РОЗДІЛ 7  ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЕЛЬ “БЕРЕШ ПЛЮС” ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ПОРУШЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ЗАТРИМКОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

 

Дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку, що знаходилися на лікуванні у відділенні патології новонароджених та відділенні недоношених дітей Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, розподілили на 2 групи. Основна – 70 новонароджених зі ЗВУР, які отримували препарат “Краплі Береш Плюс” і стандартне протокольне лікування, та група порівняння, до якої увійшли 30 новонароджених зі ЗВУР, що заходилися на грудному вигодовуванні та отримували медикаментозну терапію за традиційною схемою.

Для корекції мікроелементозу ми обрали водний розчин (для перорального застосування) “Краплі Береш Плюс”. Оскільки це розчинний біоелементовмісний концентрат, у якому містяться в оптимальному співвідношенні життєво важливі 14 мікроелементів, у тому числі цинк і залізо, що зв’язані з органічними речовинами (гліцин, бурштинова, аскорбінова, виннокам’яна та інші кислоти). Органічні речовини покращують всмоктування елементів, підвищують їх біодоступність та проявляють антиоксидантні властивості.

Призначали “Краплі Береш Плюс” із розрахунку 1 крапля на кілограм маси тіла пацієнта на добу. Добову дозу розділяли на 2 прийоми. Тривалість терапії становила три тижні (до моменту виписки зі стаціонару). При повторному антропометричному обстеженні отримано дані, що свідчили про позитивну динаміку антропометричних показників (табл. 7.1).

 

 

 

 

 

Таблиця 7.1 - Динаміка антропометричних даних за період спостереження у дітей досліджуваних груп (M ± m)

 

 

Необхідно  зазначити, що включення  препарату “Краплі Береш Плюс” до курсу реабілітаційної терапії у новонароджених зі ЗВУР сприяло вираженій позитивній динаміці прибавки маси тіла на першому місяці життя. Результати опитування матерів  продемонстрували, що на фоні застосування цього препарату відбулися позитивні зміни поведінкових реакцій та більш швидке відновлення смоктального рефлексу. У більшості дітей спостерігали покращання загального стану, зменшення проявів синдрому підвищеної нервоворефлекторної збудливості, нормалізацію сну. Жодних ускладнень та побічних ефектів за період приймання препарату “Краплі Береш Плюс” виявлено не було.

У немовлят обмін мікроелементів дуже напружений, про що свідчить високий відсоток утримання їх в організмі, та переважання ренального їх виведення над інтестинальним. Вміст заліза та цинку в біосередовищах новонароджених зі ЗВУР знижений (табл. 7.2, 7.3), оскільки вивільнення цих мікроелементів із депо відбувається інтенсивніше, ніж їх надходження з грудним молоком. На нашу думку, дисбаланс більшості мікроелементів у новонароджених посилюється перинатальною патологією, незбалансованим штучним вигодовуванням, наявністю ЗВУР.

Таблиця 7.2 - Динаміка вмісту заліза у біосередовищах новонароджених зі ЗВУР на фоні корекції препаратом “Краплі Береш Плюс”

 

Примітки: p - достовірність різниці показників до і після лікування,

                   р1 – достовірність показників стосовно групи порівняння:

               * - р<0,05,    ** - p<0,01,     *** - p<0,001

 

 

Нами було встановлено, що розвиток ЗВУР супроводжується формуванням сироваткового дефіциту заліза. В усіх групах новонароджених його рівень був нижчим 14 мкмоль/л – критичного рівня, який свідчить про наявність нестачі заліза. Еритроцитарний пул заліза є більш стабільним порівняно із сироватковим. Він ілюструє характер мікроелементної забезпеченості організму немовляти протягом останніх тижнів вагітності. Для новонароджених зі ЗВУР властивим є низьке забезпечення еритроцитів залізом, що є результатом недостатнього надходження даного мікроелемента від матері до дитини внаслідок дії чинників, які сприяли розвитку ЗВУР.

Тритижневийий курс індивідуальної корекції привів до позитивної динаміки сироваткового та еритроцитарного вмісту заліза (р<0,001) у новонароджених зі ЗВУР (табл. 7.2).

Відомо, що однією з особливостей обміну МЕ у дітей першого року життя є дефіцит заліза, особливо у недоношених, коли відзначається стійка толерантність до терапії залізовмісними препаратами. Оцінивши результати вмісту заліза під час клінічного дослідження, можна зробити висновок, що препарат “Краплі Береш Плюс” має доведену ефективність у нормалізації рівня даного МЕ.

Таким чином, у результаті корекції в усіх новонароджених зі ЗВУР спостерігалося відновлення сироваткової концентрації заліза та значне зростання вмісту даного мікроелемента в еритроцитах.

На екскрецію заліза із сечею даний метод корекції не впливає. Протягом спостереження вона лише мала тенденцію до зменшення.

Кожна патологія у дитини має свій мікроелементний портрет, що відображає участь окремих компонентів у патогенезі. Проведені нами раніше дослідження дозволили встановити, що недостатність цинку виступає одним із провідних чинників патогенезу ЗВУР. Вважається, що концентрація цинку в сироватці нижче 8 мкмоль/л є прогностично несприятливою ознакою. Оскільки цинк відіграє роль важливого ростового фактора, клінічними проявами антенатального дефіциту цинку можна вважати морфофункціональну незрілість, недоношеність, особливо в комбінації із синдромом ЗВУР,  наявність синдрому ЗВУР при доношеній вагітності.

