2 ЦІЛЬОВІ ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗНАЧЕННЯ: СКЛАД, СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ

 

                В місті Суми кошти ФОНПС спрямовуються на фінансування наступних заходів:

розроблення та здійснення міських програм охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

будівництво, розширення та реконструкцію діючих очисних споруд, впровадження новітніх розробок та технологій біологічної очистки стічних та промислових стоків;

замовлення проектних робіт (включаючи придбання ліцензій), пов’язаних із створенням ресурсо- і природозберігаючих технологій, технічних заходів для контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин;

створення водоохоронних зон із комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів;

на виконання робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм;

заходи з охорони підземних вод та ліквідацію джерел їх забруднення;

відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, для боротьби зі шкідливою дією вод;

будівництво протиерозійних берегоукріплювальних споруд, проведення заходів із захисту від підтоплення;

оснащення приладами контролю стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу та пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря;

проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення;

озеленення міста;

впровадження установок, технологій, обладнання та машин для збору, транспортування та складування побутових, промислових відходів, перероблення, знешкодження відходів;

будівництво, розширення та реконструкцію спеціалізованих полігонів та інших об’єктів для знешкодження та захоронення відходів;

витрати на резервування територій для заповідання;

розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організацій їх територій;

діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;

наукові дослідження, проектні розроблення з природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів;

проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок, фестивалів та інших природоохоронних заходів, пов’язаних з пропагандою екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фототек тощо;

допомогу і підтримку громадських природоохоронних організацій, у тому числі молодіжних та дитячих;

організацію моніторингу навколишнього природного середовища, створення міських систем банків екологічної інформації;

розроблення методик, правових документів з питань охорони довкілля;

здійснення заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях;

ведення земельного, водного кадастрів та кадастру тваринного світу.

                Цей перелік є вичерпним, адже віднесення коштів ФОНПС до спеціального фонду вимагає від розпорядників коштів чіткого та неухильного цільового використання ресурсів природоохоронного спрямування, а також повної відповідності між доходами та видатками.

                Щорічні кошториси ФОНПС в місті Суми втім показують, що загалом кошти спрямовуються лише за трьома напрямками:

охорона та раціональне використання природних ресурсів                                               (КФКВ - 240601);

утилізація відходів (КФКВ - 240602);

інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (КФК -240604).

                В 2009 році кошторисом фонду передбачено ще один напрямок - фінансування заходів щодо збереження природно-заповідного фонду (КФК – 240605). Дані наведені у табл. 2.1.

                Наведена на рисунку 2.1 динаміка кошторисних видатків ФОНПС міста Суми за останні п‘ять років свідчить про відсутність стабільності як у процесі нарощування природоохоронних витрат, так і у самій їх структурі згідно кодів функціональної класифікації.  

Таблиця 2.1 – Обсяги використання коштів за напрямами згідно з кошторисами ФОНПС за 2005-2011рр.

 

               

Рисунок 2.1 – Динаміка та структура кошторисних видатків ФОНПС міста Суми за головними напрямками фінансування.

               

При цьому головними розпорядниками бюджетних коштів виступають управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою міської ради, Зарічна та Ковпаківська районні в місті Суми адміністрації, управління реконструкції та капітального будівництва міської ради, управління освіти і науки міської ради, виконавчий комітет  міської ради. Хоча ще в 2005 році бюджетні повноваження природоохоронного характеру отримувало лише управління житлово-комунального господарства. На наш погляд, таке дроблення бюджетних призначень між значною кількістю розпорядників бюджетних коштів навряд чи можна вважати ефективним витратним менеджментом. Проте на етапі планування розподілу коштів місцевих фондів з‘явилися певні позитивні зрушення: якщо раніше цей процес відбувався за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, на діяльність яких місцева громад кість мала дуже опосередкований вплив, то тепер відповідальність за розробку проекту кошторису ФОНПС, здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень та витрачанням бюджетних коштів, перевірку звітів та аналіз ефективності використання бюджетних коштів здійснює відділ екології та енергозбереження Сумської міської ради, положення [3] про який було введено в дію з 1 вересня 2008 року. Окрім перерахованих функцій відділ екології та енергозбереження має наступні самоврядні і делеговані  повноваження в сфері надання екологічних послуг в місті Суми:

а) власні (самоврядні) повноваження:

– попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення;

– участь у складанні проекту міського бюджету;

– створення та визначення статусу фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

– залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

– участь у здійсненні контролю за станом охорони зелених насаджень та водойм;

– підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення розмірів плати за користування природними ресурсами; визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

– підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

– підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну цінність, пам’ятками природи, які охороняються законом.

б) делеговані повноваження:

– розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, здійснення яких може викликати негативні екологічні наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

– затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, лімітів на утворення і розміщення відходів у порядку встановленому чинним законодавством;

– надання пропозицій щодо скасування дозволів на експлуатацію об’єктів у разі порушення ними екологічних норм;

– здійснення контролю за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

– погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

– участь у роботі з питань визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

– створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

– координація діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи, підприємств, установ та організацій різних форм власності, органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища;

– сприяння розвитку екологічної освіти і екологічного виховання громадян.

                Ще одним виконавчим органом Сумської міської ради, який, на наш погляд, має безпосереднє відношення не тільки до ФОНПС міста Суми, адже, як зазначено у відповідних нормативних актах [4], формує цей фонд та здійснює його виконання згідно із затвердженим кошторисом, але й до регулювання інших складових природоохоронної діяльності є управління земельних ресурсів Сумської міської ради, що має наступні повноваження:

погодження території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів;

підготовка і подання у встановленому порядку на затвердження Сумській міській раді проектів місцевих програм охорони навколишнього природного середовища, участь у підготовці загальнодержавних регіональних програм охорони довкілля;

погодження поточних та перспективні планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього середовища;

надання витягів з рішень Сумської міської ради з питань регулювання земельних відносин;

погодження розташування на території міста об’єктів, які впливають на навколишнє природне середовище;

організація виконання рішень Сумської міської ради та її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, здійснення контролю за їх виконанням;

здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

погодження питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загального державного значення;

координація діяльності на території міста спеціально уповноважених органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування з питань охорони навколишнього природного середовища.