Тестові завдання до теми 9 (64 тести)

 

ТЕСТ 1. Які податки є непрямими?

а)             ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх роз­мір залежить від масштабів об’єкта оподаткування;

б)            ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника;

в)            ті, які встановлюються в цінах товарів, послуг і їх розмір для окремого платника не залежить від його доходу.

ТЕСТ 2. Назвіть основне призначення непрямих податків:

а)             регулювання рівня цін на продукцію (роботи, послуги);

б)            регулювання обсягів і структури імпорту товарів;

в)            регулювання обсягів і структури експорту товарів;

г)             формування доходів державного бюджету;

д)            формування доходів місцевих бюджетів;

е)  регулювання обсягів виробництва і реалізації продукції.

 

ТЕСТ 3. У чому виявляється основний негативний вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств?

а)  зростають ціни на товари;

б)  зростає собівартість продукції;

в)  зменшується прибуток від реалізації продукції;

г) можлива мобілізація оборотних коштів для сплати непря­мих податків;

д) зменшується сума чистого прибутку підприємства.

ТЕСТ 4. Назвіть непрямі податки, що включаються в ціну імпортованих товарів:    '

а)             податок на додану вартість; 

б)            ввізне мито;

в)            акцизний збір;      

г) оплата митних послуг;

д) податок з продажу;         

е) податок з обороту.

ТЕСТ 5. ПДВ є непрямим податком, який включається в ціну товару, що являє собою:

а)             частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях вироб­ництва;

б)            частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях надан­ня послуг;

в)            частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях ви­робництва, надання послуг або після митного оформлення.

 

ТЕСТ 6. Вирахування розмірів доданої вартості може здійснюватися такими методами:

а)             сальдовим, пільговим;

б)            додавання зарплати і прибутку, а також залишковим;

в)            додавання зарплати і пільговим.

 

ТЕСТ 7. Додана вартість містить:

а)             собівартість, податкові й амортизаційні відрахування;

б)            прибуток, податкові відрахування і відрахування на соціаль­не страхування;

в)            прибуток, зарплату, відрахування на соціальне страху-вання і частину амортизаційних відрахувань.

 

ТЕСТ 8. Назвіть об'єкт оподаткування, що використову­ється для обчислення ПДВ:

а)             собівартість виробленої продукції;

б)            вартість продукції, відвантаженої покупцям;

в)            відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акциз­ний збір;

г)             відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір і ПДВ;

д)            прибуток від реалізації продукції.

TECT 9. Що є базою оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів?

а)             собівартість товарів, які реалізуються (відвантажуються) покупцю;

б)            вартість відвантажених товарів;

в) договірна вартість, визначена за вільними або держав-ними цінами з урахуванням акцизного збору з підакцизних товарів, інших податків і зборів, що входять у ціну цих товарів;

г) валові доходи платника.

ТЕСТ 10. Які ставки податку на додану вартість діють на сучасному етапі?

а)  20% і 22%.

б)  15 і 30%.

в)  20 і 0%.

г)  20 %.

 

ТЕСТ 11. Нульова ставка податку на додану вартість за­стосовується у відношенні:

а)             до імпортованих товарів, товарів, призначених для диплома­тичних і консультаційних представництв, робіт, пов’язаних із ліквідацією Чорнобильської катастрофи;

б)            до експортованих товарів, товарів, призначених для диплома­тичних і консультаційних представництв, робіт, пов’язаних із ліквідацією Чорнобильської катастрофи;

в)            до товарів, робіт і послуг, виконаних вітчизняним суб'єктом підприємницької діяльності.

ТЕСТ 12. Назвіть можливі джерела відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві:

а)  ПДВ, отриманий від реалізації продукції;

б)  кошти державного бюджету;

в)  виручка від реалізації продукції;

г)             амортизаційні відрахування;

д)  кошти резервного фонду.

ТЕСТ 13. Хто є платником податку на додану вар­тість?