Аналіз вмісту цинку в сироватці крові та еритроцитах новонароджених зі ЗВУР  встановив його дефіцит (табл. 7.3), що посилюється зі збільшенням ступеня недоношеності, оскільки накопичення більшості мікроелементів відбувається в останні 12 тижнів внутрішньоутробного розвитку.

Відомо, що екскреція цинку із сечею забезпечує корекцію споживання даного елемента. Приблизно 10% цинку виводиться з організму через нирки, тому дослідження його вмісту в сечі важливе для контролю можливих патологічних втрат. Нами встановлено, що втрати цинку із сечею залежать від гестаційного віку та зрілості новонародженого - чим нижчі ці показники, тим вищий рівень цинку в сечі, що, можливо, пов'язано з функціональною незрілістю сечовидільної системи. Запропонований метод корекції позитивно вплинув на екскрецію цинку – вона достовірно зменшилася (табл. 7.3). Виявлені особливості, можливо, є проявом цинкозберігаючого ефекту внаслідок дії препарату.

Отже, на фоні застосування препарату “Краплі Береш Плюс” рівень цинку в сироватці крові та еритроцитах (р<0,001) збільшився, а в сечі, навпаки, (р<0,01) зменшився. Зважаючи на це, не підлягає сумніву важливість даного методу корекції, оскільки він забезпечує оптимальне засвоєння цинку в новонароджених дітей зі ЗВУР.

 

Таблиця 7.3 - Динаміка вмісту цинку в біосередовищах новонароджених із ЗВУР на фоні корекції препаратом “Краплі Береш Плюс”

 

Примітки: p - достовірність різниці показників до і після лікування,

                             р1 – достовірність показників стосовно групи порівняння:

               * - р<0,05,    ** - p<0,01,     *** - p<0,001

 

 

В умовах антропогенного забруднення навколишнього середовища відбуваються надходження й нагромадження в організмі новонароджених токсичних елементів, у тому числі біохімічного антагоніста цинку - свинцю, що може конкурувати із цинком і перешкоджати його засвоєнню. У новонароджених із ЗВУР, особливо недоношених, через незрілість функціональних систем спостерігається феномен використання в метаболізмі елементів-двійників, схожих за молекулярною вагою, але таких, що не виконують фізіологічної ролі. У наших дослідженнях (табл. 7.4.) ця гіпотеза знайшла підтвердження.

Враховуючи здатність свинцю проникати через плаценту та викликати затримку розвитку плода, високий вміст даного елемента у сироватці крові дітей із ЗВУР є закономірним. У той самий час перевищення токсичного рівня (0,48 мкмоль/л) не було зафіксовано у жодному випадку.

 

Таблиця 7.4 - Динаміка вмісту свинцю у біосередовищах новонароджених із ЗВУР на фоні корекції препаратом “Краплі Береш Плюс”

 

Примітки: p - достовірність різниці показників до і після лікування,

                  р1 – достовірність показників стосовно групи порівняння:

            * - р<0,05,    ** - p<0,01,     *** - p<0,001

Біомаркером впливу надлишку свинцю є його вміст в еритроцитах, який зростає пропорційно накопиченню цього важкого металу в м’яких тканинах та відображає наявність тривалого контакту з даним мікроелементом.

Екскреція токсичних мікроелементів з сечею відображає можливість кумуляції важкого металу Елімінація свинцю через нирки є основним шляхом його виведення, на частку якого припадає близько 75%.

Тобто  загальною особливістю вмісту свинцю у сечі новонароджених із ЗВУР є його низький рівень. Незначна елімінація свинцю нирками сприяє накопиченню його в організмі, що може чинити негативний вплив на організм дитини.

За результатами досліджень, застосування препарату “Краплі Береш Плюс” сприяло зниженню вмісту свинцю у сироватці крові та еритроцитах (р<0,001) і значно підвищеній елімінації (р<0,05) токсичного МЕ із сечею.

Отже, аналіз мікроелементного забезпечення новонароджених із ЗВУР свідчить про досить виражені порушення балансу та метаболізму есенційних – заліза та цинку  і накопичення токсичного свинцю, що потребують корекції.

Включення препарату “Краплі Береш Плюс” до курсу реабілітаційної терапії у новонароджених із ЗВУР сприяло вираженій позитивній динаміці приросту маси тіла. У більшості дітей спостерігали покращання загального стану, зменшення проявів синдрому підвищеної нервово-рефлекторної збудливості, нормалізацію сну.

Призначення препарату “Краплі Береш Плюс” новонародженим із ЗВУР забезпечувало відновлення сироваткової концентрації заліза та цинку і значне зростання їх вмісту в еритроцитах. Застосування препарату сприяло  зниженню вмісту токсичного свинцю в сироватці крові та еритроцитах шляхом підвищення його елімінації із сечею.

На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що препарат “Краплі Береш Плюс” має доведену ефективність стосовно нормалізації вмісту життєво важливих мікроелементів у біосередовищах новонароджених із ЗВУР, а також позитивно впливає на динаміку основних антропометричних показників та клінічних синдромів, що супроводжують дану патологію. Препарат “Краплі Береш Плюс”- це новий крок у комплексній профілактиці, лікуванні та реабілітації, що підвищує резистентність організму та адаптаційні можливості новонароджених із ЗВУР на донозологічному етапі.