10.2 Характеристика типів організації виробництва

 

Під типом виробництва розуміється сукупність організаційно-технічних, економічних особливостей виробництва, які обумовлені номенклатурою виробів, що випускаються, обсягами та ступенем регулярності виробництва однорідної продукції, рівнем спеціалізації робочих місць. За поєднанням зазначених ознак розрізняють масовий, серійний і одиничний типи.

Масовий тип виробництва характеризується обмеженою номенклатурою і більшим випуском продукції. Прикладом даного типу виробництва можуть бути підприємства, що виробляють автомобілі, трактори, текстильні й швейні вироби й т.д.

Для масового виробництва характерна спеціалізація робочих місць при виконанні обмеженого кола операцій; використовуються спеціальні інструменти й технологічне оснащення, спеціальне устаткування, розміщене за ходом технологічного процесу.

Серійний тип виробництва характеризується відносно широкою номенклатурою в порівняно більших кількостях. Залежно від величини серії або партії продукції розрізняють дрібно-, середньо- і великосерійне виробництво.

Для серійного типу виробництва характерна спеціалізація робочих місць на виконання декількох періодично повторюваних операцій; використання поряд з універсальним спеціалізованого й спеціального устаткування, інструментального оснащення; устаткування й робочі місця групуються переважно на основі предметного принципу.

Одиничний тип виробництва характеризується широкою і непостійною номенклатурою виробів у невеликому обсязі випуску. Значна частина цих виробів не повторюється або виробляється в невеликих кількостях за окремими замовленнями. Тут має місце технологічна спеціалізація робочих місць, відсутні постійно закріплені за ними операції; використовується універсальне й унікальне устаткування, що розміщується за однотипними групами; виробничі процеси виконують робочі універсали високої кваліфікації.