6.5 Показники ефективності сайту компанії

На підставі проведеного наукового дослідження та вивчення прак­тики функціонування Інтернет-ресурсів аналіз сайту компанії проводиться на підставі таких показників [1]:

 Кількість відвідувачів сайту за певний період (день, місяць та ін.). Характеризує розмір аудиторії веб-ресурсу.

Ефективність каналу входження на сайт (Ек). Вхід до сайту може бути з Інтернет-адреси, посилання по тексту, банера. Вона визначається шляхом поділу кількості відвідувачів, що скористались даним каналом (Пк), до загальної кількості відвідувань (Вз):

Ек = Пк / Вз * 100.                                                                                (1)

Розрахунки, проведені окремо за кожним джерелом входження на сайт, дають змогу зробити висновок, які з них найбільш результативні.

3 Частота відвідування сайту. Це усереднена величина, що показує, як часто користувачі відвідують веб-ресурс. Визначається як середня кількість відвідувань сайту користувачем за одиницю часу (день, місяць тощо).

4 Глибина інтересу — скільки часу користувач провів на сайті, скільки сторінок він продивився, які конкретно сторінки та розділи. Ступінь відвідування кожної сторінки сайту (Рс) визначається як співвідношення відвідувачів сторінки (Вс) до загальної кількості відвідувань сайту (Вз).

Розрахунок здійснюється за формулою

Рс = Вс / Вз * 100 .                                                                               (2)

Зробивши розрахунок можна з’ясувати, наскільки популярна та чи інша сторінка. Можна також з'ясувати, з яких країн були відвідувачі.

5 Кількість клієнтів (споживачів), які купили товари або замовили послуги через сайт. Цей показник може бути використаний при аналізі діяльності інтернет-магазину, інтернет-проекту.

6 Ступінь перетворення відвідувачів сайту у покупців (Ев). Розрахо­вується шляхом поділу числа реальних покупців (Чп) на загальну кількість відвідувачів сайту (Чв)

                Ев = Чп / Чв * 100 .                                                                                              (3)

7 Обсяг продажу товарів або замовлених послуг у кількісному і вартісному виразі, їх асортиментна структура.

8 Середня  вартість  однієї покупки  (Сп).   Розраховується  як співвідношення обсягу продажу товарів через інтернет-магазин у вартісному виразі (Ре) до кількості обслуговуваних "електронних" по­купців (Пе):

                Сп  = Ре / Пе  .                                                                                      (4)

9 Ступінь застосування віртуальної торгівлі на підприємстві (Зс). Показує відносну частку продажу товарів через інтернет-магазин (Ре) у загальному обсязі реалізації продукції компанії (Р3):

Зс = Ре / Рз * 100 .                                                                                (5)

Зростання величини даного показника свідчить про позитивні зру­шення у розвитку передових технологій, розширення масштабів елек­тронної комерції.

 Рейтинг сайту. Оцінюється рейтинговою системою за встановле­ними критеріями з урахуванням тематики, профілю діяльності на основі сформованої бази ресурсів.

 Ступінь охоплення цільової аудиторії зворотними зв'язками. По­казує кількість користувачів сайту, які скористались спеціальними веб-формами, брали участь у голосуванні, опитуванні, веб-конференціях. За рахунок цього можна виявити тих, що не обмежились пасивним відвідуванням сайту, а надали цінну інформацію, висловили думки та побажан­ня, вступили в інтерактивний діалог, відгукнулись на пропозиції.

Ступінь відгуку банера (Еб) визначається шляхом поділу кількості натискань на банер (Кн) на кількість його показів (Кп):

Еб = Кн / Кп * 100 .                                                                                             (6)

Середня кількість показу банерів відвідувачу (Сп) розраховується шляхом поділу кількості показів банерів (Кп) на кількість цільових відвідувачів (Чв):

Сп = Кп / Кв .                                                                                                       (7)

Витрати на залучення одного відвідувача сайту (Св). Розрахо­вується як відношення сумарних витрат на організацію сайту (Ссум) до чис­ла залучених відвідувачів за певний проміжок часу, наприклад рік (Чв):

Св = Ссум / Чв        .                                                                                            (8)

Сумарні витрати становлять

Ссум = Скап + Сев ,                                                                                             (9)

де Скап – сумарні капітальні витрати (одноразові) вкладення на проектування системи, придбання необхідних складових та її реалізацію;

Сев – експлуатаційні витрати.

До одноразових витрат відносять: витрати на початковий аналіз та  планування; вартість необхідного обладнання для роботи сайту; вартість програмного забезпечення; вкладення на організацію ліній зв'язку та супутнє обладнання; вартість допоміжного обладнання; витрати на підготовку і перепідготовку кадрів.

До експлуатаційних витрат належать: заробітна плата персоналу; витрати на допоміжні матеріали; внески за доменне ім'я; орендна плата за канали зв'язку; амортизаційні відрахування; додаткові витрати у випадку залучення сторонніх фірм на розвиток сайту, його дизайну, функціонального оснащення; витрати на проведення реклами.

Темпи залучення відвідувачів сайту (Тв). Цей показник дозволяє оцінити динаміку відвідуваності за часом і вимірюється у відсотках відносно попереднього проміжку часу:

Тв = Чв,j+1 / Чв,j * 100,                                                                        (10)

де Чв,j+1 / Чв,j – кількість відвідувачів у j+1 та j-й проміжок часу.

Якщо матиме місце зниження темпу залучення відвідувачів, то доцільно провести рекламну кампанію.

Витрати на залучення одного електронного покупця (Сп). Визначається як відношення сумарних витрат на організацію сайту (Ссум) до числа реальних покупців, що зробили хоча б одну покупку, тобто стали клієнтами підприємства:

Сп = Ссум / Чп ,                                                                                    (11)

де Чп – кількість реальних покупців.

Темпи зростання (зниження) доходів від електронних покупців (Тд). Цей показник вимірюється у відсотках відносно попереднього проміжку часу і розраховується таким чином:

Тд = Дj+1 / Дj * 100,                                                                                            (12)

де Дj+1, Дj – доходи компанії від продажу товарів електронним покупцям за j+1 та j-й проміжок часу.

Темпи зростання (зниження) доходів від постійних покупців (Тдп). Цей показник вимірюється у відсотках відносно попереднього проміжку часу і розраховується за формулою

Тдп = Дпj+1 / Дпj * 100,                                                                                      (13)

де Дпj+1, Дпj – доходи компанії від постійних електронних покупців за j+1 та   j-й проміжок часу.

Ступінь перетворення електронних покупців у постійних клієнтів (Епк). Це відношення між кількістю постійних покупців, що здійснюють регулярні покупки (Чрп), і кількістю покупців, які здійснили хоча б одну покупку (Чп):

Епк = Чрп / Чп * 100.                                                                                           (14)

Витрати на утримання одного постійного покупця (Спп). Визначаються як відношення сумарних витрат (Ссум) до кількості постійних покупців, що здійснюють регулярні покупки через сайт (Чрп):

Спп = Ссум / Чрп..                                                                                (15)