Предметний покажчик

 

А

 

Абсолютна висота - висота точки місцевості над середнім рівнем Балтійського моря. Підписи А. в. на карті називаються відмітками (відм. 96,2), а на випадок, коли підписана вершина гори - висотами (вис. 143,8). Підписи висот рівнів води називаються зрізами води, 217

Автомат керування дальністю - пристрій, що керує рухом центра мас ракети шляхом зміни тяги двигуна так, щоб у загальному випадку як сама траєкторія руху, так і моменти проходження ракетою характерних точок траєкторії збігалися з розрахунковими, 217.

Автоматизована система управління ракетними військами та артилерією - система, що забезпечує автоматизоване збирання й обробку інформації, необхідної для оптимізації управління, з метою найбільш ефективного застосування підрозділів, частин та з’єднань РВ й А. Головні завдання АСУ РВ та А: підвищення надійності і ефективності збирання, обробки, видачі і відображення даних обстановки на робочих місцях посадових осіб; запровадження у стислі терміни оперативно-тактичних розрахунків; досягнення оптимальності рішень, що приймаються, і планування бойового застосування РВ і А в бою (операції); своєчасне і якісне доведення до підрозділів, частин, з’єднань РВ і А бойових завдань, команд, сигналів управління і забезпечення контролю за їх виконанням; скорочення термінів оформлення, розмноження і передавання бойових документів, 217.

Автономні системи керування - комплекс розміщених на борту ракети пристроїв для автоматичного керування її польотом відповідно до заданої програми без отримання інформації із землі, що забезпечує високу завадостійкість системи керування, 217, 218.

Автопілот - комплекс пристроїв, що забезпечує автоматичне керування польотом літального апарату (ЛА). Загальна ідея і принципова схема А. були запропоновані К. Е. Ціолковським у 1898 р. Перший зразок А. випробуваний на американському літаку 1914 р., 218.

Аеродинамічні рулі - несучі, рухомі невеликі поверхні, розташовані на деякій відстані від центра ваги ракети, призначені для забезпечення стійкості й керованості ракети. Повітряні рулі можуть розташовуватися як позаду, так і попереду центра ваги ракети. Вони здатні працювати у щільних шарах атмосфери. За їх допомогою створюються моменти, що обертають ракету навколо її центра мас, 140, 155, 159.

Аеродинамічні характеристики - сукупність величин, що характеризують взаємодію літального апарату або будь-якого тіла з повітряним (газовим) середовищем у конкретних умовах відносного руху А. х. виражають через аеродинамічні коефіцієнти сил, моменти та співвідношення між ними, 218.

Апаратура бортова - сукупність приладів та інших технічних пристроїв, розміщених на борту ракети для керування рухом і виконання інших завдань щодо забезпечення її бойового функціонування, 218.

Апаратура запуску ракети - комплект приладів, за допомогою яких здійснюють перевірку, підготовку до запуску і запуск ракети, 218.

Атмосферний тиск - тиск, якого зазнають усі предмети, що знаходяться в атмосфері, а також земна поверхня. А. т. у кожній точці атмосфери дорівнює масі стовпа повітря, що лежить вище і має основу в одну одиницю площі та простягається від даного рівня до верхньої межі атмосфери.

Згідно з Міжнародною системою одиниць (СІ) одиницею тиску є паскаль (Па) - тиск, що викликається силою в один ньютон, рівномірно розподіленою по нормальній до неї поверхні площею 1кв. м. 1 мілібар (мбар) у цій системі одиниць чисельно дорівнює 100 Па, або 1 гПа (гектопаскаль), 38, 218, 219.

 

Б

 

Баки паливні - резервуари, призначені для розміщення в них компонентів палива на борту ракети (літального апарату), 219.

Балістика - наука про закони руху ракет, артилерійських снарядів, куль, мін, реактивних снарядів тощо. Б. поділяється на внутрішню і зовнішню. Внутрішня Б. висвітлює закони руху снарядів у стволі вогнепальної зброї, а зовнішня Б. - рух снарядів після вильоту їх зі ствола, 61, 62, 219.

Балістична траєкторія ракети - траєкторія руху ракети у разі відсутності аеродинамічної підіймальної сили, складається з активної (з працюючим двигуном) і пасивної (після вимкнення двигуна) ділянок, 62, 219.

Балістичне відхилення метеорологічної величини - умовне, постійне у межах висоти траєкторії польоту снаряда (ракети) відхилення від табличного розподілу метеовеличини, яке щодо свого впливу на політ снаряда (ракети) еквівалентне впливу дійсних, неоднакових на різних висотах відхилень метеорологічної величини. Таке відхилення метеорологічної величини називається балістичним тому, що воно залежить від балістичних характеристик артилерійської системи, снаряда, заряду або балістичних характеристик ракети, 219.

Балістичне відхилення температури повітря - розраховане (умовне), постійне у межах висоти траєкторії снаряда (ракети) відхилення віртуальної температури повітря від її табличного значення, яке викликає таке саме відхилення точки падіння снаряда (ракети) за дальністю, як і змінне з висотою дійсне відхилення температури повітря, 178, 220.

Балістичний коефіцієнт - одна із основних зовнішньо-балістичних характеристик снаряда (ракети), що відображає вплив його форми, калібру і маси на здатність долати опір повітря у польоті. Значення Б. к. використовують під час балістичних розрахунків й оцінки аеродинамічної форми різних снарядів, 220.

Балістичний наконечник снаряда (ракети) - пустотілий гострий ковпак, закріплений нерухомо на притупленій головній частині снаряда або ракети для поліпшення їх балістичної форми (зменшує опір повітря під час польоту). Виробляється звичайно із легких матеріалів з мінімальною товщиною стінок, 220.

Бойова готовність ракетних військ і артилерії - здатність за будь-яких умов обстановки розпочати бойові дії у встановлені терміни й ефективно виконувати завдання вогневого ураження противника. Визначається бойовою здатністю ракетних і артилерійських підрозділів, частин, з'єднань, правильним розумінням командирами, штабами, органами виховної роботи своїх завдань, своєчасною підготовкою до подальших дій, передбаченням можливих змін обстановки. Ступінь Б. г. РВ і А у мирний час повинен забезпечувати швидкий перехід їх на воєнне положення й успішне виконання поставлених завдань, 220.