а)             особа, яка займається виробничою діяльністю, надає послуги, виконує роботи;

б)            особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг протягом останніх 12 місяців переви-щував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в)            суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються певною підприємницькою діяльністю;

г)             особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ТЕСТ 14. Назвіть операції з продажу товарів, що звільнені від ПДВ:

а)             продаж продуктів дитячого харчування;

б)            продаж продуктів дитячого харчування вітчизняного вироб­ництва спеціалізованими магазинами;

в)            продаж путівок для санаторно-курортного лікування громадян;

г) продаж путівок для лікування дітей;

д) продаж лікарських засобів, завезених на територію України;

е) продаж імпортованих лікарських препаратів.

ТЕСТ 15. Бюджетне відшкодування ─ це...

а)             сума податкових зобов'язань, що виникла у зв'язку з прода­жем товарів протягом звітного періоду;

б)            сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання;

в)            сума, що підлягає поверненню платнику податку у зв'язку із зайво сплаченою сумою податку.

 

ТЕСТ 16. Податкова накладна ─ це...

а)             звітний податковий документ, що підтверджує виникненняподаткового обов'язку і права на податковий кредит;

б)            розрахунковий документ, засвідчений уповноваженою особою;

в)            звітний податковий документ, що заповнюється в момент ви­никнення податкового зобов'язання.

ТЕСТ 17. В якому випадку платник податку на додану вар­тість може не виписувати податкову накладну?

а)             виписується податкова накладна при кожному продажу товарів;

б)            вирішує сам платник ПДВ;

в)            якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 20 гривень;

г) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 25 гривень.

ТЕСТ 18. Податковий кредит ─ це ...

а) суми ПДВ, сплачениі постачальникам у податковому періоді, за одержану сировину, матеріали та послуги;

б) суми ПДВ, сплачениі (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять до складу валових витрат виробництва та обігу;

в) суми ПДВ, сплачені постачальникам у звітному періоді узв'язку із придбанням товарів (робіт та послуг) і повністю відшкодовуються платнику податку із державного бюджету.

ТЕСТ 19. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операції з ви­пуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, які ви­пущені Нацбанком України, Мінфіном України, суб'єктами під­приємницької діяльності?

а)  так;

б)   ні;

в)  є  в окремих випадках;

г)   немає правильної відповіді.

ТЕСТ 20. Податкове зобов'язання відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» ─ це:

а)             сума податку, яка підлягає сплаті в бюджет;

б)            сума податку, яку платник зобов'язаний сплатити в бюджет як доплату внаслідок проведеного перерахунку;

в)            загальна сума податку, яка отримана (нарахована) платником податку в податковому періоді;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 21. Податковий період ─ це ...

а)             період, протягом якого платник здійснював підприєм-ницьку діяльність;

б)            період, за який платник податку зобов'язаний проводити роз­рахунки податку та сплачувати його до бюджету;

в)            період, протягом якого платник ПДВ відвантажував покупцям продукцію, виконував роботи та надавав послуги;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 22. Що є базою оподаткування ПДВ при ввезенні в Украї­ну імпортних товарів ?

а) митна вартість товарів;

б) договірна (контрактна) вартість імпортних товарів;

в) митна вартість з урахуванням сплачених сум мита, митних

зборів, а з підакцизних товарів ─ і суми акцизного збору;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 23. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ оплата вартос­ті державних платних послуг?

а)             в окремих випадках;

б) так, оскільки надаються послуги;

в) ні, не є об'єктом оподаткування;

г)  немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 24. Як розраховується сума ПДВ з виручки від реаліза­ції продукції?

а)             потрібно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 100%;

б)            потрібно суму виручки помножити на ставку ПДВ ─ 20 %;

в) необхідно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 120 %;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 25. Чи обкладаються податком на додану вартість обороти з продажу товарів на експорт за іноземну валюту?

а) ні, не підлягають оподаткуванню;

б)            в окремих випадках оподатковуються;

в)            так, оподатковуються за нульовою ставкою;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 26. Платник ПДВ відвантажив покупцю товари 20 лютого поточного року (згідно з договором, підписаним 10 лю­того), а грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок 15 березня. Яка дата виникнення податкового зобов'язання?

