СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Конституція України.

Про державну податкову службу в Україні. ─ Закон України від 04.12.1990 р.№ 509-12 зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

Про державну підтримку малого підприємництва. ─ Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ зі змінами та доповненнями.

Про державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів. ─ Закон України від 22.12.1994 р. №320/94-ВР зі змінами та доповненнями від 20.02.03 № 551-ІV.

Про  застосування реєстраторів  розрахункових операцій  у  сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. ─ Закон України від 06.07.1995р. № 265/95-ВР.

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. ─ Закон Ук­раїни від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР зі змінами та доповненнями від 01.01.06 № 2613-ІV.

Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. ─ Закон України від 09.04.1999 р. № 587-ХІV.

Про зовнішньоекономічну діяльність. ─ Закон України від 16.04.1991р. № 959-ХІІ зі змінами та доповненнями від 22.12.05 № 3268-ІV.

Про митний тариф України. ─ Закон України від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ зі змінами та доповненнями від 07.07.05 № 2775-ІV.

Про  оподаткування прибутку підприємств.  ─ Закон України від 22.05.1997 р. № 283-ВР зі змінами та доповненнями від 12.01.06 № 3333-ІV.

Про плату за землю. ─ Закон України від 19.09.1996 р.   № 378/96-ВР.

Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.─Закон України від 18.02.1997 р. № 75/97-ВР зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

Про податок на додану вартість. ─ Закон України від 30.04.1997 р. № 168/97-ВР.

 

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюдже­тами  і  державними  цільовими  фондами,   ─ Закон  України  від 20.12.2000 р. № 2181-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 № 3235-ІV.

Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування. ─ Закон України від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 № 3235-ІV.

Про  систему  оподаткування.  ─  Закон України  від  18.02.1997 р. № 77/97-ВР зі змінами та доповненнями від 23.12.04 № 2287-ІV.

Про  акцизний  збір.  ─  Декрет Кабінету  Міністрів   України від 26.12.1992 р. № 18-92.

Про місцеві податки та збори. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 25.05.1993 р. № 56-93 зі змінами та доповненнями від 06.09.05 р.  № 2806-ІV.

Про прибутковий податок з громадян. ─ Декрет Кабінету Міністрів України 26.12.1992 р. № 13-92.

Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. ─ Указ Президента України від 23.07.1999 р. № 817.

Про деякі зміни в оподаткуванні. ─ Указ Президента України від 07.08.1998 р. № 857/98.

Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. ─ Указ Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99.

Указ Президента України «Про створення Державної подат­кової адміністрації України і місцевих державних податкових адмі­ністрацій» від 22 серпня 1996 року №760/96 зі змінами та доповненнями від 20.04.2000 р. № 605/2000.

Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98.

Указ Президента України «Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України» від 04.06.99 р. № 616/99 зі змінами та доповненнями від 03.06.2005 р. № 2642-ІV.

Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 р. №  115.

Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання вод­них ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1999р. № 836.

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруд­нення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 303.

Про Порядок координації Проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. ─ Постанова КМУ від 29.03. 1999 р. №  112.

Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів.─ Наказ ДПАУ від 12.05.1994 р. № 37 (в ре­дакції наказу від 02.04.1999 р. № 174) зі змінами та доповненнями.

Інструкція про порядок обліку платників податків. ─ Наказ ДПА Ук­раїни від 19.02.1998 р. № 80 (в редакції наказу від 17.11.98 р. № 552) зі змінами та доповненнями від 08.08.2005 р. № 317.

Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. №  110.

Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами. ─ Наказ ДПА України від 05.07.2002 р. № 312 зі змінами та доповненнями від 30.10.02 р. № 734/6/11-1316.

Інструкція про порядок ведення органами державної подат­кової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів. ─  Наказ ДПА України від 12.05.94 зі змі­нами та доповненнями від 18.07.2005. № 276.

Інструкція про порядок застосування та стягнення сум фі­нансових санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. № 110 зі змінами та доповнення­ми від 10.08.2005 р. № 326.

 Порядок оформлення результатів документальних пере-вірок щодо дотримання  податкового  та  валютного  законодав-ства суб’єктами підприємницької діяльності ─  юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. ─ Наказ ДПА України від 16.09.2002 р, № 429 зі змінами та доповненнями від 10.08.2005 р. № 327.

Про затвердження нової редакції зразків форм актів перевірок та Методичні рекомендації щодо їх оформлення. ─ Наказ ДПА України від 27.04.2006 р. № 225.

Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підпри­ємства та порядку її складання. ─ Наказ ДПА України від 29.03.2003 р. №  143.

Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість. ─ Наказ ДПА України від 30.05.1997 р. №  166.

Автоматизація роботи в органах державної податкової служби / за заг. ред. В.М. Росоловського та С.П. Ріппи. ─ Ірпінь: Академія ДПС Ук­раїни. 2002. ─ 401 с.

Антология экономической классики / сост. И. Столяров. ─ М.: ЭКОНОВ КЛЮЧ, 1993. ─ 475 с. ─ (Петти В. Трактат о налогах и сборах; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов; Рикардо Д. Начала политической зкономии и налогового обложения).

Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. ─ Киев: «А.С.К.», 2000. ─ 639 с.

Іванов Ю.В. Альтернативні системи оподаткування: моно­графія. ─ Харків: ХДЕУ, Торнадо, 2003. ─ 517 с.

Інформаційні системи і технології в економіці: посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.С. Пономаренка ─ К,: Видавничий центр «Академія», 2002.─ 544 с.

Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливос­ті поєднання. ─ Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2000. ─ 246 с.

Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. ─ К.: Кондор, 2002. ─ 256 с.

 

Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К.,─ 2008.─ 328с.

Международные соглашения об устранении двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой Украины. ─ Интернет: http://www.liga.kiev.ua/

Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент. ─ М.: Финансы и статистика, 2000. ─ 352 с.

Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К., ЦНЛ, 2005.─ 301с.

Самуельсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка /пер. з англ. ─ К.: Осно­ви. 1999 ─ 676 с.

Сіренко В.Ф. Податкова застава. ─ К.: Кондор, 2004. ─  84 с.

Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: в 10 кн. Кн.1. От стагнации к стабилизации: практ. рук. / под  ред.  В.П. Давыдовой. ─  К.: Вища школа, 2002. ─ 222 с.

Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: навчальний посібник / Р.Е. Островерха та ін. ─ Ірпінь: АДПСУ, 2002. - 292 с.

Тимченко О.М. Податковий менеджмент: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. ─ К.: КНЕУ. ─ 2001. ─ 150с.

Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право.  Сравнительно-правовое исследование. ─ М.: Изд-во НОРМА, 2001. ─ 336 с.

Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Демченко В.В. Організація і методика податкових перевірок. ─ К.: Центр навчальної літератури, 2004. ─ 288 с.

www.sta.gov.ua

www.rada.kiev.ua