3 АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

 

                Місцевими регулюючими нормативними актами передбачено, що планування та розподіл коштів ФОНПС має здійснюватися на основі плану діяльності. В 2006 році на замовлення Сумської міської ради Науково – виробничим центром "ЕКОС", кафедрою управління Сумського державного університету, Сумською філією ВАТ "УкрНТЕК", управлінням земельних та природних ресурсів Сумської міської ради було розроблено п‘ятирічну Програму охорони навколишнього природного середовища міста Суми [6]. Згідно до її положень, кошти ФОНПС міста Суми спрямовуються в першу чергу на проведення природоохоронних заходів з охорони атмосферного повітря, з раціонального використання та охорони поверхневих і підземних вод, земель, у сфері поводження з комунальними відходами, а також на фінансування заходів з озеленення міста та розвитку зеленого господарства, заходів по догляду, утриманню, охороні та перспективному розширенню і створенню нових об‘єктів природно-заповідного фонду, на фінансове забезпечення освітньо-інформаційних заходів та участі громадськості у сфері екології та охорони довкілля та заходів щодо екологічної безпеки (Додаток А). При цьому обсяги фінансування таких заходів визначаються виходячи із принципів пріоритетності питань екологічної безпеки, достатнього рівня фінансування окремих заходів, послідовності фінансування довгострокових проектів.  

                Для реалізації окремих природоохоронних заходів та проектів, Програма передбачає можливість залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, громадян, що знаходяться та здійснюють виробничу діяльність на території міста. Залучені кошти спрямовуються на рахунок ФОНПС і використовуються у встановленому Програмою порядку.

                Крім того, документом передбачено заходи щодо стимулювання раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.  Для підприємств, установ і організацій, які реалізують заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, переходять на маловідходні, ресурсо- та енергозберігаючі технології, організації виробництва і впровадженні очисного обладнання і устаткування для утилізації та знешкодження відходів, приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин, а також виконують інших заходи, спрямовані на поліпшення охорони навколишнього природного середовища надаються пільг при оподаткуванні. Якщо ж підприємства, установи, організації чи навіть громадяни планують провести  заходи, які  гарантованого забезпечать зниження викидів і скидів забруднюючих речовин, зменшення шкідливих фізичних, хімічних та біологічних впливів на стан навколишнього природного середовища, чи заходи щодо розвитку екологічно безпечних технологій та виробництв, частину коштів на договірних умовах місто може надати з фонду охорони навколишнього природного середовища.

                З іншого боку у випадку неефективного використання природних ресурсів та забруднення навколишнього середовища у м. Суми повинен застосовуватися механізм економічної відповідальності, який у відповідності до Програми включає:

відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; збір за спеціальне використання природних ресурсів, який встановлюється на основі нормативів зборів і лімітів їхнього використання;

збір за забруднення навколишнього природного середовища, який встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення відходів;

плату (відшкодування) за погіршення якості природних ресурсів в результаті володіння і користування ними юридичними та фізичними особами.

                Виконання положень Програми охорони навколишнього природного середовища є безпосередньою складовою Програм економічного та соціального розвитку міста Суми, що затверджуються рішеннями Сумської міської ради щорічно. Так в 2008 році пунктом 1 Екологічна безпека, який входить до складу розділу 7 «Безпека життєдіяльності» зазначається, що за 2008 рік виконавчими органами міської ради на реалізацію заходів із озеленення та утримання зелених насаджень, поводження з побутовими відходами, раціонального використання водних ресурсів, охорони поверхневих і підземних вод використано 3608, 4 тис грн. коштів міського бюджету, у т. ч. 616,6 тис. грн. коштів фонду охорони навколишнього природного середовища   м. Суми в межах затверджених кошторисів.

За рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища Зарічною та Ковпаківською районною в м. Суми адміністраціями виконані роботи по покращенню санітарного стану прибережної зони р. Псел, Стрілка, Сумка у м. Суми на суму 138, 4 тис. грн.

У 2008 році Зарічною районною в місті Суми адміністрацією спільно з КП «Сумська міська рятувально – водолазна служба», спеціальним аварійно – рятувальним загоном оперативно – рятувальної служби Цивільного захисту МНС України, ДКП зеленого будівництва виконані роботи по покращенню екологічного стану р. Псел (очищення русла у районі Харківського мосту) використано коштів за рахунок ФОНПС – 95,8 тис. грн.

Відділом екології та енергозбереження забезпечено випуск двох номерів інформаційно-аналітичного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» від 18.04.2008 року № 16 та від 30.05.2008 року № 22, які видані у газеті «Суми і сумчани» на суму 14,7 тис. грн.

