5.2 Характеристика кошторису витрат

 

Кошторисом витрат називається повне зведення витрат на виробництво і реалізацію продукції, згруповане за економічно однорідними елементами.

Основними статтями кошторису витрат є:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація;

5) інші операційні витрати.

Це групування є єдиним для всієї промисловості.

Відповідно до "Методичних рекомендацій щодо формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості до складу "«Інші операційні витрати» відносяться:

витрати на відрядження фізичних осіб;

витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства;

витрати щодо сплати за участь у семінарах;

витрати на проведення аудиту;

витрати на транспортне обслуговування;

оплата за використання та обслуговування технічних засобів керування;

витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, що видані для ведення господарської діяльності;

витрати на охорону праці;

витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад;

витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом;

витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ;

витрати зі страхування ризиків;

витрати на гарантійний ремонт, гарантійне обслуговування або гарантійні заміни та витрати на утримання гарантійних майстерень;

витрати на проведення рекламних заходів;

витрати на організацію прийомів, презентацій і свят;

витрати на відшкодування складських, вантажно-розвантажувальних, перевалочних робіт, пакувальних матеріалів;

витрати на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій;

витрати на оплату експортного (вивізного) мита та митних зборів;

витрати, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою фізичних осіб підприємства;

податки, збори та інші обов’язкові платежі;

витрати підприємства, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення;

витрати на оприлюднення річного звіту;

сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними засобами, іншими необоротними активами;

витрати підприємств – суб’єктів валютного ринку;

компенсації робітникам (за власний інструмент, особистий транспорт);

витрати підприємства, пов’язані з випробуваннями якості виробів, деталей, вузлів, встановленими стандартами або технічними умовами;

інші витрати (втрати від браку, витрати на операції зі скляною тарою, відшкодування заробітку внаслідок каліцтва та іншого ушкодження здоров’я працівника, відрахування на пенсійне забезпечення від вартості послуг сотового мобільного зв’язку тощо);

інші операційні витрати.