ВСТУП

 

Стійкий розвиток та ефективність функціонування сучасного підприємства, як і суспільства в цілому, не можливі без активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. У мінливих і нестабільних умовах сьогодення інноваційно-інвестиційна діяльність будь-якого суб’єкта господарювання являє собою те джерело конкурентних переваг, завдяки розумному використанню якого створюються конкурентоздатні новітні та наукоємні товари й послуги в різних секторах економіки. Інновації в промисловості – рушійна сила економічного зростання в посткризовий період, оскільки стимулює виникнення нових потреб і відповідно нової продукції, знижуючи виробничу собівартість, активізуючи приток інвестицій, посилюючи потенціал підприємства, підвищуючи імідж фірм і інноваційно-активних територій, відкриваючі нові ринкові ніші як на національному, так і міжнародному рівні.

Найважливішим завданням сучасної інноваційної політики є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності та створення цілісної системи її фінансового забезпечення, яка має ґрунтуватися на широкомасштабному залученні та максимально ефективному використанні фінансових ресурсів із різноманітними джерелами походження. Інноваційна діяльність – достатньо капіталоємний процес, який ставить перед підприємством задачу постійного пошуку джерел фінансового забезпечення та побудови оптимальної структури капіталу.

Вирішенню теоретичних і методологічних завдань інноваційно-інвестиційної діяльності присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, таких як: В. Александрова, А. Амоша, Л. Антонюк, Ю. Бажал, В. Биковський, С. Валдайцев, В.М. Геєць, Г.Я. Гольдштейн, П. Друкер, В. Зомбарт, С.М. Ілляшенко, С. Ільєнкова, М. Кондратьєв, Н. Краснокутська, Л. Крушвіц, Ю. Морозов, Л.І. Нейкова, О.С. Попович, М. Портер, В. Савчук, Р. Солоу, Б. Твісс, Р. Фатхутдінов, Л.І. Федулова, Р. Фостер, Д.М. Черваньов, І. Школа, Й. Шумпетер, Ю. Яковець та ін.

Проте, науково-методичні підходи до управління фінансуванням інноваційної діяльності підприємства потребують подальшого розвитку, спрямованого на удосконалення організаційно-економічних методів менеджменту, враховуючи особливості національної та регіональної економіки в нестабільних умовах сьогодення.

Метою дослідження є удосконалення науково-методичних підходів  до формування раціональної структури фінансування інноваційної діяльності підприємства.

Об’єкт дослідження – процес фінансування інноваційної діяльності підприємства, орієнтований на оптимізацію структури джерел фінансового забезпечення.

Предмет дослідження – фінансово-економічні відносини, які виникають в процесі здійснення підприємствами інноваційно-інвестиційної діяльності.

Досягнення поставленої мети обумовлює виконання наступних завдань дослідження:

дослідити вплив управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства на економічну ефективність його функціонування;

провести аналіз фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України;

узагальнити та систематизувати теоретико-методичні підходи до фінансування інноваційної діяльності підприємства з урахуванням міжнародного досвіду розвинених країн світу;

розвинути теоретико-методичні положення концепції управління фінансуванням інноваційно-інвестиційної діяльності;

розробити механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.