Бойова підготовка ракетних військ і артилерії - цілеспрямований процес навчання та виховання й розвитку особового складу, злагодженості ракетних та артилерійських частин і підрозділів для ведення бойових дій або виконання навчальних завдань. Вона є основою всієї діяльності військ. Важливим показником рівня бойової підготовки є польовий вишкіл військ, їх здатність до активних дій на полі бою за будь-яких умов обстановки, 220, 221.

Бойова потужність ракетних військ і артилерії - сукупність матеріальних і морально-бойових чинників, що визначають стан і здатність ракетних військ і артилерії виконувати бойові завдання, визначається кількісно-якісним складом, морально-психологічним станом і рівнем бойової та оперативної підготовки військ і штабів, кількістю і якістю озброєння, бойової техніки та інших матеріальних засобів, рівнем розвитку воєнного мистецтва, наявністю добре підготовлених офіцерських кадрів для РВ і А, 221.

Бойове забезпечення - комплекс заходів, що здійснюється з метою створення сприятливих умов для ведення РВ і А бойових дій, ефективного виконання поставлених завдань, збереження високої боєздатності, зниження ефективності ядерних і вогневих ударів противника. Основні види Б. з. в РВ і А: артилерійська розвідка, захист від зброї масового ураження, РЕБ, інженерне, хімічне, топогеодезичне і метеорологічне забезпечення, безпосередня охорона підрозділів і частин, 221.

Бойове застосування ракетних військ і артилерії в бою (операції) - організоване застосування в бою і операції ракетних військ і артилерійських з'єднань (частин, підрозділів) у взаємодії із з'єднаннями (частинами, підрозділами) інших родів військ, спеціальних військ і авіації, на приморських напрямках із силами флоту, а інколи й самостійно з метою виконання поставлених бойових завдань, 221.

Бойові дії ракетних військ і артилерії - організовані дії під час виконання завдань ураження противника в бою і операції, а також здійснення необхідного маневру під час підготовки та у ході виконання завдань. Основною формою Б. д. РВ і А є ракетні і вогневі удари. Ракетні удари можуть бути масованими, груповими й поодинокими, а вогневі - масованими і зосередженими. Маневр РВ і А може бути тактичним, оперативним і стратегічним, 221, 222.

Бойові можливості - кількісні та якісні показники, що характеризують можливості ракетних і артилерійських з'єднань (груп, частин, підрозділів) щодо виконання бойових завдань за установлений час у конкретній обстановці. Б. м. залежать від наявності й стану сучасної зброї та бойової техніки, рівня бойової підготовки особового складу, його морально-психологічного стану, мистецтва командного складу в управлінні військами (силами), організаційної структури військ, забезпеченості їх матеріально-технічними засобами, а також від характеру протидії противника, умов місцевості, метеорологічних умов та інших чинників. Б. м. ракетних військ і артилерії характеризуються глибиною ураження противника, можливістю ураження противника ракетами й артилерійськими снарядами у різному спорядженні, маневровими можливостями з'єднань (частин, підрозділів). Окремо визначаються можливості щодо створення щільності артилерії на 1 км фронту під час стрільби із закритих ВП і прямою наводкою. Б. м. оцінюються імовірністю знищення об'єктів (цілей), математичним очікуванням числа цілей або частинки площі, що уражається із заданим ступенем, бойовою (пошуковою) продуктивністю та іншими показниками, 222.

Бойовий порядок ракетної, артилерійської частини (підрозділу) - побудова (розташування) частини (підрозділу) на місцевості для виконання завдань вогневого ураження противника.

Б. п. повинен забезпечувати найбільш ефективне і надійне виконання поставлених завдань, найкраще використання бойових можливостей частини (підрозділу) відповідно до їх призначення, зручність організації стійкого управління, можливість здійснення своєчасного маневру; потайність і найменшу уразливість від ядерної та звичайної зброї противника. Б. п., крім того, повинен дозволяти підтримувати тісну взаємодію із загальновійськовими частинами (підрозділами). Б. п. ракетної частини, як правило, поєднує бойові порядки ракетних підрозділів, командний пункт частини, позиції технічних підрозділів і місця розташування підрозділів обслуговування. Ракетна частина (підрозділ) займає позиційний район (стартову позицію), 222, 223.

 

В

 

Вершина траєкторії снаряда (ракети) - найвища точка траєкторії, 223.

Висота траєкторії - відстань по перпендикуляру від площини горизонту до вершини траєкторії, 67, 108, 223.

Вогневе ураження противника (ВУП) - знищення (придушення) противника вогнем різних видів зброї, ударами ракет, військ і авіації із застосуванням боєприпасів у звичайному спорядженні. Здійснюється впродовж усього бою (операції). Розрізняють загальне і безпосереднє вогневе ураження.

Загальне вогневе ураження ведеться безперервно з метою постійного ураження тактичних засобів ядерного нападу та елементів високоточної зброї (ВТЗ), польової артилерії, пунктів управління військами і зброєю, засобів розвідки й радіоелектронної боротьби, систем ППО, інших ешелонів та резервів.

Безпосереднє вогневе ураження — виконання військами вогневих завдань, що проводяться за єдиним задумом і планом дії сил та засобів вогневого ураження щодо завдання ударів і ведення вогню з метою зменшення протидії підрозділів противника під час виконання військами тактичних завдань. Під час ВУП може застосовуватися ВТЗ у таких формах: вогневий наліт артилерії; поодинокий і груповий удари бойових вертольотів (літаків). Зусилля різних сил і засобів, які застосовують ВТЗ, ретельно узгоджуються за зонами відповідальності й завданнями, способами і методами їх вирішення, що виконуються, 223, 224.

 

Г

 

Газові рулі - рульові поверхні, встановлені на шляху руху реактивного струменя, що витікає із сопла працюючого двигуна. Г. р., обертаючись, створюють керівні сили шляхом відхилення реактивного струменя від осі ракети, внаслідок чого виникає момент, що обертає ракету в потрібному напрямку. Г. р. діють тільки під час роботи двигуна, 104, 157, 224.

