Дії Л. к. мо­жуть бути оскаржені в арбітражному суді.

«Про банкрутство», стаття 16.

Ломбардна операція ─ операція фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу.

«Про оподаткування прибутку підприємств», Стаття 1.

Марка акцизного збору ─ спеціальній знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та ре­алізації на території України цих виробів. М. а. з. для алкогольних напоїв і тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових ви­робів дизайном і кольором.

«Про акцизний збір па алкогольні напої та тютюнові вироби», стаття 1.

Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів ─ накле­ювання марки акцизного збору в порядку, передбаченому Поло­женням про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

«Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», стаття 1.

Матеріальний актив ─ основні фонди та оборотні активи у будь-якому вигляді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів і нематеріальних активів.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Митна вартість товару ─ ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товари та інші предмети, які підлягають митно­му обкладанню, на момент перетину митного кордону України. Під час визначеня митної вартості до неї включають ціну товару, зазначену в рахунку-фактурі, а також такі фактичні втрати, якщо їх не включено до рахунка-фактури:

─ на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України;

─ комісійні та брокерські;

─ плату за використання об’єктів інтелектуальної власнос-ті, що належить до зазначених товарів та інших предметів і яка повинна бути оплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення).

«Про єдиний митний тариф», стаття 16.

Мінімальна заробітна плата ─ законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місяч­ну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

«Про оплату праці», стаття 3.

Місце торгівлі ─ місце реалізації товарів, обладнане електрон­ним контрольно-касовим апаратом або де є товарно-касова книга, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв і тютю­нових виробів незалежно від того, чи оформляється через них про­даж інших товарів.

«Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюно­вими виробами», стаття 1.

Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності (юри­дичної особи) ─ місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтвер­джується договором оренди або іншим відповідним договором.

«Про підприємництво», стаття 8.

Монопольна ціна ─ ціна, що встановлюється суб’єктом госпо­дарювання, що займає монопольне становище на ринку, і призво­дить до обмеження конкуренції або порушення прав споживача.

«Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», стаття 1.

Науково-інформаційна діяльність ─ сукупність дій, спрямова­них на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітич­но-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні.

«Про науково-технічну інформацію», стаття 1.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку ─ нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерсько­го обліку і складання фінансової звітності, що це суперечать міжна­родним стандартам.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Невиробничі фонди ─ капітальні активи, що не використовують­ся у господарській діяльності платника податку.

До них належать:

─ капітальні активи (або їх структурні компоненти), які підпада­ють під визначення групи 1 основних фондів, включаючи орендо­вані;

─ капітальні активи, які підпадають під визначення груп 2 і 3 ос­новних фондів, які є невід’ємною частиною, розмішені або викори­стовуються для забезпечення діяльності Н. ф., що підпадають під визначення групи 1 основних фондів або вилучені з місця ведення господарської діяльності платника податку та передані у безоплат­не користування особам, які не є платниками цього податку.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 8.

Незаконна торговельна діяльність ─ здійснення угод купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо ці дії вчинено протягом року після на­кладення адміністративного стягнення за порушення порядку за­няття підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі.

Кримінальний кодекс України, стаття 155-6.

Нематеріальний актив ─ об’єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у по­рядку, встановленому відповідним законодав-ством, об’єктом пра­ва власності платника податку.

 «Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1

Неплатоспроможність банку ─ неспроможність протягом одно­го місяця виконати законні вимоги кредиторів; зменшення розміру власних коштів до суми, що становить менше 1/3 суми, встановле­ної Національним банком України як мінімально необхідної.

«Про Національний банк України», стаття 1.

Нерезиденти ─ юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представ­ництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які ство­рені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. Розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представ­ництва іноземних держав, міжнародні організації та їх представ­ництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства України.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Неустойка (штраф, пеня) ─ визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання. Н. (ш., п.) може забезпечуватися ли­ше дійсна вимога. Кредитор не вправі вимагати сплати Н. (ш., п.), якщо боржник не несе відповідальності за невиконання або нена­лежне виконання зобов'язання.

Цивільний кодекс України, стаття 179.

Облікова політика ─ сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Облікова ставка Національного банку України ─ виражена у відсотках плата, що береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до на­стання строку платежу з них і утримується з номінальної суми век­селя. Облікова ставка є найнижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.

«Про Національний банк України», стаття 1.