Управлінням реконструкції та капітального будівництва за кошти міського бюджету проведено заходи щодо захисту території від підтоплення та затоплення (підчистка ділянки р. Стрілка від вул. С. Лазо до  ВАТ «Сумирибгосп» та струмка Безіменного в районі вул. Конотопської) на суму 385,0 тис.грн., у т.ч. 152,0 тис. грн. за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища приватною фірмою «Геоцентр» виконані роботи щодо винесення в натуру прибережної захисної смуги озера Чеха на суму 32,9 тис.грн., розроблена технічна документація, яка на даний час відправлена на екологічну експертизу.

Спільно з Сумською міською організацією УТОП, Сумським міським центром екологічно-натуралістичної творчості учнівської молоді, управлінням освіти та науки Сумської міської ради, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради організовано проведення для дітей та молоді міста екологічних акцій «Збережемо первоцвіти» та «Екологічні розвідники» на суму 5,6 тис. грн.

Управлінням житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради виконані заходи природоохоронного спрямування за кошти міського бюджету на суму 2711,5 тис. грн. у т.ч. за рахунок фонду 160,9 тис. грн. Кошти використано на озеленення міста, проведення заходів по догляду, утриманню та охороні об’єктів природно – заповідного фонду на території міста, у т.ч. догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби», парком «Басівський» та інші заходи.

У сфері поводження з промисловими та побутовими відходами впроваджувались заходи щодо скорочення обсягів накопичених відходів, обмеження їх утворення, переробки та екологічного видалення. Вжиті заходи з вибору земельної ділянки для розміщення майданчика для складування та переробки відходів рослинного походження.

                В результаті порівняння деяких запланованих Програмою показників з інформацією про стан виконання цієї Програми за 2008 рік  та з плановим кошторисом ФОНПС міста Суми складено табл.3.1

 

Таблиця 3.1 – Аналіз показників  виконання програми соціально-економічного розвитку міста Суми в розрізі видатків ФОНПС.

 

 

 

Продовження таблиці 3.1.

 

                Певну цікавість викликають видатки ФОНПС на фінансування заходів щодо розробки проекту утримання та реконструкції території парку-пам‘ятки садово-паркового мистецтва «Басівський». У Програмі протягом 2007-2008рр. заплановано витратити на цю мету 25 тис.грн. В той же час, кошторисами ФОНПС передбачено витратити суму в 4,64 рази більше (2007р. – 30тис.грн, 2008р. – 40тис.грн, 2009р. – 46тис.грн).

                Особлива увага останніми роками в місті Суми прикута до проблем водопровідно-каналізаційного господарства. Не дивлячись на те, що відповідальність за надання послуг з водопостачання та водовідведення завжди покладається на муніципалітети, протягом значного періоду часу  (2001-2005рр.) асигнування коштів на утримання господарства не спостерігалося.  На розвиток інфраструктури було виділено лише одна п‘ята запланованих коштів. Іноземні інвестори також виявилися не зацікавленими вкладати кошти в місцеве водопровідно-каналізаційне господарство.

                На виконання Закону України ”Про загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2006-2020 роки” було розроблено Програму забезпечення якісною питною водою в достатній кількості по м. Суми на 2006-2020 р.р [7]. Ця Програма має за мету забезпечити стабільне та якісне водопостачання всіх споживачів міста, безаварійне пропускання стоків та їх очистку, збереження потужностей водопроводу та каналізації, будівництво нових мереж і споруд водопроводу і каналізації з тим, щоб забезпечити централізованим водопостачанням та водовідведенням усіх споживачів.

                Серед головних цілей, на досягнення яких спрямована Програма забезпечення якісною питною водою в достатній кількості по м. Суми на 2006-2020 р.р., найголовнішими є наступні.

Зберегти потужності водопроводу на рівні забезпечення стабільного водопостачання в кількості 95-98 тис.м3/добу.

Забезпечити подачу води для водопостачання населення, підприємств і організацій всіх форм власності в кількості 70-72 тис.м3 на добу.

Довести якість води, яка подається з всіх водозаборів до вимог стандарту.

Забезпечити безаварійний пропуск стічних вод, їх очистку згідно з вимогами санітарно-епідеміологічних та екологічних норм.

Значно до 30-35 % знизити питомі витрати електроенергії і інших складових собівартості послуг по водопостачанню та водовідведенню.

                Загалом проведення зазначених заходів повинно значно покращити якість надання послуг по водопостачанню та водовідведенню за рахунок покращення якісних характеристик питної води, а також поліпшення самої процедури надання послуг: цілодобово та  безперебійно.

                Таким чином Програмою передбачається використання коштів бюджету міста Суми та Державного бюджету (у формі цільових між бюджетних трансфертів) на такі заходи, як охорона та раціональне використання джерел питного  водопостачання; будівництво та реконструкція артезіанських свердловин; розвиток мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення. Серед джерел фінансування цієї програми чи не найголовніше місце займають кошти комунального підприємства, які спрямовуються (окрім перелічених вище) на заходи щодо впровадження технологій підготовки якісної питної води та на технічне переоснащення спец автомобілями та землерийною технікою.