а)             дата надходження грошових коштів на поточний рахунок платника ПДВ, тобто 15 березня;

б)            дата відвантаження товарів покупцю, тобто 20 лютого;

в)            дата оформлення договору на поставку товарів;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 27. Податковий період платника податку на додану вартість залежить від:

а)             середньомісячної суми податку на додану вартість;

б)            суми валових доходів платника податку на додану вартість;

в)            обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт та послуг;

г)             обсягу одержуваних середньомісячних валових доходів.

ТЕСТ 28. Як часто платники податку на додану вартість звітують податковим органам?

а)             щомісячно платники зобов'язані подавати податковим орга­нам податкові декларації;

б)            вирішує сам платник ПДВ;

в)            усі платники щоквартально зобов’язані звітувати податковим органам;

г)             це залежить від податкового періоду.

 

ТЕСТ 29. Якщо в платника податку на додану вартість податковий період місяць, то в який термін необхідно подавати податковому органу податкову декларацію?

а)             не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним;

б)            не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним;

в)            не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 30. У платника ПДВ обсяг оподатковуваних операцій за рік становить 6400 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян. Який податковий період буде у цього платника ПДВ?

а)             податковий період буде квартал;

б)            податковий період ─ місяць;

в)            вирішує сам платник, про що письмово повідомляє податковий орган;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 31. У платника податку на додану вартість обсяг опо­датковуваних операцій за рік становив 9200 неоподатковуваних мі­німумів доходів громадян. Який податковий період буде у цього платника ПДВ?

а)             квартал;

б)            податковий період буде вирішувати сам платник ПДВ;

в)            податковий період буде дорівнювати місяцю;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 32. Якщо у платника податку на додану вартість по­датковий період місяць, то в який термін проводиться сплата в бюджет нарахованих сум ПДВ?

а)             до 20 числа місяця, наступного за звітним;

б)            не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

в)            не пізніше 20 числа поточного місяця;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 33. Якщо у платника ПДВ податковий період квартал, то в який термін він зобов'язаний сплачувати в бюджет нараховані суми ПДВ?

а) щоквартально не пізніше 20 числа місяця, наступного за звіт­ним кварталом;

б)            не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

в)            до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 34. Платник несвоєчасно сплатив до бюджету ПДВ.  Які дії податкової інспекції?

а)             необхідно нарахувати штраф 200 % від суми, що несвоєчасно сплачена;

б)            необхідно нарахувати штраф 200 % та пеню 0,3 % за кожний день прострочення;

в)            потрібно нарахувати пеню в розмірі 120 % облікової ставки НБУ;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 35. Яку відповідальність несуть платники ПДВ за не­своєчасну здачу податковій інспекції податкової декларації?

а)             нараховується пеня згідно з чинним податковим законодавством;

б)            сплачують штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ, що нарахована відповідно до податкової декларації;

в)            сплачують штраф у подвійному розмірі від суми ПДВ, що на­рахована згідно з податковою декларацією;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 36. Як оформляються наслідки камеральної перевірки декларації платника?

а)             довідкою;

б)            актом;

в) робиться відмітка перевіряючим у податковій деклараціїплатника;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 37. Документальною перевіркою збільшено базу опо­даткування ПДВ. Які дії перевіряючого ?

а)             необхідно донарахувати суму податку на додану вартість;

б)            вилучити до бюджету всю суму заниженої бази оподатку-вання;

в)  донарахувати суму ПДВ та нарахувати пеню;

г) накласти штраф у подвійному розмірі від заниженої бази оподаткування.

ТЕСТ 38. Які накладаються фінансові санкції, якщо встановлено перевіркою неправильне обчислення ПДВ за перший квартал поточного року?

а)             фінансова санкція в розмірі 10 % від суми донарахованого ПДВ;

б)            фінансова санкція в розмірі 200 % від суми донарахо-ваного ПДВ;

в)            санкція в розмірі 5 % від суми донарахованого ПДВ, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 39. На які моменти під час проведення перевірки ПДВ звертають увагу посадові особи податкової служби?