Оперативний лізинг ─ договір лізингу, за яким лізингоодержу­вач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший від строку, за який аморти­зується 90% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору О.л. він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу.

«Про лізинг», стаття 4.

Оперативний лізинг (оренда) ─ господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Опціон ─ стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

 Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Оренда землі ─ господарська операція, яка передбачає надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату. Порядок здійснення оренди землі встановлюється відповідним законодавством.

Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Оренда житлових приміщень ─ господарська операція, що перед­бачає надання житлового будинку або квартири її власником у ко­ристування іншій фізичній чи юридичній особі на визначений строк або безстроково, для цільового використання та за орендну плату. Максимальний розмір орендної плати, що сплачується фізичними особами за О.ж.п. для його використання як місця постійного проживання, підлягає регулюванню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Величина орендної плати, що сплачується фізнчними особами за О. ж. п. для його використання в інших цілях, ніж як місце постійного проживання, а також величина орендної плати, що сплачується юридичними особами, регулюванню не підлягають. Порядок здійснення операцій з О. ж. п. встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до положень Житлового кодексу Ук­раїни. Лізинг (оренда) інших споруд і будівель здійснюється на умо­вах, що визначені договорами лізингу (оренди).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Основна діяльність неприбуткових організацій ─ діяльність не­прибуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвіт­ніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самоза­безпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Основна заробітна плата ─ винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, об­слуговування, посадові обов’язки). Вона встанов-люється у вигляді тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Про оплату праці», стаття 2.

Основні фонди ─ матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періо-ду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуа­тацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

 «Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 8.

Пасивні доходи ─ доходи, отримані у вигляді процентів, диві­дендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Пенсійний план ─ порядок управління та розміщення накопи­чених пенсійних внесків, який відповідає таким вимогам:

─ пенсійні рахунки відкриваються платником податку у банках, уповноважених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України;

─ вкладниками пенсійного рахунку можуть бути працівники, які перебувають у трудових відносинах з платником податку;

─ зняття коштів з рахунків вкладника не може провадитися раніше ніж за досягнення ним віку,  встановленого  Кабінетом Міністрів України, за винятком випадків, коли такий вкладник: виїжджає за кордон на постійне місце проживання; оголошений судом безвісно відсутнім або померлим; помер;

─ у разі смерті власника пенсійного рахунка кошти, а також проценти, нараховані на такі кошти, передаються спадкоємцям власника такого рахунка та додаються до їх пенсійних рахунків у порядку, визначеному законодавством;

─ уповноважений банк зобов'язаний тримати кошти, внесені вкладниками, у ліквідній формі згідно з правилами, встановленими законодавством з пенсійного страхування;

─ підприємство, що відкриває пенсійний план на користь своїх працівників, повинно бути зареєстроване у порядку, передбаченому законодавством про пенсійні плани.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 5.

Первинний документ ─ документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Первинні водокористувачі ─ водокористувачі, які мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

 Водний кодекс України, стаття 42.

Перевірка ─ обстеження і вивчення окремих ділянок фінансо­во-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їхніх підрозділів. Наслідки П. оформляються довідкою або до­повідною запискою.

«Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», стаття 2.

Переказ валютних коштів за межі України ─ переказ грошових (валютних) коштів на користь (на рахунок) іноземного суб'єкта господарської діяльності чи в банківсько-кредитну установу, що не є суб'єктом господарської діяльності в Україні.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Підприємництво ─ самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

«Про підприємництво», стаття 1.

Підприємство з іноземними інвестиціями ─ підприємство (орга­нізація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відпо­відно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить найменше ─ 10%. Підприємство набирає статусу П. з і. і. від дня зарахування інозем­ної інвестиції на його баланс.

«Про режим іноземного інвестування», стаття 1.

Повне товариство ─ товариство, всі учасники якого провадять спільну підприємницьку діяльність і несуть солідарну відповідаль­ність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

«Про господарські товариства», стаття 66.

Поворотна фінансова допомога ─ це сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Пов'язана особа ─ особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

─ юридична особа, яка здійснює контроль над платником по­датку, або контролюється таким платником податку, або перебуває під спільним контролем з таким платником податку;

─ фізична особа або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють контроль над платником податку. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти чи батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якою прямого родича фізичної особи або її чо­ловіка (дружини);

─ посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлен­ня, зміну або зупинення правових відносин, а також члени її сім'ї.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Податкове зобов'язання ─ загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Податковий кредит з податку на додану вартість ─ сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Портфельна інвестиція ─ господарська операція, яка передба­чає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових ак­тивів за кошти на біржовому ринку (за винятком операцій із купівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов'яза­ними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50% загальної су­ми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Посадові особи ─ керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення органі­заційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

«Про державну службу», стаття 2.

