Содержание

Предисловие…………………………………………………….…3

Лекция 1 Метаболизм аминокислот: общие

пути метаболизма. Синтез мочевины .…………….…………..4

Пути превращения аминокислот в тканях  ………………….4

Трансаминирование аминокислот……………………………6

Дезаминирование аминокислот. Непрямое

      дезаминирование…………………………………………….....9

Декарбоксилирование аминокислот………………………...11

Обмен аммиака. Биосинтез мочевины.

      Некоторые клинические аспекты………………….……...…14

Лекция 2 Специализированные пути

метаболизма аминокислот и циклических

 аминокислот. Наследственные энзимопатии

 аминокислотного обмена……………………..…………….…22

1 Пути метаболизма безазотистого скелета аминокислот.

   Гликогенные и кетогенные аминокислоты……….……….….22

2 Метаболизм глицина и серина…………………………….…..24

3 Метаболизм серусодержащих аминокислот.

   Синтез креатина……………………………………………..….25

4 Метаболизм аминокислот с разветвленной цепью…………..28

5 Метаболизм циклических аминокислот –

  фенилаланина, тирозина, триптофана и гистидина…………..30

Наследственные нарушения обмена аминокислот………...32

Лекция 3 Метаболизм нуклеотидов………………….………..37

1 Внутриклеточный катаболизм нуклеиновых

   кислот. Нуклеазы лизосом……………………...……….……..38

2 Биосинтез пуриновых нуклеотидов: схема

   процесса и регуляция……………………………….……….…38

3 Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов: реакции,

   регуляция, нарушение процесса..………………..………….…42

4 Биосинтез дезоксирибонуклеотидов……………………….….45

5 Катаболизм нуклеотидов: реакции, регуляция,

   нарушение процесса……………………………………….…...47

Список литературы……………………………………….…….50

 

 

 

Гребеник Л.И., Высоцкий И.Ю.

 

 

 

 

 

Курс лекций по биохимии

 

 

Раздел

“МЕТАБОЛИЗМ АМИНОКИСЛОТ

 И НУКЛЕОТИДОВ”

 

Учебное пособие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумы

 Издательство СумГУ

 2007

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

 

Гребеник Л.И., Высоцкий И.Ю.

 

Курс лекций по биохимии

Раздел

“МЕТАБОЛИЗМ АМИНОКИСЛОТ

 И НУКЛЕОТИДОВ”

 

 

Рекомендовано ученым советом

Сумского государственного университета

как учебное пособие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумы

Издательство СумГУ

2007

 

 

Навчальне видання

 

 

Гребеник Людмила Іванівна , Висоцький Ігор Юрійович

 

Курс лекцій з біохімії

Розділ

“МЕТАБОЛІЗМ АМІНОКИСЛОТ

 І НУКЛЕОТИДІВ”

 

Навчальний посібник

( Російською мовою)

 

    

 

 

Редактор Н.В.Лисогуб 

Комп’ютерне верстання  Т.І Волкової

Підп. до друку25.01.2007.                     

Формат 60х84 1/16.    Папір офс. Друк. офс.

Ум. друк. арк.3,02.    Обл.-вид. арк.2,18.           

Тираж 150 прим.       Вид. №192.

Зам. №

 

Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до  Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

 

 

ББК  28.072.511.1

                Г79

УДК  577.1(075)    

 

 

Рецензенти:

д–р мед. наук, проф. О.І. Сміян

(Сумський державний університет)

д–р мед. наук М.Д. Чемич

(Сумський державний університет)

 

Рекомендовано до друку вченою радою

Сумського державного університету

(протокол №5 від 22.12.2006 р.)

 

                Гребеник Л.І., Висоцький І.Ю.

Г79 Курс лекцій з біохімії. Розділ “Метаболізм амінокислот і нуклеотидів”: Навчальний посібник. - Суми: Вид–во СумДУ, 2007.–50 с.

 

        ISBN 966-657-105-6

 

                У посібнику викладені матеріали лекцій з метаболічних перетворень амінокислот і нуклеотидів в організмі людини, можливих порушень цих видів обміну із зазначенням молекулярних наслідків і біохімічних підходів до лікування цих захворювань. Матеріал лекцій відповідає програмі затвердженій МОЗ України і ЦМК з вищої медичної освіти.

 

                Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

ББК  28.072.511.1 

 

                                                          © Гребеник Л.І., Висоцький І.Ю., 2007

ISBN        966-657-105-6      © Вид–во СумДУ, 2007

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

К печати и в свет

разрешаю на основании

"Единых правил", п.2.6.14

Зам. первого проректора – начальник

организационно-методического управления                      В.Б. Юскаев