5.1 Сучасні формати роздрібного бізнесу

Роздрібно-торговельне підприємство — підприємство сфери тор­гівлі, яке реалізує споживчі товари вроздріб і надає послуги, призначені винятково кінцевим споживачам.

Магазин — пункт роздрібного продажу товарів, що має окремий будинок або приміщення з торговельним залом для покупців.

Формат торгівлі — це сукупність параметрів, за якими визначається належність торговельного підприємства (як мережного або незалежно­го) до одного із найпоширеніших у світовій практиці видів.

Основні параметри магазину:

площа торговельного залу;

кількість асортиментних найменувань;

кількість розрахунково-касових апаратів;

наявність продукції власного виробництва;

форма обслуговування;

середньоспискова чисельність персоналу;

середня кількість покупок за день;

вид ціни (роздрібна, оптова);

наявність післяпродажного сервісу;

години роботи;

оборот за певний період часу;

оборот з одиниці площі;

площа складських, допоміжних, адміністративних приміщень.

До традиційних форматів відносять магазини з продажу продоволь­чих або непродовольчих товарів, гастрономи, універсами, універмаги та ін. До нових (західних) форматів належать: супермаркети, гіпермаркети, дискаунтери, саsh&саггу (табл. 2) [1].

Основні елементи комерційної діяльності роздрібних підприємств: вивчення споживчого попиту і кон'юнктури ринку, пошук і вибір прийнятних постачальників, встановлення господарсь­ких зв'язків, закупівля товарів, розроблення асортиментної політики, організація роздрібних виставок-продаж, участь у ярмарках, здійснення контролю за виконанням договірних відносин, стимулювання продажу товарів, організація товаропостачання, оперативне маневрування то­варними ресурсами.

Завдання роздрібної торгівлі: вивчення потреби у товарах з орієнтацією на споживчу спроможність; визначення асортиментної політики; формування і регулювання процесів поставки, зберігання, підготовки до продажу і реалізації товарів поєднано з цілями діяльності підприємства; забезпечення заданого товарообороту ма­теріальними і трудовими ресурсами.

Таблиця 2 – Параметри найбільш поширених нових торгових форматів

 

Повна класифікація роздрібних торговельних підприємств має такий вигляд (рис. 3):

 

Виходячи із завдань роздрібної торгівлі комерційна ро­бота здійснюється за такими напрямками: формування необхідного асортименту товарів у рамках споживчого попиту; розвиток закупівель­ної діяльності; організація господарських зв'язків з постачальниками; здійснення процесу купівлі-продажу товарів, що супроводжується ко­мерційними угодами, товарно-грошовим обміном; забезпечення стійких конкурентних позицій при вирішенні комерційних завдань.

Вибір формату торгівлі — це вибір оптимального рівня рентабель­ності. Це виражається в одиницях або частках відсотка, цільові прибутки отримуються за рахунок велико­го товарообороту, налагодженого організаційно-технологічного, уп­равлінського, маркетингового, кадрового механізму. В міру насичення ринку операторами конкуренти змушують звертати увагу на ефек­тивність торгового формату підприємства.

Отже, на вибір формату торгівлі впливають певні фактори: цілі компанії, переваги та недоліки різних форматів, практичний досвід ритейлерів світового і національного рівнів, операційний витрати, наявне приміщення або ділянка, яка виділяється для будівництва нового, обсяг інвестицій.

Знання маркетингу дозволяють необхідним чином організувати роботу із споживачем, об'єктивно оцінити своїх конкурентів, їх силу і слабкі сторони, правильно вибрати сегментну нішу.

Маркетинг роздрібної торгівлі має такі специфічні мо­менти:

Покупцями є кінцеві споживачі.

Виробники більше уваги приділяють самому товару, необхідності його модифікації, покращання якості, технічних параметрів.

Якщо виробник зацікавлений у виробництві і збуті тільки свого продукту, то роздрібне підприємство зацікавлене у формуванні широко­го спектру товарних позицій відповідно до спеціалізації та споживчого попиту.

Підприємство роздрібної торгівлі має можливість впливати на ринок шляхом залучення покупців за допомогою зміни асортименту, цінової політики, оперативної поставки, більш уважним і доброзичли­вим ставленням до покупців.