Постійні представництва нерезидентів в Україні ─ розташовані в Україні представництва іноземних компаній і фірм, міжнародних організацій та їхніх філій, що не мають дипломатичного імунітету та дипломатичних або прирівняних до них привілеїв, наданих міжнародним договором або законом, створені у будь-якій ор­ганізаційній формі та не мають статусу юридичної особи, через які повністю або частково проводиться підприємницька діяльність не­резидента, а також фізичні особи, які представляють в Україні інте­реси нерезидента і перебувають з ним у цивільно-правових відноси­нах, і українські юридичні особи, що представляють нерезидентів в Україні. Нерезиденти здійснюють підприємницьку діяльність на території України через постійні представництва. Реєстрація постійних представ-ництв як платників податку здійснюється у по­рядку, встановле-ному центральним податковим органом.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Право власності ─ врегульовані законом суспільні відно-сини щодо володіння, користування і розпорядження майном.

Цивільний кодекс України, стаття 86.

Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності ─ установа чи особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні й має на це належним чином оформлені відповідні повноваження.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Продаж ─ передача майна однією особою у власність або кори­стування та/або у володіння та/або у розпорядження іншій особі, зокрема передача згідно з угодами купівлі-продажу, оренди майна, іншими цивільно-правовими угодами, а також у разі заміни одно­го зобов’язання іншим або зміни умов виконання зобов’язань.

«Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», стаття 1.

Продаж послуг (робіт) ─ будь-які операції цивільно-правового характеру з надання послуг (результатів робіт), надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нема­теріальними активами, а також з надання будь-яких інших, ніж то­вари, об’єктів власності за компенсацію, а також операції з безо­платного надання послуг (робіт). П. п. (результатів робіт), зокрема, передбачає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), продаж, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торго­вий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промис­лової власності.

«Про податок на додану вартість», стаття. 1.

Продаж товарів ─ будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не належать до продажу операції з передачі товарів у межах договорів комісії (кон­сигнації), поруки, доручення, схову (відповідального зберігання), довірчого управління, оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності на такі товари іншій особі.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Прожитковий мінімум ─ вартісна величина достатнього для за­безпечення нормального функціонування організму людини, збере­ження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального на­бору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

«Про прожитковий мінімум», стаття 1.

Проценти ─ платіж, що здійснюється позичальником на ко­ристь кредитора у вигляді плати за використання залучених на виз­начений строк коштів або майна. До П. включаються:

─ платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), от­риманих у кредит;

─ платіж за використання коштів, залучених у депозит;

─ платіж за придбання товарів у розстрочку;

─ платіж за використання майна, отриманого в користування (орендні, у тому числі лізингові та рентні операції).

П. нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборго­ваності або фіксованих сум. У разі коли залучення коштів здійсню­ється шляхом продажу облігацій, казначей-ських зобов’язань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, су­ма П. визначається шляхом нарахування відсотків на номінал тако­го цінного папера, виплати фіксованої премії чи виграшу або шля­хом визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного паперу (сума дисконту). Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно від того, чи встанов­лені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсот-ках до суми договору або до іншої вартісної бази, не є П.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Пряма інвестиція ─ господарська операція, яка передбачає вне­сення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною осо­бою.

«Про оподаткування прибутку підприємств». стаття 1.

Пункти обміну іноземної валюти ─ обмінні пункти уповноваже­них банків, що розташовані поза їхніми операційними залами; об­мінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою; обмінні пункти суб'єктів підприєм­ницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповно­важеними банками.

«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», стаття 4.

Ревізія ─ метод документального контролю за фінансово-гос­подарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотри­манням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попере­дження фінансових зловживань. За наслідками Р. складається акт.

«Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», стат­тя 2.

Резиденти ─ юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місце-знаходженням на її те­риторії; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дип­ломатичні привілеї та імунітет, а також філії й представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не провадять підприємницької діяльності.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Реінвестиція ─ операція, яка передбачає здійснення капіталь­них або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отри­маного від інвестиційних операцій.

«Про оподаткування  прибутку підприємств», стаття 1.

