ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА, ЩО Є У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКІ СУМДУ

1. Податковий менеджмент: підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова. ─ К.: Знання, 2008. ─ 525 с.

2.  Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: навчальний посіб­ник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

3.  Кізима А.Я. Податковий менеджмент: навчально-методич-ний посіб­ник. ─ Тернопіль: СМП «АСТОН», 2002. ─ 166 с.

4.  Паранчук С.В., Романов Є.М.,Червінська О.С. Податковий менеджмент: навчальний посіб­ник. ─ Львів: Львівська політехніка, 2005. ─ 276 с.

5.  Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К., ЦНЛ, 2003.─ 282 с.

6. Скворцов М.Н. Податковий менеджмент, Кн.2. Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки / за ред. В.П. Давидової. ─ К.: Кондор, 2007. ─ 414 с.

7. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2006. ─ 224 с.

8. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2007. ─ 224 с.

Також у бібліотеці СумДУ є комплект методичних матеріалів як у друкованій, так і в електронній формаі, що становлять повний обсяг матеріалів навчальної дисципліни:

─ навчальні програми дисципліни «Податковий менеджмент»;    

─ конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» (у двох частинах) ;

─ методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять;

─ методичні вказівки до виконання самостійної роботи;

─ методичні вказівки до підготовки та виконання контрольної роботи;

─ методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок;

─ методичні матеріали до перевірки знань (підготовка до іспитів, тести і завдання для самостійного розв’язання та ін.);

Навчальне видання

 

 

 

 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

У двох частинах

Частина 2

для студентів спеціальності

8.030504 «Фінанси і кредит»

рівня підготовки «Магістр»

 

 

 

 

Відповідальний за випуск

канд. екон. наук, проф. В. М. Боронос

 

Редактор  Н.А. Гавриленко

 

Комп’ютерне верстання О. В. Галахової

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку  21.04. 2010,  поз.

Формат 60х84/16.

Ум.друк.арк. 24,41.  Обл.- вид.арк. 22,53.

Тираж  50 пр.  Собівартість  вид.       грн       к.

Зам. №

 

 

Видавець і виготовлювач  Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  ДК № 3062 від 17.12.2007.