Гідрометеорологічне забезпечення - один із видів забезпечення ракетних військ і артилерії. Організовується з метою підвищення ефективності завдання ракетних ударів та ведення вогню артилерії, обліку гідрометеорологічних умов під час планування і ведення бойових дій і вживання заходів щодо зниження втрат від зброї масового ураження і стихійного лиха. Основні завдання Г. з.: організація метеорологічного забезпечення (метеорологічної підготовки) пусків ракет і стрільби артилерії, отримання від органів та підрозділів гідрометеослужби кліматичних і гідрологічних довідок, даних про прогностичні й фактичні гідрометеоумови, штормові повідомлення та попередження про небезпечні явища погоди і гідрометеорологічний режим водних басейнів, доведення гідрометеорологічної інформації до частин та підрозділів, 224.

Гірокомпас (гіротеодоліт) - геодезичний прилад з гіроскопічним чутливим елементом, призначений для автономного визначення істинних азимутів орієнтирних напрямів, 224, 225.

Гіроскоп - симетричне, тверде, швидкообертове тіло (ротор), вісь обертання якого може змінювати свій напрям у просторі. Основні властивості гіроскопа: 1) вісь зрівноваженого гіроскопа зберігає в інерціальному просторі незмінний напрям, тобто такий, що був їй наданий у початковий момент обертання ротор (під час пуску); 2) під впливом зовнішньої сили, прикладеної до осі обертання зрівноваженого Г., його вісь здійснює прецесійний рух, пересуваючись не за напрямом прикладеної сили, а у перпендикулярному напрямі, 77, 204, 225.

Гіроскопічне орієнтування - спосіб визначення істинних азимутів орієнтирних напрямів, під час якого вимірювання здійснюються гірокомпасом, 225.

Головна частина ракети (бойова частина ракети) - передня частина ракети, в якій, як правило, розташовується бойова частина, призначена для безпосереднього ураження об'єкта (цілі), 225.

Густина повітря - маса 1м3 повітря у кілограмах (кг/м3), 113, 114, 225.

 

Д

 

Двигунова установка ракети - джерело механічної енергії, що забезпечує рух ракети за реактивним принципом, з рідинним або твердопаливним двигуном і системами, що забезпечують його роботу. Д. у. р. включає: камеру згоряння, сопло, ракетне паливо і пристрій для запалення палива, 225.

Демпфер - пристрій, пристосування для заспокоєння (демпфірування) або запобігання коливанням (як правило, шкідливим), що виникають у механічних ланках машин і механізмів, у гідравлічних апаратах та інших шляхом поглинання енергії, 225, 226.

Дирекційний кут - кут між північним напрямом вертикальної лінії координатної сітки і напрямом на пункт, що визначається і вимірюється на карті за ходом годинникової стрілки від 0 до 360 (від 0-00 до 60-00). Дирекційні кути вимірюються за картою, а також визначаються за вимірюваними на місцевості магнітними або істинними азимутами, 226.

Дистанційне керування - керування технічними системами та об'єктами, що здійснюється радіостанціями (радіоцентрами), винесеними за межі пунктів управління. Призначається для управління керованими ракетами, снарядами, безпілотними літальними апаратами, 226.

 

Е

 

Електронно-обчислювальна машина (ЕОМ) - обчислювальна машина, основними елементами якої є електронні прилади. Перша ЕОМ була створена у Пенсільванському університеті (США) 1946 року. За способом опрацювання інформації ЕОМ розподіляють на цифрові, аналогові та гібридні, 17, 226.

Елерони - рухомі поверхні задніх частин крил літального апарата, закріплені на шарнірах і призначені для ліквідації крену апарата під час горизонтального польоту і поворотів, 147, 226.

Еліпс розсіву - еліпс, у межах якого розташовуються усі точки падіння снарядів (ракет) під час стрільби (пусків), 53, 54, 226.

Ефективність - успішність, результативність, дієвість, повнота виконання будь-чого (наприклад, вирішення завдання, досягнення мети). Категорія, що оцінює діяльність системи і визначається за результатами вирішення поставлених завдань. Очікувану ефективність прогнозують і розраховують заздалегідь, виходячи із реальних можливостей системи, 139, 176, 152, 226, 227.

Ефективність ураження цілі - сукупність характеристик ступеня ураження цілі (об'єкта). Оцінюють матеріальною втратою, якої зазнала ціль. Виражають через імовірність ураження, математичне сподівання числа уражених цілей, гарантовану втрату та інші показники, 227.

 

Ж

 

Живучість пускової установки - здатність пускової установки протистояти бойовим та аварійним пошкодженням, відновлювати і підтримувати при цьому свої бойові функції, 227.

Живучість ракети - властивість ракети зберігати здатність уражати призначену ціль в умовах зовнішніх негативних впливів. Показником Ж. р. може бути ймовірність подолання ППО противника. Ж. р. характеризується живучістю всіх її складових частин у польоті й значною мірою визначає бойову ефективність ракетного комплексу, 149, 227.

Живучість ракетних військ і артилерії - здатність ракетних і артилерійських з'єднань (частин, підрозділів) зберігати або швидко відновлювати боєздатність. Забезпечується їх доцільною організаційною структурою, технічним оснащенням, високою польовою виучкою, використанням засобів захисту, міцністю конструкцій ракетного та артилерійського озброєння, стійкістю їх до впливу ударної хвилі, високих температур і проникної радіації, наданням озброєнню і бойовій техніці обтічних і рикошетних форм, зменшенням габаритів, нанесенням маскувального фарбування, дублюванням приладів керування та джерел енергії, створенням надійної системи біологічного захисту обслуги та полегшенням відновлення озброєння (техніки). До живучості ракетних комплексів і артилерійських гармат (мінометів) належить здатність витримувати визначену кількість пусків і пострілів без погіршення характеристик.

Підвищення живучості ракетних комплексів і артилерії досягається застосуванням високоякісних матеріалів під час виготовлення та старанним догляданням під час експлуатації. У разі бойового застосування живучість РВіА забезпечується правильним вибором позиційних районів і вогневих позицій, пунктів управління, районів розташування (зосередження), їх інженерним обладнанням і маскуванням, швидким вживанням заходів щодо захисту військ від зброї масового ураження, 227, 228.