Реклама ─ спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

«Про рекламу», стаття 1.

Роботодавець ─ особа, яка найняла працівника за трудовим до­говором (контрактом).

«Про охорону прав на промислові зразки», стаття 1.

 Роялті ─ платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винаго­род (компенсацій) за використання або надання дозволу на викори­стання прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності; а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і роз­повсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення моделі, або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промис­лового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю ─ інвести-ційний сертифікат, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Спільна підприємницька (господарська) діяльність ─ діяль­ність, що базується на співробітництві між суб’єктами господарсь­кої діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності, а також на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Спільні підприємства ─ підприємства, що базуються на спільному капіталі суб’єктів господарської діяльності України або іноземних суб’єктів господарської діяльності, на спільному уп­равлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Спонсорство ─ добровільна безприбуткова участь фізичних та юридичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

«Про благодійництво та благодійні організації», стаття1.

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) ─ плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування.

«Про страхування», стаття 9.

Страховий ризик — певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

«Про страхування», стаття 7.

Страхування ─ вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страху­вання або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними осо­бами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

«Про страхування», стаття 1.

Суб'єкт господарювання ─ юридична особа незалежно від ор­ганізаційної і правової форми та форми власності чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання то­варів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарю­вання, група суб’єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарюван­ня визнаються також органи державної влади, органи місцевого са­моврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, ре­алізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності.

«Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», стаття 1.

Суб'єкти банкрутства (боржники чи банкрути) ─ юридичні осо­би ─ суб’єкти підприємницької діяльності, не спроможні своєчасно виконати свої зобов’язання перед кредиторами або перед бюджетом.

«Про банкрутство», стаття 2.

Суб'єкти лізингу ─ лізингодавець, лізингоодержувач і прода­вець лізингового майна.

«Про лізинг», стаття 3.

Суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці) ─ громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України «Про власність».

«Про підприємництво», стаття 3.

Техногенні родовища корисних копалин ─ місця, де накопичи­лися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної си­ровини, запаси яких оцінені й мають промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки міне­ральної сировини.

Кодекс України «Про надра», стаття 5.

Товари ─ матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких опе­раціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Товариство з додатковою відповідальністю ─ товариство, ста­тутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а за недо­статності цих сум ─ додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

«Про господарські товариства», стаття 65.

Товариство з обмеженою відповідальністю ─ товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визна­чається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів. У випадках, передбачених ус­тановчими документами, учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

«Про господарські товариства», стаття 50.

Товарна біржа ─ організація, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які провадять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полег­шення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій. Товар­на біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печат­ку зі своїм найменуванням. Товарна біржа не вдається до ко­мерційною посередництва і не має на меті одержання прибутку.

«Про товарну біржу», стаття 1.

Товарний кредит ─ товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент.

Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.

«Про оподаткування прибутку підприємств». стаття 1.

Торгівля у розстрочку ─ господарська операція, яка передбачає продаж резидентом або  нерезидентом товарів  фізичним  чи  юридичним  особам   на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під процент.

Торгівля у розстрочку передбачає передачу товарів у розпорядження покупця в момент здійснення першого внеску (завдатку) з передачею права власності  на такі товари після кінцевого розрахунку.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Торговий патент ─ державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відо­кремленого) підрозділу провадити такі види підприємницької діяльності:

─ торговельна діяльність (за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток);

─ діяльність з обміну готівкових валютних цінностей;

─ діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу;

─ діяльність із надання побутових послуг.

Торговий патент не засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», стаття 2.

Упущена вигода ─ дохід або прибуток, що його міг би одержа­ти суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності в разі здійснення зовнішньоекономічної операції та якого він не одержав унаслідок дії обставин, що не залежать від нього, якщо розмір його передба­чуваного доходу або прибутку можна обґрунтувати.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Факторинг ─ операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Фіксований сільськогосподарський податок ─ податок, який не змінюється протягом визначеного терміну і справляється з одиниці земельної площі. Ф. с. п. сплачується в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

─ податку на прибуток підприємств;

─ плати (податку) за землю;

─ податку з власників транспортних засобів та інших са­мохідних машин і механізмів;

─ комунального податку;

─ збору за геологорозвідувальні роботи, виконані коштом дер­жавного бюджету;

─ збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту насе­лення;

─ збору на обов'язкове соціальне страхування;

─ збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання ав­томобільних доріг загального користування України;

─ збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

─ збору до Державного інноваційного фонду;

─ плати за придбання торгового патенту на здійснення торго­вельної діяльності;

─ збору за спеціальне використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського господарства).

