6.4 Результати фінансової діяльності

 

Результатом діяльності підприємства є прибуток. Прибуток – перевищення доходу над витратами. Зворотна величина називається збитком. З економічної точки зору прибуток – різниця між грошовими надходженнями і грошовими видатками. З господарської точки зору прибуток – це різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок звітного періоду.

Систематизація основних видів прибутку наведена на        рис. 6.3.

 

Кінцевий фінансовий результат, названий валовим (балансовим) прибутком/збитком, складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів та іншого майна підприємства, а також доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат за цими операціями.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації в діючих цінах без ПДВ і акцизів та витратами на виробництво і реалізацію продукції.

Підприємства, що здійснюють експортну діяльність, при визначенні прибутку з виручки від реалізації продукції виключають ще й експортні тарифи.

Друга складова валового (загального) прибутку підприємства – прибуток від реалізації основних засобів та іншого майна.

Третя складова валового прибутку – прибуток від позареалізаційних операцій, тобто від операцій, безпосередньо не зв'язаних з основною діяльністю: здача майна в оренду, доходи за цінними паперами підприємства, перевищення суми отриманих штрафів над сплаченими, прибуток від спільної діяльності, прибуток минулих років, виявлений у звітному році тощо.

Формування чистого прибутку подано на рис. 6.4.

 

Фактори збільшення прибутку підприємства поділяються на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів належать природні умови, державне регулювання цін, тарифів, банківських відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій тощо.

Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і якісні показники використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і, у свою чергу, можуть підрозділятися на екстенсивні й інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через кількісні зміни: обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи устаткування, чисельності персоналу, фонду робочого часу й ін. Інтенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через якісні зміни: підвищення продуктивності устаткування і поліпшення його властивостей, використання прогресивних видів матеріалів і удосконалення технології їх обробки, прискорення оборотності обігових коштів, підвищення кваліфікації і продуктивності праці персоналу, зниження трудомісткості і матеріаломісткості продукції, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів тощо.

До позавиробничих факторів належать, наприклад, постачальницько-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні умови праці і побуту тощо.

Якщо прибуток виражається абсолютною сумою, то рентабельність – це відносний показник інтенсивності виробництва.

Показник рентабельності виробництва обчислюється за формулою

,                              (6.1)

де П – сума валового прибутку, грн; Фріч– середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн; Ооб – середньорічна вартість залишку обігових коштів, грн; Ур.в – рівень рентабельності виробництва, %.

Рентабельність продукції обчислюється за формулою

,                              (6.2)

де Ур.ін – рентабельність продукції, %; Пр -прибуток від реалізації продукції підприємства, грн; Сп – повна собівартість реалізованої продукції, грн (враховує виробничу собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати).

Показники рентабельності беруть активну участь у процесах аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, фінансовому плануванні, виробленні управлінських рішень, ухваленні рішень потенційними кредиторами й інвесторами.

 

 

 

Список літератури

 

Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Практическое пособие. – К.: Бухгалтерия. Налоги, 2001. – 288 с.

Закон України «Про систему оподаткування» № 1251-ХІІ от 25.12.91 // Все про бухгалтерський облік. – 1999, № 68 (371) (Спецвипуск 33), 19 липня. – С. 2–5.

Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99, № 996-ХIV // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 162, 1 вересня.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1999. –343 с.

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф.            О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 1999а. – 520 с.

Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999б. –    535 с.