9.4 План санаційних заходів

Санація – це система заходів, які здійснюються в процесі проведення справи про банкрутство з метою запобігання виз­нання боржника банкрутом і його ліквідації. Вона спрямована на оздоровлення фінансового стану боржника, а також на за­доволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів через кредитування, реструктуризацію боргів і капіталу та за­хисту виробничої і організаційної структур суб'єктів підприєм­ницької діяльності.

Досудова санація – це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації.

Менеджмент-санація – це система антикризового управлі­ння, головною метою якої є ефективне використання фінансо­вого механізму для запобігання банкрутству та проведення фінансового оздоровлення підприємства.

План фінансового оздоровлення підприємства складається зі вступу та чотирьох розділів. Окрім цього формулюється мета складання плану санації, називаються замовники плану та ме­тоди, які використовуються при його розроблення. У таблиці 3 наведена структура такого плану.

За формальними ознаками санація може здійснюватися без залучення нового капіталу на підприємство та із залученням нового капіталу.

За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють автономну санацію (власні кошти підприємства та капітал його власників) та зовнішню санацію (кошти кредиторів та держа­ви). Виділяють також окремий вид санації - з допомогою дер­жавної підтримки. Фінансування державою санаційних заходів може здійснюватися на компенсаційній і безкомпенсаційній основах. Крім того, держава може вдаватися до непрямих ме­тодів сприяння санації (податкові пільги, створення особливих умов підприємницької діяльності).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 - Структурно-логічна схема плану санації [1]