8.1 Основні фактори успіху в бізнесі

Конкурентні переваги неможливо зрозуміти, не вивчаючи підпри­ємництво в цілому, тому що вони формуються у ході різнобічної діяль­ності: проектування, виробництво, маркетинг, збут, поява динамічних функцій. Саме такий аналіз дає змогу визначити, де ви конкурентоспроможні, а де – вразливі, що лежить в основі вашої конкурентоспро­можності, які помітні і не помітні ресурси.

Помітні, або відчутні, ресурси - це фізичні і фінансові активи фір­ми, відображені в бухгалтерському балансі (основні фонди, запаси, грошові засоби тощо) [4].

Невідчутні ресурси, або нематеріальні активи, – це, як правило, якісні характеристики фірми, тобто не пов'язані з людьми невідчутні акти­ви: торгова марка, престиж, імідж фірми і невідчутні людські ресурси - кваліфікація персоналу, досвід, компетенція, популярність управлін­ської команди, в цілому людський капітал [4].

На практиці конкурентні переваги можуть мати різноманітні форми залежно від специфіки галузі, товару і ринку. Головна вимога - ваша відмінність від конкурентів повинна бути реальною, виразною, суттєвою. Намагайтеся захистити свої конкурентні переваги (монополія, патенти, таємність тощо).

Фірма, як правило, повинна мати декілька конкурентних пе­реваг. Стратегію досягнення конкурентних переваг для вашої фірми становить диференціація продукції (послуг) та лідерство у витратах (собівартості), а також стратегія першопрохідника (ранній вихід на ри­нок), фокусування (зосередження), синергізм.

До джерел унікальності слід віднести: репутацію високої якості то­вару; сервіс, який забезпечує фірма; ім'я фірми; орієнта­цію на споживача; майстерність та досвід працівників; відмінні риси товару; технічні новації і пріоритети; збу­това мережа; місцезнаходження підприємства; інтенсивність окремих маркетингових заходів.

До переваг у витратах (собівартості), як правило, відносять такі складові відмінності у їх рівні: економія на обсязі виробництва (масштаб); економія за рахунок навчання персоналу та поліпшення організації праці; удосконалення конструкції товару; автоматизація виробничих процесів та збуту; місцезнаходження фірми; урядові пільги, субсидії тощо; культура низьких витрат; низькі витрати на сировину, трудові ресурси і збут товарів; більш низькі витрати за рахунок угод з поста­чальниками, інтеграції тощо.