                Для повної реалізації запланованих Програмою заходів загальний обсяг необхідних капіталовкладень складає 172788,1 тис.грн., в тому числі по І етапу 2006-2010 роки - 81909,1 тис.грн., з них державного бюджету 38225 тис.грн., з місцевого бюджету 18515 тис.грн (більш детальна інформація по запланованих обсягах та структурі коштів по етапах та джерелах фінансування представлена в табл. ).

               

 Таблиця 3.2 – Фінансування Програми забезпечення населення м. Суми якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки.

                Необхідно відмітити, що у загальних видатках на реалізацію запланованих заходів лише 23,5 % складають кошти місцевого бюджету  - 40565 тис.грн (рис.). До того ж понад 40% ресурсів повинні бути асигновані на першому етапі впровадження Програми, при чому за перші три роки  (2006-2008) обсяг коштів повинен був скласти 10260 тис грн., тобто 25 % загального обсягу запланованих витрат на проведення заходів щодо забезпечення мешканців міста Суми якісною питною водою в достатній кількості. Нажаль, аналіз кошторисів видатків використання фонду охорони навколишнього природного середовища міста Суми за зазначений період показав відсутність серед запланованих напрямків витрачання коштів програм та заходів, які мають на меті виконання зазначеної програми.

 

               

                В підсумку необхідно зазначити наступне: задекларовані значною кількістю програм заходи щодо впровадження різноманітних складових концепції екологічно сталого розвитку на території міста Суми потребують відповідної фінансової підтримки з боку місцевого бюджету особливо в частині міського Фонду охорони навколишнього природного середовища. Так як на думку експертів [9], Сумщина посідає чи не найперше місце серед регіонів України за показником ефективності реалізації екологічних програм, наявність довгострокової структурованої стратегії за умов її поетапне впровадження та повного і своєчасного фінансового забезпечення дозволяє впевнено сподіватись на покращення якості життя сумської громади вже в недалекому майбутньому.

Висновки

 

Отже, одержані внаслідок проведеного аналізу ролі місцевих бюджетів у фінансуванні природоохоронних заходів на регіональному рівні результати дозволяють зробити наступні висновки та пропозиції.

Фінансування природоохоронних заходів і робіт на регіональному рівні (м.Суми) здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища. Згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Бюджетним кодексом, Статутом територіальної громади в місті Суми створено місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС).

Доходними джерелами ФОНПС міста Суми є 20 % від суми збору за забруднення навколишнього природного середовища, 100% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього середовища в результаті господарської та іншої діяльності, цільові та інші добровільні внески підприємств, організацій та громадян. Основним джерелом надходжень коштів фонду був і залишається збір за забруднення навколишнього природного середовища. Останніми роками головними платниками збору були ВАТ «Сумихімпром»,  СЛВУМГ філії УМГ “Київтрансгаз”, ВАТ СМНВО ім. М.В. Фрунзе, які разом із дочірніми підприємствами формували майже 90% доходів ФОНПС міста Суми.

З позиції принципів екологічно сталого збалансованого розвитку важливим є не тільки абсолютний чи відносний розмір коштів, який збирає територіальна громада для фінансування природоохоронних заходів, але й наявність, кількість та якість екологічних послуг, які мають надаватися за їх рахунок.

Аналіз щорічних кошторисів ФОНПС в місті Суми показує, що кошти спрямовуються за трьома напрямками: охорона та раціональне використання природних ресурсів;  утилізація відходів; інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища. З 2009 року кошторисом фонду передбачено новий напрямок - фінансування заходів щодо збереження природно-заповідного фонду.

В ході здійснення дослідження було виявлено дроблення бюджетних призначень між значною кількістю розпорядників бюджетних коштів, що ставить під сумнів ефективність витратного менеджменту.

Проаналізовано впровадження екологічних програм з реалізації природоохоронних заходів. Обсяги фінансування таких заходів визначаються виходячи із принципів пріоритетності питань екологічної безпеки, достатнього рівня фінансування окремих заходів, послідовності фінансування довгострокових проектів.

Екологічні програми передбачають використання інструментів як стимулюючого, так і регулюючого характеру для підприємств при здійсненні ними своєї діяльності. До  стимулюючих інструментів відносять пільги при оподаткуванні та виплату часткової суми коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища на оновлення існуючого обладнання екологічно безпечними технологіями. У випадку неефективного використання природних ресурсів та забруднення навколишнього середовища використовується механізм економічної відповідальності, що включає відшкодування в установленому порядку збитків; збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього природного середовища; плату (відшкодування) за погіршення якості природних ресурсів в результаті володіння і користування ними юридичними та фізичними особами