 

З

 

Забезпечення бойових дій ракетних військ і артилерії - комплекс заходів, що вживаються командуванням, штабами, спеціальними підрозділами та частинами, і спрямовані на збереження боєздатності й створення сприятливих умов для ефективного виконання РВ і А завдань, поставлених в операції (бою).

Воно передбачає: підтримання високої бойової готовності РВ і А; розкриття цілей (об'єктів) і намірів противника; впровадження заходів щодо приховання РВ і А; зниження ефективності вогневих і ядерних ударів противника та захисту від його РЕЗ; забезпечення ефективності ракетних ударів і вогню артилерії; своєчасне забезпечення РВ і А озброєнням, бойовою технікою, ракетами, боєприпасами та іншими матеріальними засобами, необхідними для ведення бойових дій, 228.

Залп - порядок ведення вогню, при якому постріли (пуски) із декількох гармат, мінометів, ракетних і реактивних пускових установок та іншої зброї здійснюються одночасно або у найкоротший проміжок часу, зазвичай за єдиною командою (сигналом), 228, 229.

Запасна вогнева позиція (позиційний район) - ділянка місцевості, призначена для розгортання ракетних, артилерійських, мінометних підрозділів (частин) і виконання вогневого завдання за неможливості його вирішення з основної вогневої позиції (позиційного району), 229.

Захоплення цілі головкою самонаведення - початок самонаведення ракети на ціль. Після виведення ракети в район цілі наземними засобами, коли відстань між ракетою і ціллю дорівнює або менше радіуса дії бортової апаратури, здійснюється З. ц. г. с. і ракета самонаводиться на ціль, 229.

Знищення цілі (об'єкта) - полягає у завданні їй (йому) таких втрат (пошкоджень), зазнаючи яких, вона (він) повністю втрачає свою боєздатність. Завдання виконується у випадку, коли математичне сподівання відносного числа уражених елементів у становить групового об'єкта становить 50-60 %, 229.

Зовнішня балістика - наука, що вивчає рух снарядів, мін, ракет після припинення їх силової взаємодії зі стволом зброї (пусковою установкою), 65, 229.

 

І

 

Імовірність ураження - числова величина, що характеризує випадкову подію - ураження цілі в конкретних умовах стрільби. Залежить від характеру цілі, кількості й потужності боєприпасів, величини розсіву снарядів (ракет). І. у. - це показник ефективності ураження окремих цілей, 229.

Інерціальна система керування ракетою - автономна система керування, в якій керуючі сигнали, що виробляються на виконавчі органи ракети, є функціями (того або іншого виду) відхилень дійсних параметрів руху ракети від заданих в інерціальній системі координат. Принципова можливість будови І. с. к. р. зумовлена взаємно однозначною відповідністю між прискоренням і силовою взаємодією тіл в інерціальній системі координат. В І. с. к. р. швидкості й координати визначаються шляхом інтегрування, 74, 75, 229, 230.

Інженерне обладнання позиційних районів (ПР) і вогневих позицій (ВП) - комплекс інженерних заходів, що застосовується з метою створення сприятливих умов для проведення пусків ракет і ведення вогню артилерією, підвищення захисту особового складу, озброєння і бойової техніки від усіх засобів ураження противника. І. о. ПР і ВП включає: інженерну розвідку, обладнання укриття для особового складу, озброєння і бойової техніки; підготовку шляхів для зайняття стартових (вогневих) позицій, підвезення ракет (боєприпасів) і маневру підрозділами (частинами); виконання заходів щодо маскування. Завдання І. о. ПР і ВП виконуються силами самих частин (підрозділів), для виконання найбільш складних завдань можуть виділятись інженерні частини. Ступінь І. о. ПР і ВП залежить від характеру і тривалості бойового завдання , яке виконується з даного ПР (ВП), умов місцевості, пори року і часу доби, наявності сил, засобів і часу, 76, 230.

Інженерно-ракетне забезпечення - комплекс заходів, спрямованих на підтримання пускових установок, спеціальних машин і систем ракетних комплектів, а також технічних підрозділів ракетних військ у готовності до застосування; для постачання військ (сил) матеріальною частиною, її ремонту у разі пошкоджень; вид технічного забезпечення, 230.

 

 

 

К

 

Камера згоряння (ракетного двигуна) - об'єм, призначений для безперервного згоряння ракетного палива; основний агрегат ракетного двигуна, в якому відбувається перетворення потенційної енергії, що виділяється внаслідок реакції ракетного палива, у кінетичну енергію продуктів реакції (робочого тіла), що виходять. К. з., з'єднана в єдине ціле із соплом, утворює камеру ракетного двигуна, призначену для створення реактивної сили. К. з. бувають конічними, циліндричними, кулястими (грушоподібними). Особливості конструкції К. з. визначаються типом ракетного двигуна, 38, 151, 231.

Касетна бойова частина (КБЧ) (інш.) - бойова частина ракети або снаряда, у корпусі яких для збільшення зони ураження розміщується від декількох одиниць до декількох сотень, а іноді до декількох тисяч дрібних боєприпасів (бойових елементів). На відміну від роздільної головної частини (РГЧ), де кожний бойовий елемент особисто наводиться на завчасно призначену ціль, у КБЧ розкид бойових елементів (БЕ) здійснюється шляхом розкриття КБЧ у заданій точці траєкторії і подальшого автономного руху бойових елементів за траєкторією. Для підвищення ефективності КБЧ передбачені заходи щодо забезпечення заданого закону розподілу БЕ у просторі, 231.

Керування ракетою - забезпечення руху ракети за визначеною траєкторію для влучення її у ціль. К. р. здійснюється на усій траєкторії польоту або тільки на визначеній частині цієї траєкторії за допомогою різних типів систем керування: автономних систем керування, системи самонаведення, системи телекерування, комбінованих систем, 231.

Кінцева ділянка траєкторії - ділянка на низхідній гілці траєкторії від деякої точки до точки зустрічі снаряда (ракети) з ціллю (перешкодою), 9, 62, 232.