   «Про фіксований сільськогосподарський податок», стаття 1.

Фінансова звітність ─ бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Фінансова інвестиція ─ операція, що передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінан­сових інструментів. Ф. і. поділяються на прямі та портфельні.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фінансовий кредит ─ кошти, які надаються банком ─ резиден­том або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або рези­дентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансо­вих установ, згідно з відповідним законодавством у позику юри­дичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового вико­ристання та під процент. Правила надання Ф. к. встановлюються Національним банком України (стосовно банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (стосовно небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фінансовий лізинг ─ договір лізингу, внаслідок укладення яко­го лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користу­вання від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Сума відшкодування вартості об'єкта лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору Ф. л. по­винна містити не менше 60% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору Ф. л. об’єкт лізингу, переданий лізннгоодержувачу згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю.

«Про лізинг», стаття 4.

Фінансовий лізинг (оренда) ─ господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до договору Ф. л. (о.) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу.

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

─ об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості, й орендар зобов’язаний придбати об’єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

─ сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу;

─ якщо у лізинг передається об’єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни на такий об’єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на весь його строк;

─ майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) і після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Під терміном "строк фінансового лізингу" розуміють строк від дати передання майна лізингоотримувачу (орендарю) до дати набуття права власності на таке майно або здійснення останнього лізингового платежу лізингоотримувачем, залежно від того, яка подія сталася раніше.

Незалежно від того, належить лізингова операція до фінансового лізингу  чи ні, сторони договору можуть визначити при укладенні договору таку операцію, як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фінансовий лізинг (оренда) ( додаткові роз’яснення) ─ господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов’язковою подаль­шою передачею права власності на такі основні фонди орендарю. Ф. л. (о.) є різновидом фінансового кредиту. Витрати орендодавця на купівлю об’єктів Ф. л. (о.) не входять до складу валових витрат або до складу основних фондів такого орендодавця. Основні фонди, передані у Ф. л. (о.), входять до складу основних фондів орендаря.

Фінансово-кредитна установа ─ юридична особа, яка прово­дить одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів від населення.

«Про Національний банк України», стаття 1.

Фонд банківського управління ─ кошти учасників фондів банківського управління   та    інші    активи,    що    знаходяться у    довірчому    управлінні уповноваженого банку відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

 Фондова біржа ─ організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними папе-рами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропози-цію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно чинного законодавства, статуту і правил Ф. б.  Ф. б. може бути створено не менш як 20 засновниками ─ торгов­цями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення ко­мерційної та комісійної діяльності з цінних паперів за умови вне­сення ними до статутного фонду не менш ніж 500 грн. Фондова біржа набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації Кабінетом Міністрів України.

«Про цінні папери і фондову біржу», статті 32, 33.

Фондовий дериватив ─ стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу Ф. д. встановлюються державним органом, що на нього покладаються функції регулю­вання ринку цінних паперів.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Форвардний контракт ─ стандартний документ, який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого Ф. к. При цьому будь-яка сторона Ф. к. має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Претензії щодо невиконання або неналежного виконання Ф. к. можуть пред'являтися виключно емітенту такого Ф. к. Продавець Ф. к. не може передати (продати) зобов'язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця Ф. к.. Покупець Ф. к. має право без погодження з іншою стороною контракту в будь-який момент до закінчення строку дії (ліквідації) Ф. к. продати такий контракт будь-якій іншій особі, включаючи продавця такого Ф. к.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фрахт ─ винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей:

─ перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;

─ перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.

Під   терміном   "базова   ставка   фрахту" розуміють суму фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшену на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Ф'ючерсний контракт ─ стандартний документ, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами кон­тракту. При цьому будь-яка сторона Ф. к. має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Покупець Ф. к. має право продати такий контракт протягом стро­ку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Холдингові компанії ─ юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридични­ми особами, як пов’язані особи.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 5.

Цінні папери ─ грошові документи, що засвідчують право во­лодіння чи відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і здебільшого передбача­ють виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

«Про цінні папери і фондову біржу», стаття 1.

 Юридичні особи ─ організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді.

Цивільний кодекс України, стаття 23.