Вступ

 

Метою дисципліни "Економіка і організація виробництва" є формування у студентів знань, навичок, світогляду, достатніх для ефективного ведення господарської діяльності підприємства з урахуванням поточного і майбутнього періодів часу.

Завдання дисципліни "Економіка і організація виробництва" пов'язані з формуванням:

системи взаємозв’язаних (взаємообумовлених і взаємозалежних) факторів виробництва і реалізації продукції на підприємстві;

інструментарію (системи принципів, методів і показників), що забезпечує порівнянну вартісну оцінку витрат і результатів діяльності підприємства;

аналітичного апарату й організаційної основи, що гарантують пошук і реалізацію найефективніших шляхів виробництва і реалізації продукції, а також напрямків розвитку підприємства;

мотиваційного інструментарію, необхідного для того, щоб визначати цілі і знаходити засоби досягнення ефективного господарювання.

Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні:

- знати економічні основи (систему факторів функціонування і розвитку підприємства, закономірності здійснення виробничих процесів, особливості реалізації економічних відносин та ін.); методи оцінки витрат і результатів господарської діяльності; способи мотиваційного впливу, що забезпечують ефективне господарювання;

- вміти на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що передбачає навички аналітичної діяльності, прийоми здійснення необхідних розрахунків, техніку обґрунтування рішень, способи реалізації мотиваційного впливу.