Класифікація крилатих ракет - розподіл крилатих ракет за основними ознаками: досяжністю (дальністю, висотою), типом бойової частини, типом реактивного двигуна, числом ступенів, місцем пуску і цілі (клас ракет), керованістю, аеродинамічною схемою, формою траєкторії, 99, 232.

Класифікація ракет - розподіл ракет на класи за основними ознаками: бойовим застосуванням, місцем пуску і знаходження цілей, конструкцією (числом і способом з'єднання ступенів), типом двигунів та типом системи керування, 99, 232.

Командний метод керування ракетою - метод керування, що дозволяє безперервно здійснювати з пункту управління корекцію руху ракети в процесі її наведення на ціль, 232.

Компоненти ракетного палива - складові частини палива: пальне й окислювач. За кількістю компонентів паливо поділяється на однокомпонентне, двокомпонентне і багатокомпонентне, 232.

Компонування ракети - найбільш раціональне, доцільне розташування і будова вузлів ракети, 128, 173, 232.

Координати реактивного снаряда (ракети) - лінійні й кутові величини, що характеризують положення реактивного снаряда (ракети) у просторі. Положення центра мас у просторі визначається трьома лінійними координатами, положення реактивного снаряда (ракети) - трьома кутовими координатами: кутами тангажа, рискання та крену, 195, 232.

Корпус ракети - основна частина ракети, призначена для з'єднання усіх частин ракети в єдину конструкцію. Поділяється на відсіки, у яких розміщуються необхідні системи, вузли і механізми, а також служить для сприймання навантажень, що діють на ракету під час польоту, транспортуванні і пуску,115, 232, 233.

Космічна швидкість - критичне значення швидкості космічного апарату в момент його виходу на орбіту в гравітаційне поле Землі. Розрізняють: першу К. ш. - 7,91 км/с, другу К. ш. - 11,2 км/с, третю К. ш. - 16,7 км/с, 14, 233.

Крилата ракета - керований літальний апарат із крилом. Головну роль у системі сил, що визначають її політ за траєкторією, відіграє аеродинамічна підіймальна сила крила, 17, 116, 141, 143, 233.

Крило ракети - аеродинамічна поверхня, що примикає безпосередньо до корпусу ракети і служить для створення підіймальної сили. Застосовується в крилатих ракетах, 233.

Кут атаки - кут між поздовжньою віссю ракети і проекцією векторів повітряної швидкості на площину симетрії, 84, 139, 233.

 

Л

 

Лобовий опір - складова повної аеродинамічної сили, спрямована протилежно вектору швидкості ракети (снаряда). Л. о. зростає пропорційно квадрату швидкості ракети (снаряда). Він залежить від густини повітря, форми, швидкості й поперечного перерізу ракети, а також від положення ракети у потоку повітря та інших причин, 146, 233.

 

М

 

Маса корисного навантаження ракети - сума мас усіх пристроїв і агрегатів, що забезпечують виведення корисного навантаження на задану траєкторію руху і вирішення поставлених завдань (маса бойових блоків із бойовими зарядами та їх конструкцією, оснащених комплексом пристроїв, що забезпечують досягнення й ураження цілей); маса апаратури й агрегатів системи керування, що забезпечує досягнення району цілей із заданою точністю і розміщується в головній частині (ГЧ), що відділяється, а на останньому (що не відділяється від ГЧ) ступені ракети, 94, 98, 233, 234.

Масштаб карти - ступінь зменшення на карті проекції довжини відповідної лінії місцевості або відношення довжини лінії на карті відповідній довжині лінії на місцевості. Масштаб може бути виражений у числовій формі (числовий масштаб) або в графічній (лінійний, поперечний масштаби) - у вигляді графіка, 234.

Метеорологічна станція - військовий підрозділ, оснащений радіотехнічним комплексом зондування атмосфери і комплектом метеорологічних приладів, призначений для визначення відхилень метеорологічних умов стрільби та пересилання їх в артилерійські підрозділи у вигляді метеорологічних бюлетенів, 234.

Метеорологічне забезпечення пусків ракет і стрільби артилерії - складова частина гідрометеорологічного забезпечення ракетних військ і артилерії. Організовується для визначення метеорологічних умов пусків ракет і стрільби артилерії. М. з. включає організацію зондування атмосфери і наземних метеорологічних вимірювань, складання та доведення до частин і підрозділів метеорологічних бюлетенів та інших даних, необхідних для визначення установок для пуску ракет і стрільби артилерії, прийняття рішення про можливості застосування того чи іншого виду боєприпасів, визначення відхилень метеорологічних умов пусків ракет і стрільби артилерії, 212, 234.

Метеорологічні величини - характеристики стану атмосфери: температури і вологості повітря, швидкості й напряму вітру, тиску атмосфери, кількості й висоти хмар, інтенсивності опадів, дальності видимості та ін., 174, 234.

Методика - сукупність прийомів (способів), що застосовуються у визначеній логічній послідовності для проведення розрахунків, досліджень, 85, 235.

Модель - умовний образ досліджуваного явища (об'єкта, процесу). М. можуть бути натурними, вербальними, математичними, у тому числі імітаційними та ін. Натурна модель - це макет; вербальна - словесний опис досліджуваного явища; математична - система математичних залежностей, що дозволяє визначити необхідні характеристики досліджуваного явища; імітаційна - імітація функціонування систем за допомогою обчислювальної техніки, 4, 9, 160, 235.

Н

 

Наземна керована зброя - керовані ракети з бойовим зарядом, прицільними пристроями, приладами керування, пусковими пристроями і стартовими майданчиками з розташованими на них ракетними комплексами. До Н. к. з. належать ракети класів «земля-земля» і «земля-повітря», підкласів «земля-море», «корабель-корабель», «корабель-земля», «корабель-підводний човен» і т. ін. Н. к. з. призначена для ураження об'єктів на землі, у повітрі і в морі, 10, 235.

Некерований реактивний снаряд - реактивний снаряд, спрямування якого на ціль або в задану точку простору виконується пусковою установкою, без керування в польоті, 179, 2351.