а)             чи зареєстрований суб’єкт платником ПДВ;

б) книга обліку придбань і книга обліку продажу;

в) правильність встановлення дати виникнення податко-вих зобов'язань з продажу товарів;

г)             декларація з ПДВ, додатки до декларації;

д) правомірність використання пільг з ПДВ;

е) правильні відповіді а, в, г;

є)  всі відповіді правильні.

 

ТЕСТ  40. Податок на додану вартість ─ це податок:

а)             загальнодержавний;

б)            місцевий;

в)            прямий;

г)             непрямий;

д) правильні відповіді б), г);

е) правильні відповіді а), г).

 

ТЕСТ  41. Додана вартість ─ це:

а)             частина національного доходу, виробленого на даному підприємстві;

б)            різниця між вартістю реалізованої продукції, витрата­ми на її виробництво і реалізацію;

в) різниця між загальною сумою продажів і загальною сумою закупівлі від усіх інших об'єктів господарської діяльності;

г)             сума заробітної плати, процентів і прибутку.

ТЕСТ  42. Перевагами ПДВ є:

а)             можливість ухилення від сплати в умовах недосконалого бухгалтерського обліку;

б)            змога відносно точно визначити реальну вартість кожного товару;

в)            можливість бути вільним від дискримінації платників залежно від їхньої ролі і місця в господарському процесі;

г)             масовість регресивного характеру.

 

ТЕСТ  43. Платник до бюджету податку на додану вартість ─ це особа:

а)             кінцевий споживач товарів (робіт, послуг);

б)            обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх два­надцяти календарних місяців перевищував 300 000 грн;

в)            яка є платником єдиного податку за ставкою10%;

г)             всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  44. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників з:

а)             поставки товарів (послуг) на митній території України;

б)            передачі майна в оперативну оренду;

в)            емісії, розміщення у будь-які форми управління і прода-жу за кошти цінних паперів, що випущені в обіг суб’єктами підприємницької діяльності;

г)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  45. Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:

а)             передачі основних засобів у статутний фонд юридичноїособи в обмін на емітовані корпоративні права;

б)            надання послуг з утримання дітей у дошкільних закладах;

в)            передплати періодичних видань вітчизняного вироб­ництва;

г)             вивизення товарів за межі митної території України;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 46. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників із:

а)             обігу валютних цінностей, банківських металів, банк­нот та монет НБУ за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей;

б)            оплати вартості державних платних послуг, які нада­ються фізичним або юридичним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в)            вивезення (пересилання) товарів за межі митної тери­торії України та надання послуг для їх споживання за межами митної території України;

г)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 47. За ставкою 0% оподатковуються ПДВ операції з:

а)             ввезення товарів (робіт, послуг) на митну територію України;

б)            безкоштовної передачі приладів, обладнання, ма­теріалів   науковим   установам   та   науковим   організаціям, ВНЗ;

в)            поставки товарів (робіт, послуг) підприємствами роздріб-ної торгівлі, які розміщені на території України у зонах митного контролю;

г)             поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;

д)            правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 48. За ставкою 20% оподатковуються ПДВ операції з:

а)             поставки переробним підприємствам молока та м'яса жи­вою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками;

б)            передачі майна у фінансовий лізинг;

в)            передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду);

г)             надання послуг з інкасації, розрахунково-касового об­слуговування;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  49. Звітними періодами з ПДВ є:

а)             календарний місяць, календарний квартал, календарний рік незалежно від обсягів оподатковуваних операцій платника;

б)            календарний квартал, півріччя, три квартали, рік;

в)            календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягу оподатковуваних операцій платника;

г)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  50. В Україні існують такі ставки податку на додану вартість:

а) 1/6 %, 20%;

б) 0%, 25%;

в) 10%, 0%, 20%;

г) 25%, 16,7%, 0%;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  51. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції:

а)             імпорту товарів;

б)            експорту товарів;

в)            продажу книг вітчизняного виробництва;

г)             реалізації зайвих основних фондів;

д)            правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  52. Від оподаткування ПДВ звільнені операції з:

