ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Наукова та науково-технічна діяльність за даними Державного комітету статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служба статистики України. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2011. – 560 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 р. зі змін. і доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від18.09.1991 року № 1560-XII зі змін. і доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» вiд 08.09.2011  № 3715-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» вiд 15.03.2001  № 2299-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей» вiд 30.06.2010  № 567. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки» №1801 від 28.12.2001 р. зі змін. і доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» вiд 12.07.2001  № 2664-III. - – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» від 21.10.2010  № 2632-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua

Абрютіна А.В. Аналіз ключових проблем інноваційного розвитку в Україні та його фінансування / А.В. Абрютіна, А.С. Ломака // Інноваційний розвиток національної економіки: Матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 7-8 квітн. 2011 р. – Тернопіль: Крок, 2011. – С.92-93.

Лазарев B.C., Т.А. Демещик. История и зарубежный опыт создания и деятельности технопарков и бизнес инкубаторов. – Минск: Изд-во РУП «Технопарк БНТУ «Метолит», 2005.

Быковский В.В. Организация и финансирование инноваций: учебное пособие/ В.В. Быковский, Л.В. Минько, О.В. Коробова, Е.В. Быковская, Г.М. Золотарева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 116 с.

Держкомстат України. Наукова та інноваційна діяльність. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. – Тернопіль: «Економічна думка», 2003. – 326 с.

Захарин С.В. Активизация инновационной деятельности промышленных предприятий // Финансы Украины. – 2003. – № 1. – С. 13-20.

Ткачева Н.Н., Т.А. Гончарова. Государственная поддержка инновационного процесса, как фактор повышения конкурентоспособности продукции// Экономические инновации. – 2003. – Вып. 15. – С. 51-60.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за  січень-червень 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

Абрютіна А.В. До питання фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / А.В. Абрютіна, І.Д. Скляр // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Луцьк: ВІЕМ, 2011. – С.156-158.

Закон України «Про страхування» № 85/96-ВР від 08.03.1996 р. зі змін. і доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://portal.rada.gov.ua/

Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник / Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. — К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.

Абрютіна А.В. Сучасні проблеми фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах: збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2010. – Вип. VI, Том 1. – С.7-9.

Матеріали сайту інвестиційного фонду EVU. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.evu.kiev.ua

Абрютіна А.В. До питання активізації інноваційно-інвестиційної діяльності  підприємств у контексті її фінансового забезпечення / А.В. Абрютіна, М.О. Чернишева // Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб'єктів господарювання та територіальних громад: Матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. Молодих учених та студентів. – Чернівці: БДФА, 2011. – С.161-163.

Лапечук П. Підтримка інноваційної діяльності. Досвід економічно розвинутих держав та України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=912

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 -2015 рр.) «Шляхом європейської інтеграції» / Гальчинський А.С. та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 350с.

Пестова А., Солнцев О. Финансирование инноваций: в поисках российской модели // Банковское дело. – 2009. – № 1. – С.10-19.

OECD Science, Technology and Industry Outlook. – France: OECD Publications, 2008. – 263 p.

In Search of Innovation Systems // Stockholm: Vinnova Policy Working Paper. – 2006. – No.2. – 64 p.

Governance of Innovation Systems. Volume 1: Synthesis Report. – Paris: OECD Publishing, 2005. – 120 p.

Джерела фінансування інноваційної діяльності (статистичні дані Держкомстату України). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

К. Кузнєцов. Криза руйнує інноваційний розвиток в Україні // Економічна правда. – 20.05.2009. – Електронний ресурс. – http://www.epravda.com.ua/­publications/4a140101ed7dd/

OECD Science, Technology and Industry Outlook. – France: OECD Publications, 2008. – 263 p.

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson. The Organization of the Innovation Industry: Entrepreneurs, Venture Capitalists and Oligopolists // Research Institute of Industrial Economics and CEPR, December 19. – 2008. – 39 р.

Абрютіна А.В. Аналіз державної фінансової політики у сфері інноваційної діяльності / А.В. Абрютіна, С.Г. Карпенко // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: Збірник тез доповідей Дев'ятої міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. До 50-річчя ТНЕУ 20 березня 2011 р. – Тернопіль: Вектор, 2011. – С.87-89.

Прахов Б. Питання державного регулювання і участі держави в патентно-правових відносинах // Інтелектуальний капітал. – 2004 – №2. – С. 22-30.

Абрютіна А.В. Управління фінансуванням інноваційної діяльності в системі інноваційного менеджменту підприємства // Сталий розвиток економіки. – 2011. – №6. – С.313-317.

Васильєв О.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Конспект лекцій / О.В. Васильєв, Н.М. Богдан. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 100 с.

Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. С. Д. Ильенковой, 3-е изд. перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2007. – 335 с.

Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 208 с.

Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособие / Под. ред. П. Н. Завлина и др. – М.: Экономика, 2000. – 475 с.

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

Круглова Н. Ю. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – М.: РДЛ, 2001. – 352 с.