Низхідна гілка траєкторії - частина траєкторії від її вершини до точки падіння, 235.

 

О

 

Одиничний імпульс тяги - відношення повного імпульсу сили тяги до 1кг маси паливного заряду, 29, 59, 235.

Оперені реактивні снаряди - реактивні снаряди, стабілізація (стійкість) яких у польоті досягається за допомогою оперення (вертикальних і горизонтальних аеродинамічних поверхонь, розташованих у хвостовій частині снаряда),182, 236.

Оперення ракети - аеродинамічні поверхні, призначені для забезпечення достатньої статистичної стійкості й керованості ракети в польоті (рулі, стабілізатори і т. ін.). О. р. може бути складаним і не складаним, 5, 179, 236.

Органи керування ракетою - пристрої, що створюють керуючі сили для управління положенням ракети у просторі (аеродинамічні й газові рулі-системи, що змінюють напрям газового струменя). Аеродинамічні рулі можуть бути виконані у вигляді прямокутних, трикутних або трапецієподібних площин, прикріплених до корпусу ракети у хвостовій частині. Крилаті ракети мають органи керування у вигляді елеронів і рулів. Ракети частіше керуються газовими рулями. Деякі ракети не мають ні повітряних, ні газових рулів. Керування ракетою у цьому разі досягається поворотом двигуна, закріпленого на шарнірі або поворотом сопла двигуна, 10, 231, 236.

Організація визначення установок для стрільби (пуску ракет) - впровадження комплексу заходів, що забезпечують отримання установок для стрільби (пуску ракет). О. в. у. д. с. включає: з'ясування бойового завдання загальновійськового підрозділу, частини, з'єднання та вогневих завдань, поставлених загальновійськовим командиром і старшим артилерійським командиром (начальником); призначення (з'ясування) основного напряму стрільби; вибір (з'ясування) способу визначення та оновлення установок для стрільби щодо завдань бою (періодів вогневого ураження); уточнення даних щодо підрозділів та умов стрільби, необхідних для визначення установок; визначення поправок на відхилення умов стрільби від табличних та побудову графіків обчислених поправок і коефіцієнта стрільби, а за необхідності й передавання поправок у батареї; підготовку засобів визначення установок для стрільби і контроль точності їх підготовки, 200, 236, 237.

 

П

 

Пасивна ділянка траєкторії - частина траєкторії, на якій ракета, отримавши значну кінетичну енергію за час роботи ходового двигуна, здійснює політ за інерцією за балістичною кривою як вільно кинуте тіло. При цьому на ракету впливають сила ваги та аеродинамічні сили, 10, 62, 64, 237.

Підготовлена позиція - місцевість, обладнана в інженерному відношенні й зайнята призначеним підрозділом. В РВ і А П. п. можуть бути стартові й вогневі, 237.

Підіймальна сила - складова повної сили тиску газоподібного середовища на тіло, що рухається у ньому, спрямована перпендикулярно до швидкості руху тіла,117, 119, 237.

Планування ракетних ударів (ракетами у звичайному спорядженні) - визначення об'єктів ураження, типу й кількості ракет і ракетних підрозділів (частин), точок прицілювання і часу нанесення ударів. Результати П. р. у. відображаються у відповідних планах і графіках, 32, 212, 237.

Повний час польоту - час руху снаряда (ракети і т. ін.) від точки вильоту (сходу з напрямної) до точки падіння, 7, 169, 187, 237.

Помилка стрільби (пострілу, пуску) - відхилення точки розриву снаряда (ракети) від точки прицілювання. Є наслідком помилок визначення установок для стрільби (пуску) та помилок через розсів снарядів (ракет), 237.

Протитанкова керована ракета (ПТКР) - ракета з кумулятивною головною частиною, приладами керування на борту і ракетним двигуном, призначена для стрільби по танках та інших броньованих цілях. Керування ПТКР здійснюється по проводах, радіоканалу або по лазерному променю і буває неавтоматичним, напівавтоматичним і автоматичним, 8, 143, 237, 238.

Протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) - сукупність протитанкової керованої ракети (ПТКР) з пусковою установкою. Призначається для знищення танків та інших броньованих цілей. Розрізняють ПТРК переносні, перевізні й самохідні, 10, 141, 238.

Пускова установка - агрегат наземного устаткування ракетного комплексу, призначений для розміщення, транспортування, тимчасового зберігання, проведення необхідних перевірок, прицілювання, підготовки до пуску і пуску однієї чи декількох ракет; бойовий засіб ракетного комплексу, 238.

 

Р

 

Ракета - літальний апарат, що рухається за рахунок реактивної сили, яка виникає під час відкидання частини власної маси; вид літального апарата, 238.

Ракета міжконтинентальна балістична - багатоступінчаста балістична ракета, здатна досягти будь-якої точки земної кулі. Після закінчення роботи двигуна останнього ступеня ракети, отримавши необхідну швидкість руху, летить за розрахованою балістичною траєкторією, 126, 238.

Ракета твердопаливна - ракета, споряджена двигуном, працюючим на твердому ракетному паливі, 210, 238.

Ракети оперативно-тактичного призначення (ОТР) - керовані (самонавідні) ракети, призначені для ураження об'єктів противника в оперативній глибині. Мають різні за потужністю бойові частини. Запуск здійснюється з ракетних комплексів ОТР класу «земля-земля», 210, 238.

Ракети тактичні (ТР) - некеровані або керовані (самонавідні) ракети з невіддільними в польоті бойовими частинами ядерного і звичайного спорядження. Призначаються для ураження об'єктів противника у тактичній глибині. Пуск ТР здійснюється з наземних рухомих пускових установок, 3, 239.

Ракетна зброя - сукупність ракет, що доставляють засоби ураження до цілі, ракетних пускових установок для запуску ракет і засобів керування. Призначена для ураження наземних, повітряних і морських цілей, 239.

Ракетний комплекс - сукупність функціонально поєднаних засобів і систем, призначених для пуску ракет, керування їх польотом і виконання інших завдань, включає ракети і наземне обладнання, 239.

