Анотація

УДК 658.141.17:005.21:005.591.6

КП

N держреєстрації 0110U006868

Інв. №

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

(Сум ДУ)

40007, м.Суми-7, вул. Римського-Корсакова, 2;

тел. (0542) 33 53 83; факс 33 40 58

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи,

д.ф.-м.н., професор

__________________А.М. Чорноус

_____.___.___

 

 

ЗВIТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛIДНУ РОБОТУ

Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства - І.Д. Скляр

 (проміжний)

 

Етап 1

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ, ЇЇ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ

 

 

Начальник НДЧ

канд. фіз.-мат. наук                                                                                                                                                                      Д.І. Курбатов

 

 

Керівник НДР

канд. екон. наук., доцент                                                                                                                                І.Д. Скляр

 

 

2011

 

 

Рукопис закінчено 21 грудня 2011 р.

 

Результати цієї роботи розглянуто науковою радою СумДУ,

протокол № 6 від 2011.12.29