а)             експорту товарів;

б)            безкоштовної передачі товарів міській лікарні;

в)            безкоштовної передачі продуктів харчування дитячомусадку, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету;

г)             сплати орендних (лізингових) платежів за умовами до­го-вору фінансової оренди;

д) правильні відповіді б) і в);

е)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  53. Від оподаткування ПДВ звільнені операції з:

а)             продажу товарів спеціального призначення для інвалі­дів за переліком, встановленим КМУ;

б)            оплати вартості державних платних послуг, які нада­ються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в)            виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у ви­гляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;

г)             надання транспортних послуг перевезення пасажирів та вантажів за межами митного кордону України;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  54. Сплата податку на додану вартість проводиться не пізніше:

а)             25 числа місяця, що настає за звітним періодом;

б)            20 числа місяця, що настає за звітним періодом;

в)            40 днів по завершенні звітного періоду;

г)             30 днів по завершенні звітного періоду;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  55. Податкове зобов'язання ─ загальна сума податку, отриманого платником ПДВ:

а)             від продажу товарів у звітному податковому періоді;

б)            від закупівлі товарів у звітному податковому періоді;

в)            у формі бюджетного відшкодування, що зараховане наокремий рахунок у банку, яку необхідно в повному об­сязі перерахувати органам місцевого самоврядування;

г)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  56. Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення операцій із продажу товарів (робіт, послуг) є:

а)             дата перерахування коштів платником податку на бан­ківський рахунок постачальника;

б)            дата відвантаження товарів або дата оформлення доку­мента, що засвідчує факт виконання робіт (послуг)платником ПДВ;

в)            дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зара-хування коштів від покупця, або дата відвантаження товарів;

г)             всі відповіді правильні;

д)            правильної відповіді немає.

ТЕСТ 57. Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення операцій із ввезення (імпортування) товарів є:

а)             дата перерахування коштів постачальнику в оплату товарів, які підлягають ввезенню на митну територію Ук­раїни;

б)            дата оформлення ввізної митної декларації із зазначен­ням у ній суми податку, що підлягає сплаті;

в)            дата реалізації товарів, що імпортовані, на митній території України;

г)             податкові зобов'язання не виникають;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  58. Податковий кредит з ПДВ ─ це сума:

а)             податкової заборгованості платника перед бюджетом;

б)            сума податку, одержана (нарахована) платником по­датку в звітному (податковому) періоді;

в)            заборгованості покупцям за отримані активи;

г)             на яку платник податку має право зменшити податковізобов'язання звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  59.  Документом, що підтверджує право платника податку на податковий кредит із ПДВ є:

а)             реєстр виданих податкових накладних;

б)            видаткова накладна;

в)            податкова накладна;

г)             декларація з ПДВ;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  61. Датою виникнення прав платника ПДВ на податковий кредит вважається:

а)             дата зарахування коштів від покупця на рахунок плат­ника в оплату товарів;

б)            дата відвантаження товарів покупцю;

в)            дата отримання податкової накладної, що засвідчуєфакт придбання платником податку товарів;

г)             всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 60. Не дозволяється зарахування до податкового кредиту витрат:

а) що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями;

б)            пов’язаних з придбанням товарів, вартість яких не на­лежить до складу валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації;

в)            у разі коли товари, виготовлені або придбані, часткововикористовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні;

г)             правильні відповіді а) і в);

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 62. Датою виникнення прав платника ПДВ на податковий кредит у разі придбання сировини для виробництва товарів спеціального призначення для інвалідів вважається:

а)             дата отримання податкової накладної;

б)            дата перерахування коштів на оплату такої сировини;

в)            дата оприбуткування такої сировини;

г)             податковий кредит не виникає;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  63. Якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік перевищує 300 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий період дорівнює:

а)             20 днів;

б)            календарному місяцю;

в)            календарному кварталу;

г)             календарному року;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ  64. Звітним документом із ПДВ є:

а)             акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;

б)            видаткова накладна;

в)            податкова накладна;

г)             податкова декларація з ПДВ;

д)  правильної відповіді немає.