Ракетні війська і артилерія (РВ і А) - рід військ СВ; головний засіб ураження противника в бою та операції. РВ і А можуть знищувати засоби ядерного нападу, елементи високоточної зброї, авіацію на аеродромах, об'єкти ППО противника, уражати угруповання його військ, пункти управління, засоби РЕБ, резерви; руйнувати склади, вузли комунікацій та інші важливі об'єкти.

На приморських напрямках РВ і А можуть залучатися для ураження ВМС противника і його морських десантів. Бойові завдання виконують нанесенням поодиноких, групових і масованих ракетних ударів, вогнем артилерії усіх видів, 4, 239.

Реактивна артилерія - вид артилерії, що має на озброєнні підрозділів і частин реактивні системи залпового вогню, 239.

Реактивна зброя - вид зброї, в якій засоби ураження доставляються до цілі за рахунок реактивної тяги двигуна. До Р. з. належать наземні, авіаційні й морські реактивні системи залпового вогню і реактивні гранатомети. Використання принципу реактивного руху дозволяє створювати малогабаритні, багато ствольній прості за будовою пускові установки. Багатозарядність реактивних систем визначає їх високу вогневу продуктивність і здатність одночасного ураження об'єктів значних розмірів. Залповий вогонь Р. з. дозволяє досягати раптовості й високої ефективності ураження об'єктів у стислі терміни, 239, 340.

Реактивний снаряд - некерований літальний апарат з реактивним двигуном, 16, 240.

Розвідувально-ударний комплекс (РУК) - об'єднана в єдину автоматизовану систему високоточна зброя далекої дії і засоби (розвідки, наведення), що забезпечують їх бойове застосування, а також засоби автоматизації керування. Призначений для розвідки і знищення РЛС ППО противника; боротьби з іншими РЕЗ, а також для боротьби з танковими угрупованнями інших ешелонів противника. Керовані ракети РУК споряджаються касетними боєприпасами із само прицільними бойовими елементами, 240.

 

С

 

Самоліквідація ракети в польоті - знищення ракети, що відхилилася від програмної траєкторії на величину, яка перевищує допустиму, за допомогою системи підриву ракети, 240.

Самонавідна ракета (снаряд) - керована ракета (снаряд), оснащена бортовою апаратурою самонаведення, 240.

Система керування ракетою - комплекс апаратури і пристроїв, призначених для керування ракетою або її головною частиною у польоті. Залежно від способу отримання інформації і способу наведення розрізняють автономні системи керування, системи телекерування і самонаведення, а також комбіновані системи керування, 240.

 

 

Система наведення пускової установки:

1) наземна частина системи наведення ракети з автономною інерціальною системою керування, що розташована на пусковій установці. Призначена для наведення ракети на ціль за напрямом корпусу ракети, що стоїть вертикально (під час використання принципу наведення корпусом) або командного гіроскопічного приладу ракети, що знаходиться у похідному положенні;

2) сукупність механізмів і пристроїв, призначених для надання потрібних кутів напрямним ракетної пускової установки і бойової машини РСЗВ, 241.

Система управління військами (силами) - сукупність функціонально об'єднаних органів і пунктів управління, систем зв'язку та автоматизованих систем управління військами, а також спеціальних систем, потрібних командувачу (командиру) для забезпечення всебічної діяльності військ (сил) у мирний час та управління ними в ході їх стратегічного розгортання та ведення операцій (бойових дій). Вимоги до С. у. в.: бойова готовність, оперативність, стійкість, прихованість, 241.

Стабілізатори - аеродинамічні поверхні, що розташовані на хвостовій частині ракети і служать для забезпечення статистичної стійкості ракети під час польоту в атмосфері, 76, 77,179, 241.

Старт (ракети) - початковий момент зльоту, місце, з якого починається політ ракети. Залежно від напряму руху ракет розрізняють С. вертикальний, похилий або горизонтальний. За місцем розташування пускового пристрою розрізняють С. ракети: наземний (надводний), підземний (підводний) і повітряний, 63, 241.

Стартова батарея - основний вогневий підрозділ у ракетних військах, призначений для передпускової підготовки і пуску ракет, 241.

Стартова позиція (СП) - ділянка місцевості, на якій розташовуються пускові установки (ПУ), необхідні прилади і машини. На СП здійснюються передстартова (передпускова) підготовка і пуск ракети. СП можуть бути основними і запасними, за характером обладнання - відкритими і закритими, 242.

Стартовий (пусковий) стіл - механічний пристрій, частина пускової установки, що служить жорсткою опорою для ракети і фіксує її в необхідному положенні перед стартом, 242.

Стійкість ракети у польоті - здатність ракети повертатися у вихідне положення після припинення дії будь-яких сил, що викликали її відхилення, 5, 242.

 

Т

 

Технічна батарея - основний технічний підрозділ у ракетних частинах. Призначається для прийому, зберігання і транспортування ракет і комплектуючих їх елементів, перевірки ракет і подачі їх у підрозділи, проведення регламентних робіт, 242.

Топогеодезичне прив'язування (позицій, пунктів, постів) - частина топогеодезичної підготовки. Т. п. включає: визначення плоских прямокутних координат і абсолютних висот точок, що прив'язуються; визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямів, необхідних для наведення ракет, гармат і приладів у заданому напрямі. За необхідності координати точок перетворюють із однієї зони в іншу і визначають поправку до дирекційного кута за перехід із зони в зону, 242.

Траєкторія ракети - траєкторія центра мас ракети після втрати нею механічного зв'язку з пусковою установкою, 242.

Транспортно-заряджальна машина (ТЗМ)- технічний засіб ракетного комплексу, призначений для тимчасового зберігання, транспортування ракет і заряджання (розряджання) пускових установок. ТЗМ складається із транспортного засобу з розміщеним на ньому перевантажувальним пристроєм (краном), ложементами, вузлами кріплення, механізмом вивішування і т. ін., 243.

Турбореактивний снаряд - бойовий снаряд, якому надається одночасно поступальний і обертальний рух під впливом реакції порохових газів, що витікають із камери реактивного двигуна через турбіну - блок сопел; розміщених до поздовжньої осі снаряда таким чином, що частина порохових газів (75%) витрачається для надання снаряду поступального руху, а решта - для надання обертального руху, забезпечуючи стійкість польоту снаряда на траєкторії. Унаслідок цього Т. с. виготовляють без оперення, 243.

 

У

 

Угруповання ракетних військ - зведені у визначену систему й розгорнуті (розташовані) з урахуванням задуму подальших бойових дій ракетні частини та підрозділи, а також технічні підрозділи, 243.

Удар - складова частина операції, битви, бойових дій, бою, а також особлива форма оперативного (бойового) застосування ракетних військ, СВ, ВПС, ВМС в операції (бою). Полягає в одночасному потужному ураженні противника звичайною зброєю або наступом військ (ударом військами). У. можуть бути: за масштабом - стратегічні, оперативні й тактичні; залежно від засобів, що застосовуються, - вогневі (ракетні, ракетно-артилерійські, авіаційні) та удари військами (силами); за кількістю залучених засобів та об'єктів, по яких завдаються удари, - масовані, групові та поодинокі, 6, 32, 243.

Установки для стрільби (пуску) - установки прицільних пристроїв і підривника (трубки), на яких ведеться вогонь (пуск),63, 244.

 

Ф

 

Форсунка - елемент форсункової головки для вприскування, розпилення і змішування компонентів ракетного палива у камері згоряння і газогенераторі РРД. Залежно від агрегатного стану компонентів, що надходять, розрізняють Ф. рідинні, газові, газорідинні та ін. За конструкцією Ф. можуть бути струминними, відцентровими, струминно-відцентровими, 244.

Форсунка однокомпонентна - форсунка, призначена для вприскування у камеру згорання одного із компонентів палива, 244.

 

Х

 

Характеристика ракети конструктивна - один із показників конструкції ракети (маса, габарити та ін.), 179, 244.

Хвостове оперення (ракет) - сукупність конструктивних елементів ракети, призначених для надання ракеті статистичної стійкості за рахунок зміщення центра тиску стосовно відношення до центра мас, 5, 244.

 

Ц

 

Центр тиску - точка прикладення рівнодійної аеродинамічної сили снаряда (ракети і т. ін.). Ц. т. знаходиться на поздовжній осі симетрії снаряда (ракети і т. ін.) і, як правило, не збігається з центром мас (Ц. м.). Залежно від взаємного положення Ц. т. і Ц. м. виникає стабілізувальний аеродинамічний момент, 128, 132, 156, 244, 245.

Ціль - об'єкт противника, намічений для ураження. Ц. розділяють: за розташуванням у просторі - на наземні, підземні, повітряні, надводні і т. ін.; за складом - поодинокі (танк, корабель, літак і т. ін.), групові й складні; за розмірами - на точкові, площинні, лінійні; за характером діяльності - на активні, пасивні, рухомі, у тому числі маневрові, нерухомі і на такі, що з'являються; за ступенем захищеності - на відкриті, укриті, броньовані; за умовами спостереження - на спостережувані й не спостережувані; за специфічними відмітними ознаками, наприклад, за оптичною, тепловою, радіолокаційною контрастністю. Ц. можуть поділятися за важливістю, швидкістю руху (маневровістю) та іншими ознаками, 63, 245.

 

Ш

 

Швидкість друга космічна - найменша початкова швидкість, коли космічний апарат, почавши рух поблизу поверхні небесного тіла, виходить зі сфери впливу його тяжіння, біля поверхні Землі - 11,19 км/с, 14, 55, 245.

Швидкість орбітальна - швидкість руху супутника по орбіті; швидкість руху літального апарата, якої необхідно досягти, щоб здійснити політ навколо Землі заданою орбітою з вимкненим двигуном, 245.

Швидкість перша космічна - найменша початкова швидкість, яку потрібно надати космічному апарату, щоб він став штучним супутником даного небесного тіла, біля поверхні Землі - 7,91 км/с, 54, 245.

Швидкість ракети максимальна - швидкість ракети в кінці активної ділянки траєкторії, 56, 59, 245.

Швидкість третя, космічна - найменша швидкість, що дає можливість космічному апарату, що стартував поблизу поверхні Землі або іншого небесного тіла, вийти за межі Сонячної системи, біля поверхні Землі - 16,7 км/с, 246.

Широта - одна із географічних координат. Широта точки - кут між площиною екватора і нормаллю - лінією, що проходить через дану точку під кутом 90° до поверхні земного еліпсоїда. Може бути в межах від 0 до 90° північною чи південною, 92, 94, 246.

Штабна культура офіцера - сукупність якостей, необхідних для успішної управлінської діяльності. Полягає у високій організованості, оперативності та ініціативній ретельності, здатності у найбільш доцільній послідовності і якісно виконувати великий обсяг різноманітних завдань, грамотно, стисло й чітко оформлювати всі штабні документи; в умілому застосуванні математичних моделей операцій і методики, наукової організації штабної роботи, 246.

 

Ю

 

Юстування - вивірення і налагодження приладів або механізмів, що полягає у встановленні правильної взаємодії, взаємного розташування і відносного переміщення деталей, вузлів і систем об'єктів, що юстуються. Ю. застосовують під час вивірення артилерійських приладів, прицілів, 246.

 

Я

 

Ядерні боєприпаси - боєприпаси, уражальна дія яких ґрунтується на використанні енергії ядерного вибуху. До них належать: ядерні бойові частини ракет і торпед, ядерні бомби, артилерійські снаряди, глибинні бомби, міни (фугаси). Потужність ядерних боєприпасів характеризується тротиловим еквівалентом, за величиною якого вони поділяються на п'ять груп: надто малі (до 1 кт), малі (1-10кт), середні (10-100 кт), великі (100- 1мт) і надто великі (більше 1мт), 246, 247.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

Гайда Павло Іванович

Трофименко Павло Євгенович

Ляпа Микола Миколайович

 

 

 

Основи теорії польоту

і конструкції ракет

 

 

     Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

Художнє оформлення обкладинки П. І. Гайди

Редактори: Н. А. Гавриленко, Т. Г. Чернишова

Комп’ютерне верстання П. Є. Трофименка

 

 

 

 

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 14,42. Обл.-вид. арк. 10,47. Тираж 300 пр. Зам. №

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.